Bygge- og anlægsarbejde

Bannerfoto - byggearbejde

Naboer til byggeri oplever ofte gener som støj, støv og vibrationer. Derfor bør arbejdet udføres inden for normal arbejdstid. Ellers kræver det dispensation.

Udfør støjende, støvende eller andet midlertidigt arbejde, der kan genere omgivelserne, indenfor normal arbejdstid. Så skal du ikke anmelde arbejdet til Glostrup Kommune. Udfører du arbejdet uden for nedenstående tidsrum, skal du søge dispensation hos kommunen:  

 • Mandag til fredag: 7.00-18.00
 • Lørdag 7.00-14.00 

Midlertidige aktiviteter, der støjer og støver, er reguleret af miljøaktivitetsbekendtgørelsen samt af Glostrup Kommunes Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsopgaver. Disse aktiviteter inkluderer bla. bygge- og anlægsarbejder såsom facaderenovering, nedrivning af bygninger og asfaltanlæg.

For arbejde med etablering af letbanen gælder Glostrup Kommunes Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af Letbanen.

Aktiviteter, der kan genere omgivelserne, kan blandt andet være:

 • Nedramning af spuns, pæle eller lignende
 • Etablering af sekantpæle eller jordankre
 • Skærende og slibende aktiviteter (fx beton-, asfalt- eller metalskæring)
 • Anvendelse af trykluftværktøj
 • Betonnedbrydning
 • Op- og nedtagning af stilladser
 • Af- og pålæsning af byggematerialer og -affald
 • Højtryksrensning
 • Sandblæsning
 • Anvendelse af lifte og mobile kraner
 • Komprimering med tromle eller pladevibrator
 • Dozere, grave og læssemaskiner
 • Andre støjende, støvende eller vibrerende aktiviteter

I tvivlstilfælde afgør Glostrup Kommune, om en given aktivitet hører under kommunens forskrift.

Det kræver dispensation at udføre støjende, støvende, vibrerende eller andre midlertidige aktiviteter, der kan genere omgivelserne, uden for normal arbejdstid:

 • Mandag til fredag: 07.00-18.00
 • Lørdag: 07.00-14.00

Medmindre aktiviteten er akut, skal du sende ansøgningen til miljo@glostrup.dk senest 14 dage før du planlægger at gå i gang med arbejdet.

Krav til ansøgningen
Oplys følgende i ansøgningen:

 • Beskrivelse af, hvorfor du ønsker dispensation
 • Navn på bygherre og byggeledelse
 • Arbejdets art (nedrivning, renovering, anlægsarbejde mv.)
 • Hvilke aktiviteter, arbejdet omfatter (slibning, højtryksrensning, nedknusning mv.)
 • Aktivitetsperioden samt arbejdstider
 • Beskrivelse af de gener, aktiviteten kan give, samt hvordan de kan afhjælpes

Husk at anmelde byggeaffald
Nybyggeri, nedrivning og renovering kan give miljø- og sundhedsskadeligt affald. Af hensyn til både mennesker og miljø er det vigtigt, at skadelige stoffer og materialer håndteres korrekt. Læs mere om og anmeld byggeaffald på vores sider om bygge- og anlægsaffald.

Orienter naboer og omkringboende før du går i gang med midlertidige bygge- og anlægsarbejder. Oplys om arbejdets art, start- og sluttidspunktet for arbejdet, hvilke gener det kan medføre, og hvem man kan kontakte i forhold til arbejdet.

Etablering af letbanen langs Ring 3 er et stort anlægsprojekt, der uundgåeligt vil resultere i både støj, støv og vibrationer. For at sikre en effektiv anlægsproces har Glostrup Kommune vedtaget en forskrift for miljøhensyn ved anlæg af Letbanen. Forskriften fastlægger, at støjende og særligt støjende bygge- og anlægsarbejde kun må udføres mellem klokken 7 og 22 på hverdage. I weekender må Hovedstadens Letbane udføre støjende arbejde mellem klokken 8 og 18. Uden for disse tidsrum kan de foretage mindre støjende aktiviteter. 

I særlige tilfælde kan Hovedstadens Letbane arbejde om natten uden dispensation fra forskriften. Det gælder eksempelvis på steder, hvor trafikale hensyn forhindrer en særligt støjende aktivitet i at blive udført i de angivne tidsrum. Forskriften fastlægger krav til, hvordan og hvornår naboer til støjende aktiviteter skal informeres. For øvrigt bygge- og anlægsarbejde gælder Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsopgaver. Se aktuelle vejarbejder i Glostrup på vores side Letbane.

Hvis du ejer et hus med asbestholdige tagplader og ønsker at udskifte, rengøre eller rense taget, er det vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne om asbest, da det er sundhedsskadeligt at arbejde med asbest, og at der derfor gælder særlige arbejdsmiljøregler. Ellers kan det få alvorlige følger - ikke kun for dig selv men også for dine naboer. Find reglerne på Arbejdstilsynets asbestsider samt i asbestbekendtgørelsen. 

Få hjælp til tagrensning

Glostrup Kommune anbefaler, at du anvender et professionelt firma til rense dit asbesttag. Sørg for at firmaet anvender udstyr, som er godkendt af Arbejdstilsynet, før du accepterer et tilbud. Bed om at se en kopi af den dispensation, der skal følge det godkendte udstyr. Højtryksspuling af asbestholdige materialer er forbudt. Har du spørgsmål til de regler, der gælder ved afrensning af asbestholdige tage, kan du kontakte Arbejdstilsynet på: 7012 1288.

Husk at anmelde asbestaffald og øvrigt byggeaffald til Glostrup Kommune senest 14 dage før arbejdet går i gang. Du skal anmelde byggeaffald, hvis arbejdet:

 • vedrører mere end 10 m2 af en bygning
 • resulterer i mere end 1 ton affald, eller
 • danner farligt affald

Som bygherre er det dit ansvar, at affaldet håndteres og bortskaffes korrekt. Vær opmærksom på, at især ældre bygninger også kan indeholde miljø- og sundhedsskadelige stoffer som PCB, klorparaffiner, PAH'er og en række tungmetaller som bly, zink, kviksølv mv. Se mere herom på Affald fra byggeri og anlæg.  

Det kan ikke undgås at bygge- og anlægsarbejde støjer. Ligesom det kan give problemer med støv og vibrationer. Er du generet af byggeri, bør du kontakte dem, der udfører arbejdet. Hjælper det ikke, kan du sende en mail med en beskrivelse af problemet og angivelse af placering til: miljo@glostrup.dk