Kommunalbestyrelsen

Glostrup Kommunalbestyrelse består af 19 medlemmer. Nedenfor kan du finde information om medlemmer, mødeplan, forretningsorden, spørgetid, styrelsesvedtægt samt dagsordener og referater.

 Dagsordener og referater

Husk også, at du har mulighed for at se video direkte fra kommunalbestyrelsens møder - og gense tidligere møder - via linket herunder:

Se kommunalbestyrelsens møder (videolink)

Kommunalbestyrelsens møder

§ 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette er nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed, jf. lov om kommunernes styrelse § 10, stk. 1. Dog skal sager om hjælp til enkeltpersoner behandles for lukkede døre, jf. § 17 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Borgmesteren angiver i dagsordenen, jf. § 3, stk. 2, hvis en sag efter borgmesterens opfattelse skal behandles for lukkede døre. Dette er ud over de i stk. 1, sidste pkt., nævnte sager, kun sager, under hvis behandling der vil blive eller forventes at blive fremdraget fortrolige oplysninger, jf. § 27 i forvaltningsloven.

Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af kommunalbestyrelsen eller borgmesteren, jfr. Lov om kommunernes styrelse § 10, stk. 1.

Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre, behandles så vidt muligt sidst.

Stk. 5. Enhver har adgang til at overvære kommunalbestyrelsens offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Forstyrrer en tilhører forhandlingerne, kan borgmesteren udelukke den pågældende eller om nødvendigt samtlige tilhørere fra mødet. Borgmesteren kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter.

§ 2. Er et medlem forhindret i at deltage i et kommunalbestyrelsesmøde, meddeler med-lemmet borgmesteren dette, herunder fraværsårsagen, inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende.

Udsendelse af dagsorden og sagsmateriale

§ 3. Har et medlem senest 7 dage forud for et ordinært møde indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende møde, jf. lov om kommunernes styrelse § 11, stk. 1.

Stk. 2. Borgmesteren sørger for, at en dagsorden og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsorden, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsens møder, jf. lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 4.

Stk. 3. Kan en sag ikke udsættes, kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning i sagen, selvom dagsordenen og det fornødne materiale ikke er udsendt senest 4 hverdage inden mødet. Borgmesteren skal sørge for, at det fremgår af dagsordenen, hvis dagsordenen eller det fornødne materiale ikke udsendes inden for fristen. Begrundelsen for, at sagen ikke kan udsættes, skal ligeledes fremgå af dagsordenen, jf. i det hele lov om kommunernes styrelse §8, stk. 5.

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse

§ 4. Kommunalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, jf. lov om kommunernes styrelse § 11, stk. 2.

Stk. 2. Borgmesteren leder kommunalbestyrelsens møder, jf. lov om kommunernes styrelse § 30, 2. pkt. Borgmesteren træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Borgmesteren formulerer de punkter, der skal stemmes om.

Stk. 3. Et medlem, der ønsker ordet, skal henvende sig til borgmesteren, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det. Begærer flere ordet på én gang, bestemmer borgmesteren den orden, hvori de får adgang til at tale. Talerne må ikke afbrydes af andre end borgmesteren.

Stk. 4. Ethvert medlem skal efterkomme borgmesterens afgørelser angående overholdelsen af den fornødne orden. Når et medlem i samme møde to gange er kaldt til orden, kan kommunalbestyrelsen efter borgmesterens forslag nægte medlemmet ordet i dette møde.

Stk. 5. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til borgmesteren. Når borgmesteren finder anledning dertil, eller når det begæres af 3 medlemmer, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted.

Stk. 6. Borgmesteren kan lade spørgsmål, der henhører under borgmesterens afgørelse, afgøre af kommunalbestyrelsen.

Stk. 7. Ved borgmesterens forfald leder første (anden) næstformand kommunalbestyrelsens møder, jf. lov om kommunernes styrelse § 6, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5, 1. pkt.

§ 5. Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, som borgmesteren bestemmer. Borgmesteren kan fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. Kommunalbestyrelsen afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når mindst 3 medlemmer kræver afstemning herom.

Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder om spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt.

§ 6. En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen, eller kommunalbestyrelsen vedtager at undergive den to behandlinger, jf. lov om kommunernes styrelse § 12. Forslag til kommunens årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger, jf. lov om kommunernes styrelse § 38, stk. 1.

Stk. 2. Når en sag undergives 2 behandlinger, stemmes ved 1. behandlingen ikke om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling. Ethvert medlem har ret til at få ordet for at udtale sig om den foreliggende sag, inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning om sagens overgang til 2. behandling.

Særlige udvalg

§ 7. Kommunalbestyrelsen nedsætter særlige udvalg efter § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse med det antal medlemmer, som kommunalbestyrelsen fastsætter i det enkelte tilfælde.

Stk. 2. Resultatet af udvalgets overvejelser, der gennem vedkommende stående udvalg/økonomiudvalget afgives til borgmesteren, indgår i det fornødne materiale der udsendes med henblik på kommunalbestyrelsens bedømmelse af sagen, jf. § 3.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at henvise en sag, der ikke henhører under et bestemt udvalgs forretningsområde, til et af de bestående udvalg.

Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning

§ 8. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen, jf. lov om kommunernes styrelse § 14, stk. 1. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod medlemmet ikke er afskåret fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om, hvorvidt medlemmet skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling.

Stk. 2. Et medlem skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet, jf. lov om kommunernes styrelse § 14, stk. 2.

§ 9. Medlemmerne kan kun deltage i kommunalbestyrelsens afstemninger, når de er til stede under disse.

Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag

§ 10. Afstemning sker ved, at medlemmerne rejser sig fra deres pladser, ved håndsoprækning eller ved elektronisk afstemning. Kontraprøve foretages.

Stk. 2. Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, for så vidt andet ikke er særligt bestemt i lovgivningen, jf. lov om kommunernes styrelse § 11, stk. 3.

Stk. 3. Skønner borgmesteren, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler borgmesteren dette med angivelse af sin opfattelse, med hensyn til sagens afgørelse. Forlanger intet medlem herefter afstemning, kan borgmesteren erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af borgmesteren angivne opfattelse.

Stk. 4. Valg foregår ved skriftlig afstemning, der ikke må være hemmelig. Stemmesedler tilvejebringes og udleveres af borgmesteren. Finder borgmesteren det sandsynligt, at kommunalbestyrelsen vil vælge eller genvælge en bestemt kandidat, kan borgmesteren stille forslag

om, at den pågældende vælges uden skriftlig afstemning. Forlanger intet medlem herefter sådan afstemning, er den foreslåede kandidat valgt.

§ 11. Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt, og behøver ikke at fremsættes under 1. behandling af en sag, der skal undergives 2 behandlinger, jfr. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan med hensyn til sager, som undergives 2 behandlinger, fastsætte en frist for fremsættelse af ændringsforslag og efter omstændighederne også af underændringsforslag. I så fald kan de ikke fremsættes efter fristens udløb, medmindre kommunalbestyrelsen med stemmeflerhed samtykker deri.

Stk. 3. Er ændrings- og underændringsforslag ikke bragt til medlemmernes kundskab før 2. behandling af en sag, giver borgmesteren ved forhandlingens begyndelse meddelelse om forslagene, for så vidt de da foreligger. Borgmesteren bestemmer, i hvilken orden der skal stemmes om ændringsforslagene, men afstemningen om disse skal altid ske før afstemningen om hovedforslaget, og afstemningen om underændringsforslag skal altid ske før afstemning om ændringsforslaget.

Stk. 4. Forslag om nedsættelse af udvalg, om en sags henvisning til et udvalg eller til fortsat behandling i et udvalg og andre procedureforslag kan fremsættes, så længe afstemning om sagen ikke er begyndt. Når sådant forslag fremsættes, efter at forhandlingerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter kommunalbestyrelsen træffer beslutning om procedurefor-slaget.

Flertalsvalg

§ 12. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages ny afstemning. Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren, på hvilke to der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren, jf. i det hele lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 1.

Stk. 2. Ved ansættelse i kommunens tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk. 1 angivne måde, jf. lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 2.

Forholdstalsvalg

§ 13. Kommunalbestyrelsens valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages som forholdstalsvalg, jf. lov om kommunernes styrelse § 25, stk. 1.

Stk. 2. Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler: Kommunalbestyrelsens medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for borgmesteren at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Ved valg til økonomiudvalget og stående udvalg skal dog foretages samme gruppeanmeldelse. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren. Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte

grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele borgmesteren, hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne måde, jf. i det hele lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 3.

Stk. 3. Skal valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages både blandt medlemmer og ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen, foretages valget af samtlige de medlemmer, kommunalbestyrelsen skal vælge, ved et forholdstalsvalg for hvert udvalg m.v. for sig. Grupperne kan i den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen, indtil den ene eller den anden art af pladserne er besat, jf. i det hele lov om kommunernes styrelse § 26.

Stk. 4. Ved kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori borgmesteren eller en udvalgsformand skal have sæde, regnes den pågældendes plads som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for kommunalbestyrelsen, som vedkommende ved det pågældende valg har anmeldt at tilhøre, jf. lov om kommunernes styrelse § 25, stk. 2.

Stk. 5. Udpeges et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende af kommunalbestyrelsen i enighed eller i øvrigt uden afstemning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte den pågældende plads, jf. stk. 6.

Stk. 6. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori medlemmet er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf. lov om kommunernes styrelse § 28, stk. 1.

Beslutningsprotokol m.v.

§ 14. Kommunalbestyrelsens beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen af kommunalbestyrelsens sekretær. Borgmesteren tilkendegiver, hvad der skal indføres, jf. lov om kommuners styrelse § 30, 2. pkt.

Stk. 2. Ethvert medlem, som har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen, jf. lov om kommunernes styrelse § 13, stk. 2 1. pkt. Ønsker medlemmet ved sagens fremsendelse at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, jf. lov om kommunernes styrelse § 13, stk. 2, 2. pkt., skal vedkommende meddele dette til borgmesteren, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen.

Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter at det tilførte er op-læst, underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet, jf. lov om kommunernes styrelse § 13, stk. 1. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen.

Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse

§ 15. Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter borgmesterens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for kommunalbestyrelsen i dennes næste møde.

Ændringer i forretningsordenen

§ 16. Denne forretningsorden træder i kraft den 25. oktober 2023.

Stk. 2. Ændringer af forretningsordenen skal behandles i to ordinære kommunalbestyrelsesmøder.

Stk. 3. Forretningsorden skal være offentligt tilgængelig.

 

Glostrup Kommunalbestyrelse

25. oktober 2023

Borgmester Kasper Damsgaard / Kommunaldirektør Maj Buch Larsson

Glostrup Kommunes styrelsesvedtægt er det grundlag, der regulerer, hvordan den siddende kommunalbestyrelse kan ”styre” kommunens anliggender. Styrelsesvedtægten beskriver blandt andet antal medlemmer af kommunalbestyrelsen, hvor mange stående udvalg der er i kommunen samt hvilke opgaver, der hører til de enkelte udvalg.

Læs Glostrup Kommunes styrelsesvedtægt her

Borgmester
Kasper Damsgaard (A)
Aftal et møde på tlf. 4323 6202

Social-, Sundheds-, og Seniorudvalget
Lisa Ward (A)
Aftal et møde på tlf. 4323 6233

Vækst- og Byudviklingsudvalget
Henrik Lund (F)
Aftal et møde på tlf. 4323 6233

Børne- og Skoleudvalget
Emilie Sloth (B)
Aftal et møde på tlf. 4323 6205

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget
Søren Enemark (A)
Aftal et møde på tlf. 4323 6233 

Kultur- og Fritidsudvalget
Dan Kornbek Christiansen (C)
Aftal et møde på tlf. 4323 6205 

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Torben Jensen (A)
Aftal et møde på tlf. 4323 6205

I lov om ændring af lov nr. 510 om kommunernes styrelse mv. af 6. juni 2007 fremgår, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlem af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlaget til kommunalbestyrelsen.

Inden udgangen af første kvartal skal kommunalbestyrelsen skal offentliggøre, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører, jf. § 1, punkt 2.

Der er tale om bestyrelseshverv i aktie- og anpartsselskaber med kommunal deltagelse, øvrige hverv, herunder kommunale fællesskaber.

Dette gælder også for ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører ovennævnte hverv.

Lovændringen trådte i kraft pr. 1. januar 2008.

Herunder kan du se vederlagene for de enkelte politikere i de seneste fire år:

Vederlag 2023

Vederlag 2022

Vederlag 2021

Vederlag 2020

Kandidatlister, der har deltaget i det seneste kommunalvalg og har fået mere end 100 stemmer, kan søge om tilskud til politisk arbejde i indeværende år.

Efter lov om partistøtte skal kommunalbestyrelsen offentliggøre modtagne erklæringer om private og anonyme bidrag fra kandidatlister.

Herunder kan du se de erklæringer, Glostrup Kommune har modtaget:

Partistøtte 2023

Partistøtteerklæring (A)

Partistøtteerklæring (B)

Partistøtteerklæring (C)

Partistøtteerklæring (D)

Partistøtteerklæring (F)

Partistøtteerklæring (V)

 

Partistøtte 2024

Partistøtteerklæring (A)

Partistøtteerklæring (B)

Partistøtteerklæring (F)

Partistøtteerklæring (V)

Kommunalbestyrelsens møder i 2024 

Onsdag 24. januar
Onsdag 28. februar 
Onsdag 20. marts
Onsdag 24. april
Onsdag 22. maj
Onsdag 19. juni
Onsdag 28. august
Onsdag 18. september
Onsdag 9. oktober (ekstraordinært møde med vedtagelse af budgettet)
Onsdag 23. oktober 
Onsdag 20. november
Onsdag 18. december

Forretningsorden for spørgetid ved Glostrup kommunalbestyrelses ordinære møder   

 § 1.  Forud for hvert ordinært kommunalbestyrelsesmøde, dog ikke ved 2. behandling af budgettet, afholdes spørgetid af maksimalt en halv times varighed, dog i særlige tilfælde kan spørgetiden vare 45 minutter eller en time. 

I år med kommunalvalg bortfalder spørgetiden i månederne september, oktober, november og december. 

 

§ 2.  Spørgsmål kan stilles af alle borgere i Glostrup Kommune. 

Der kan af spørgeren stilles op til 3 spørgsmål for hver spørgetid. 

Spørgsmålene skal indsendes skriftligt 8 dage før mødet. Spørgeren skal derudover selv fremføre spørgsmålet under mødet. 

 

§ 3.   Spørgsmålene kan stilles til kommunalbestyrelsen eller dens enkelte medlemmer. Rettes spørgsmålene til kommunalbestyrelsen, afgør borgmesteren, hvem der skal besvare spørgsmålene. 

Spørgsmål til spørgetid samt spørgernes eventuelle medfølgende begrundelser tilsendes kommunalbestyrelsens medlemmer sammen med dagsordenen for kommunalbestyrelsens møde. 

 

§ 4.  Spørgsmålene skal have relation til kommunale forhold og være af almen interesse for Glostrups borgere. 

Spørgetiden skal afvikles i god ro og orden. Spørgeren skal inden spørgsmål stilles, oplyse sit navn og  adresse. 

Spørgsmålene skal være kort og præcist formulerede. 

Borgmesteren skal afvise spørgsmål, der indeholder angreb på borgere eller vedrører enkeltpersoner eller andre forhold af fortrolig art.  

Borgmesteren kan afvise spørgsmål 

a)    Der angår den kommunale administration, 

b)    Der genfremsættes i samme eller lignende form tidligere end 6 måneder efter den seneste besvarelse. 

c)    Der vedrører sager, som er optaget på dagsordenen for det efter spørgetiden følgende kommunalbestyrelsesmøde. 

 

§ 5.  Spørgsmål, der uden videre kan besvares af den kommunale forvaltning, kan henvises hertil af borgmesteren. 

Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste spørgetidsmøde. Hvis der er så mange spørgsmål, at de ikke kan besvares inden for spørgetiden, udsættes de senest indkomne spørgsmål til næste spørgetid. 

 

§ 6. Spørgsmålene skal være kort formulerede og i spørgetiden mundtligt kunne fremsættes på 2 minutter og besvares på 2 minutter. Vedrører spørgsmålene samme tema og kan besvares af samme kommunalbestyrelsesmedlem, kan de behandles samlet, og skal da kunne fremsættes på max. 4 minutter og besvares på max. 4 minutter. 

Andre medlemmer af kommunalbestyrelsen kan få ordet for en kort korrigerende eller supplerende udtalelse. Disse må højst hver vare 1 minut. 

Sluttelig kan der gives spørgeren og det kommunalbestyrelsesmedlem, der besvarer spørgsmålet, tid til henholdsvis en kort replik og duplik, der hver højst må vare 1 minut. 

 

§ 7. Spørgetiden ledes af borgmesteren, som også afgør eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkningen af reglerne. 

 

Regler for spørgetid er godkendt af Glostrup kommunalbestyrelse den 10. juni 2015.

I kommunestyrelseslovens § 32 er det fastsat, at dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

Følgende er af kommunalbestyrelsen bemyndiget til at være underskrivere og dermed tegningsberettigede i Glostrup Kommune vedrørende dokumenter om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, herunder digital underskrift i tingbogen.

Borgmester: Kasper Damsgaard
1. viceborgmester: Dan Kornbek Christiansen
Kommunaldirektør: Maj Buch
Centerchef for Organisation og Styring: Christian Nielsen
Juridisk chefkonsulent: Pernille Debes

Kasper Damsgaard (A)

Borgmester

Formand for ØU

Tlf. 2491 5805

Se vederlag for 2023

Piet Papageorge

Piet Papageorge (V)

Medlem af ØU og BSU

 

 
Søren Enemark

Søren Enemark (A)

Formand for MTEU
Medlem af ØU

 Tlf. 2448 8314

 
Emilie Sloth

Emilie Sloth (B)

Formand for BSU
Medlem af ØU og KFU

Tlf. 2041 0758

 
Leif Meyer Olsen

Leif Meyer Olsen (V)

Medlem af ØU og MTEU

Tlf. 2268 1777

 
Lars Thomsen

Lars Thomsen (U)

Medlem af ØU, SSSU, KFU og MTEU

Tlf. 2880 8348

 
Anette Normind Thomsen

Annette Normind Thomsen (A)

Næstformand for BSU
Medlem af KFU og VBU

 
Dan Kornbek Christiansen

Dan Kornbek Christiansen (C)

Formand for KFU, Næstformand for EAU
Medlem af ØU

Tlf. 2449 5306 

 

Camilla Christensen (A)

Næstformand for KFU
Medlem af SSSU 

 
Maja Lüchau

Maja Lüchau (V)

Medlem af EAU, BSU og VBU

 

Tlf. 2462 8554

 
Torben Jensen

Torben Jensen (A)

Formand for EAU
Medlem af SSSU og MTEU

Se vederlag 2023

Henrik Lund

Henrik Lund (F)

Medlem af ØU og KFU
Formand for VBU

Tlf. 2040 5387

Se vederlag 2023

Torben Martinsen

Torben Martinsen (V)

Medlem af EAU og VBU

 

Se vederlag 2023

Kirstine Bjarnt

Kirstine Bjarnt (A)

Medlem af BSU

 

Se vederlag 2023

Helle Bager Nielsen (A)

Næstformand for MTEU
Medlem af BSU

Se vederlag 2023

Vicky Schumann

Vicky Schumann (C)

Næstformand for SSSU
Medlem af BSU

Tlf. 2057 0185

Se vederlag 2023

Gert Jensen

Gert Jensen (V)

Medlem af SSSU og KFU

 

Tlf. 2094 7259

Se vederlag 2023

Waquar Ahmed

Waqar Ahmed (A)

Næstformand for VBU
Medlem af SSSU

Tlf. xxxx xxxx

Se vederlag 2023

Lisa Ward

Lisa Ward (A)

Medlem af ØU og EAU
Formand for SSSU
 

Tlf. 2622 3892

Se vederlag 2023

Center for Organisationen og Styring
Politisk betjening

Sådan forkorter vi udvalgene

Økonomiudvalget (ØU)
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget (SSSU)
Kultur- og Fritidsudvalget (KFU)
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget (MTEU)
Børne- og Skoleudvalget (BSU)
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (EAU)
Vækst- og Byudviklingsudvalget (VBU)