Kvalitetsstandarder og tilsyn

Kvalitetsstandarderne beskriver det politisk vedtagne serviceniveau for en række af de indsatser, som Glostrup Kommune tilbyder. Du kan læse mere om indsatsernes indhold, målgruppe m.m. i de enkelte kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarden beskriver de mest almindelige ydelser, som Glostrup Kommune tilbyder, indenfor området boligindretning og boligskift.

Kvalitetsstandard - Boligindretning og boligskift efter Servicelovens §116

Se mere på hjemmesiden om hjælpemidler

Handicapkørsel er befordring til fritidsaktiviteter/-gøremål for dig, som ikke kan anvende offentlige transportmidler på grund af svært bevægelseshandicap.

Hent kvalitetsstandarden for handicapkørsel

Se mere på hjemmesiden om handicapkørsel

Formålet med det forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, ved at skabe tryghed og trivsel samt yde råd og vejledning om sund levevis, aktiviteter og støttemuligheder.

Kvalitetsstandard - Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens §79a

Se mere på hjemmesiden om forebyggende hjemmebesøg

Du kan søge om genoptræning eller vedligeholdende træning, hvis du har haft et funktionstab, eventuelt på grund af sygdom, der ikke har medført hospitalsindlæggelse.

Hent kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning

Se mere på hjemmesiden om genoptræning efter funktionstab

Du kan have behov for gentræning efter en indlæggelse på hospitalet. Genoptræningen skal sikre, at du, indenfor en tidsbegrænset periode og ud fra dine forudsætninger, så vidt muligt opnår samme grad af funktionsevne som tidligere. 

Hent kvalitetsstandarden for Genoptræning efter hospitalsindlæggelse

Se mere på hjemmesiden om genoptræning efter behandling på hospitalet

Hvis du ikke kan tage offentlige transportmidler, har du mulighed for at søge transport efter servicelovens §117 til fritidsaktiviteter, tandlæge, fysioterapeut, indflytning i ældre-/plejebolig og dagcenter.

Kvalitetsstandard - Individuel befordring efter servicelovens §117

Hvis du på grund af sygdom eller funktionsnedsættelse ikke længere kan klare dig i eget hjem, har du mulighed for at få et ophold på Midlertidige Pladser.

Hent kvalitetsstandarden for Midlertidigt ophold og aflastning i Rehabiliteringshuset Digevang

Se mere på hjemmesiden om midlertidige pladser

Et tilbud om ernæringsrigtig mad til dig, som ikke selv er i stand til at tilberede maden eller sikre tilstrækkelig ernæringstilstand.

Hent kvalitetsstandarden for Madservice og Spisetilbud

Se mere på hjemmesiden om madservice

I din plejebolig modtager du støtte til de opgaver, som du ikke selv kan varetage eller som du kan blive i stand til selv at varetage.

Hent kvalitetsstandarden for Personlig pleje og praktisk hjælp på Ældrecenter

Se mere på hjemmesiden om bolig til ældre

Serviceniveauer for det specialiserede voksenområde.

Hent kvalitetsstandarden for Voksne med særlige behov

Ældre- og plejeboliger er primært bestemt for ældre borgere med et væsentligt funktionstab, som ikke kan klare sig i en almindelig bolig.

Hent kvalitetsstandarden for Visitation til ældre- og plejeboliger

Se mere på hjemmesiden om bolig for ældre

Særligt tilrettelagt 3årig uddannelse for unge, der er udviklingshæmmede eller har funktionsnedsættelse.

Hent kvalitetsstandarden for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Det kommunale tilsyn

Ifølge servicelovens § 151 skal Glostrup Kommune føre tilsyn med de kommunale opgaver efter serviceloven § 83 (personlig pleje, praktisk hjælp og madservice), § 83a (rehabilitering) og § 86 (genoptræning). Formålet med tilsynet er blandt andet at sikre, at opgaverne løses i overensstemmelse med gældende lovregler, kvalitetsstandarder og serviceniveau, samt at borgerne får den hjælp, de er visiteret til. Retningslinjer for tilsynene fremgår af kommunens tilsynspolitik.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle autoriserede sundhedspersoner og behandlingssteder, som har autorisererede sundhedspersoner tilknyttet. Du kan læse mere om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn her: Tilsyn | Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)