Trafikstøj og forurening

Bannerfoto - trafik

Over en tredjedel af alle boliger i Glostrup er belastet af trafikstøj. Læs vores støjhandlingsplan og se støjkortlægning samt vejledende grænser for trafikstøj og luftforurening.

Luftforurening er reguleret af luftkvalitetsbekendtgørelsen. Trafikstøj er reguleret af støjbekendtgørelsen. Den stiller blandt andet krav til kortlægning af trafikstøj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner for byområder.  Miljøstyrelsen har desuden fastsat vejledende støjgrænser for trafik

Glostrup Kommune har kortlagt trafikstøj og udarbejdet en støjhandleplan for kommunen. Desuden har vi lavet en forskrift for tomgang.

Glostrup Kommune har i 2024 udarbejdet en støjhandlingsplan for vejtrafikstøj. Den beskriver de indsatser og handlinger som vi arbejder med for at forebygge og reducere påvirkning af trafikstøj i kommunen. Støjhandlingsplanen indeholder desuden et idékatalog over mulige løsninger på støjproblemer i Glostrup.

Glostrup Kommune har i 2017 gennemført en kortlægning af støj fra kommunens veje. Støjkortlægningen inkluderer veje med en trafik på over 500 køretøjer pr. døgn. Kortlægningen er gennemført på baggrund af Miljøministeriets bekendtgørelse om støjkortlægning og udarbejdelse af handleplaner.

Støjkortlægningen viser, at 1/3 af alle boliger i Glostrup er støjbelastet med et støjniveau over 58 dB. Antallet af stærkt støjbelastede boliger, hvor støjniveauet er over 68 dB, er opgjort til 640 boliger med 1.453 personer. Se resultatet af støjkortlægningen på kortet nedenfor. Det viser støjniveauet beregnet som gennemsnittet for et helt år i en højde på 1,5 meter.

Glostrup Kommune har vedtaget et regulativ for tomgang. Det fastsætter, at et holdende motordrevet køretøj ikke må holde i tomgang længere end nødvendigt og højst i 1 minut.

Tomgangsregelen gælder ikke så længe du befinder sig i trafikkø, eller så længe det af hensyn til køretøjets funktion er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til af- og pålæsning, komprimering af affald, tilvejebringelse af trykluft eller lignende specielle tilfælde. Desuden er motoranvendelse, som er påkrævet i forbindelse med reparation og justering af motoren, også undtaget.

hjemmesiden Rolig Bolig kan du finde viden om trafikstøj og hvad du kan gøre for at mindske støjen fra trafik indenfor og på udendørsarealer. Rolig Bolig er en webhåndbog med viden om alt fra, hvordan man måler trafikstøj og effekterne af trafikstøj samt lovgivningen på området og hvilke myndigheder der har ansvar for regulering. Derudover kan du også finde inspiration til konkrete støjløsninger i og omkring boligen. Region Hovedstaden, Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond står bag Rolig Bolig.

Miljøstyrelsen har fastsat vejledende støjgrænser for trafik. Vi bruger støjgrænserne i vores planlægning af nye boligområder langs eksisterende veje samt når vi skal vurdere støjgener fra trafik for eksisterende boliger. Støjgrænserne varierer efter område og tidspunkt på dagen.

Liberale erhverv

  • 63 dB(A): Dagtimer hverdage (mandag til fredag 7-18, lørdag 7-14)
  • 58 dB(A): Aften, søn- og helligdage (mandag til fredag 18-22, lørdag 14-22, søn- og helligdage 7-22)
  • 53 dB(A): Nat (alle ugens dage mellem 22-7).

Offentlige institutioner, boligområder og rekreative områder i byen

  • 58 dB(A): Dagtimer hverdage (mandag til fredag 7-18, lørdag 7-14)
  • 50 dB(A): Aften, søn- og helligdage (mandag til fredag 18-22, lørdag 14-22, søn- og helligdage 7-22)
  • 48 dB(A): Nat (alle ugens dage mellem 22-7).

Rekreative områder i det åbne land

  • 53 dB(A): Dagtimer hverdage (mandag til fredag 7-18, lørdag 7-14)
  • 48 dB(A): Aften, søn- og helligdage (mandag til fredag 18-22, lørdag 14-22, søn- og helligdage 7-22)
  • 38 dB(A): Nat (alle ugens dage mellem 22-7). 

I luftkvalitetsbekendtgørelsen er der fastsat grænser for, hvor meget forurening luften må indeholde. De danske grænseværdier er baseret på EU-direktiver. Institut for Miljøvidenskab har lavet en oversigt over gældende grænse-, mål- og tærskelværdier for luftforurening.

Prognose for luftforurening

Miljøstyrelsen overvåger sammen med Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) luftkvaliteten i en række danske byer. Der er ingen målestationer i Glostrup, men du kan se DMUs luftforurenings- og vejrprognose og læse mere på Miljøstyrelsens sider om luftforurening.