Høringer og afgørelser

Få indflydelse på sager, du som borger eller virksomhed har interesse i. Se aktuelle høringer og afgørelser samt offentliggjorte tilladelser.

Når Glostrup Kommune sender planer, strategier og projekter i offentlig høring, er det din mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Er du utilfreds med kommunens afgørelser, kan du klage.

Vi offentliggør alle høringer på denne side. Lov om digitale annoncer betyder, at annoncering af høringer og afgørelser i Folkebladet er blevet erstattet af digitale annoncer på kommunens hjemmeside. Meld dig til abonnementsordningen ved at klikke på flagikonet øverst til højre her på siden. Så vil du få tilsendt en mail, når der er nye høringer og afgørelser.

Forslag til en række offentlige planer som lokalplaner, kommuneplaner mv. skal i henhold til lovgivningen sendes i offentlig høring. Derved har borgere, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser i form af høringssvar.

Når høringsperioden er slut, bliver alle høringssvar forelagt politikerne i det udvalg, der behandler den pågældende sag. Politikerne drøfter derefter forslaget og høringssvarene og træffer deres afgørelse. På den måde sikrer vi, at offentlighedens synspunkter og ideer bliver inddraget.

Glostrup Kommunes Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalg har på deres møde den 2. maj 2024 besluttet at sende Trafiksikkerhedsplan 2024 i 8 ugers offentlig høring.

Trafiksikkerhedsplanen er en revision af kommunens eksisterende Vej- og Trafikplan fra 2014. Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet på baggrund af to workshops afholdt med henholdsvis Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget i september 2023 og med kommunalbestyrelsen i marts 2024.

Trafiksikkerhedsplanen er et værktøj for kommunen og er udarbejdet for at få kendskab til hvor der er behov for forbedringer på trafiksikkerhedsområdet og for at sætte en retningslinje for hastighederne i kommunen. På baggrund af de gennemførte analyser og workshops er der udpeget følgende fire fokusområder, der skal være med til at realisere visionen om ingen tilskadekomne i trafikken og indfri målsætningerne for 2030:

 • Ulykkesbelastede lokaliteter
 • Skolevejstrafik
 • Lette trafikanter (fodgængere og cyklister)
 • Hastighed.

For hvert fokusområde er der udpeget en række indsatser og virkemidler, som kan fortsættes eller sættes i gang. Uheldsanalysen har resulteret i 10 trafiksikkerhedsprojekter, hvor der kan sættes ind. Der ud over er der forslag til 8 cykelstiprojekter, forslag til rækkefølgen på trafiksaneringsområderne og indsatser i samarbejde med skolerne i form af færdselskontaktlærernetværk og trafikpolitikker.

Miljøvurdering:

Glostrup Kommune har i henhold til Miljøvurderingsloven § 8, stk. 2, nr. 2 gennemført en miljøscreening. Når tiltagene er konkretiseret, vil de enkelte anlæg og evt. tilhørende planlægning blive miljøscreenet / vurderet efter Miljøvurderingsloven. Trafiksikkerhedsplanen medfører ikke krav om en vurdering af virkningen på internationale naturbeskyttelsesområder.

På ovenstående baggrund er det derfor Glostrup Kommunes vurdering, at Trafiksikkerhedsplan 2024 ikke skal miljøvurderes. Vurderingen er primært begrundet i, at:

 • planen påvirker ikke et Natura 2000-område og/eller bilag IV-arter
 • planen har en positiv påvirkning på støj fra veje
 • planen er en videreførelse af den eksisterende Vej- og Trafikplan
 • planen er i overensstemmelse med overordnet planlægning

Din mening er vigtig for os, og vi opfordre dig til at deltage i høringsprocessen ved at sende dine kommentarer til os senest den 21. august 2024 på trafik@glostrup.dk.

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 19. juni 2024 besluttet at fremlægge forslag til Lokalplan GL33.2 for Linde Allé og Kirkebjerg Allé i offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen besluttede også, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Lokalplanen omfatter et område med 35 ejendomme på Linde Alle og Kirkebjerg Alle. Området med de ensartede huse blev opført omkring 1900 som arbejderboliger for ansatte i industrien. Området er i Kommuneplanen udpeget som et kulturmiljø.

Forslag til lokalplan GL33.2 har til formål at

 • bevare den historiske bebyggelse, men fortsat sikre, at området kan udvikle sig som et attraktivt, moderne boligområde
 • fastlægge bestemmelser for placering og omfang af bebyggelse,
 • bevare områdets grønne udtryk.

 Husene er gennem tiden næsten alle blevet ombygget og ændret i forhold til deres originale udseende, men for de fleste ejendommes vedkommende, kan det oprindelige hus fortsat genkendes på grunden.

 Lokalplanen skal derfor beskytte de tilbageværende træk af den oprindelige, ensartede bebyggelse. Det oprindelige hus må ikke nedrives, og ved tilbygning skal følgende 5 punkter overholdes:

 • Gavlen mod vejen skal bevare sine hovedproportioner.
 • Tilbygninger skal trækkes mindst 0,5 meter tilbage fra facadelinjen.
 • Vindskeder og tagprofil må ikke gennemskæres, afkortes eller tilføjes knæk.
 • Ved ændring af facaden skal man skal enten genskabe bygningens originale udseende eller trække udseendet i retning af det oprindelige udseende.
 • Vindfanget inklusiv dets oprindelige kvisttag skal bevares.

Lokalplanen regulerer bebyggelsens omfang svarende til en bebyggelsesprocent på 30%.

Der fastlægges byggelinjer langs vej på 5 meter, i baghaverne på hhv 10 og 15 meter og langs naboskel mod syd på 4 meter. Lokalplanen indeholder bestemmelser om hegn og hække langs veje og naboskel. I forhaverne må der højst være fliser på halvdelen af arealet. Disse bestemmelser skal sikre et grønt og åbent udtryk i kvarteret.

Lokalplanforslaget er fremlagt i perioden 26. juni til 4. september 202

Her kan du se Forslag til lokalplan GL33.2 og offentliggørelsesannoncen

Indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget skal sendes skriftligt til Kommunalbestyrelsen senest den 4. september 2024 til:

 • Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup (post) eller
 • plan@glostrup.dk med angivelse af navn og adresse (mail)

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til Anders Christiansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6356.

 

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 19. juni 2024 besluttet at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013-2025 og forslag til lokalplan HL34 – for et etageboligprojekt på Kærmindevej i høring.

Kommuneplantillægget omfatter et område ved Kærmindevej og Ørnebjergvej og fastholder den nuværende anvendelse til primært boligformål. Lokalplanforslaget omfatter den såkaldte Kærmindevejsgrund. Området er mod nord afgrænset af jernbanen, mod øst af Østbrovej, mod syd af Ørnebjergvej og Tunnelvej og mod vest af bebyggelsen Tunnelvej 2-10.

Offentliggørelsen af forslagene sker med henblik på at give ejere, naboer og interesserede borgere mulighed for at kommentere kommunalbestyrelsens forslag til lokalplan (og kommuneplantillæg)

Planforslagene er i høring fra den 26. juni til den 4. september 2024.

Der er foretaget en miljøvurdering af de mulige konsekvenser ved gennemførelse af den ændrede planlægning. Miljørapport er fremlagt som støttedokument til den offentlige høring af lokalplanen. Miljørapporten er et endeligt dokument, der ikke i sig selv i er høring. Miljørapporten er et uddybende bilag til lokalplanen og giver høringsparter mulighed for at udtale sig på baggrund af de fremlagte miljøkonsekvenser.


Indsigelser og bemærkninger skal sendes skriftligt med angivelse af navn og adresse til Glostrup Kommune senest den 4. september 2024 til følgende adresse:

 • Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller
 • E-mail til: plan@glostrup.dk.

Her kan du læse:

 Spørgsmål til planforslagene og miljørapporten kan rettes til Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 2541 9595 eller på mail: plan@glostrup.dk.  

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 19. juni 2024 besluttet at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2013-2025 og forslag til lokalplan HL23 – et område mellem Hvissingevej og Paul Bergsøes Vej i høring.

Kommuneplantillægget omfatter området mellem Hvissingvej og Paul Bergsøes Vej syd for Genbrugsplanen og udlægger området til blandede byfunktioner i form af etageboliger, kontor- og serviceerhverv, samt parkeringshus.  

Lokalplanforslaget omfatter ejendommen Paul Bergsøes Vej 17 og udlægger området til blandede byfunktioner i form af etageboliger, kontor- og serviceerhverv og parkeringshus. Lokalplanen udlægger 2 delområder. Det vestlige delområde, langs Hvissingevej, udlægges til etageboliger og der kan opføres 134 seniorboliger i 3 etager samt indrettes op til 300 m2 serviceerhverv i stueetagen. Den østlige del langs Paul Bergsøes Vej udlægges til kontor- og servicebyggeri og der kan opføres et kontor- og servicebygger i 4 etager og et parkeringshus i 3 etager.

Offentliggørelsen af forslagene sker med henblik på at give ejere, naboer og interesserede borgere mulighed for at kommentere kommunalbestyrelsens forslag til lokalplan.

Planforslagene er i høring fra den 26. juni til den 4. september 2024.

Der er foretaget en miljøvurdering af de mulige konsekvenser ved gennemførelse af den ændrede planlægning. Miljørapport er fremlagt som støttedokument til den offentlige høring af de to planforslag.

Miljørapporten er et endeligt dokument, der ikke i sig selv i er høring. Miljørapporten er et uddybende bilag til de to planforslag som giver høringsparter mulighed for at udtale sig på baggrund af de fremlagte miljøkonsekvenser.


Indsigelser og bemærkninger skal sendes skriftligt med angivelse af navn og adresse til Glostrup Kommune senest den 4. september 2024 til følgende adresse:

 • Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller
 • E-mail til: plan@glostrup.dk.

Her kan du læse:

 Spørgsmål til planforslagene og miljørapporten kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6354 eller på mail: plan@glostrup.dk.  

 

Glostrup Kommune vil gerne sætte fokus på værdien af arkitektonisk kvalitet i det fysiske miljø såvel det bebyggede som i byrum.
 
Kommunen har som opfølgning på Arki­tekturpolitik 2023 indstiftet en arkitek­turpris som vil blive uddelt til Glostrup Kulturfestivalen den 31. august 2024.
Kommunalbestyrelsen ønsker med arki­tekturprisen at fremhæve og præmiere eksempler på byggeri, anlæg og design, som er æstetiske oplevelser, og noget der skaber visuel og levemæssig kvalitet i kommunen. Det kan være såvel private som offentli­ge bygninger eller byrum. Det kan også være nyskabende tænkning og anven­delse af klima- og energitiltag som vil kunne præmieres.
 
Du kan fra den 15. maj til den 14. juni 2024 komme med forslag til hvilken bygning eller byrum, der skal have årets arkitekturpris.
 
Bygningen eller byrummet skal være taget i brug/afsluttet indenfor de 8 for­udgående år før præmieringen.
 
Forslaget skal indeholde en begrundel­se, samt navn og e-mail på indstilleren og sendes til plan@glostrup.dk. Spørgsmål om arkitekturprisen kan ret­tes til Plan på plan@glostrup.dk eller på tlf.nr. 4323 6172.

Bygherre AG Gruppen har anmodet om at gennemføre en frivillig miljøkonsekvensvurdering for ombygning af Diget med nyt boligbyggeri samt parkeringshus og dagligvarebutik.

Inden udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten, foretager Glostrup Kommune en offentlig høring med henblik på at sikre en bred afdækning af de emner, der ønskes behandlet i miljøkonsekvensrapporten. Bygherren har udarbejdet et forslag til afgrænsningsnotat, som danner baggrund for den offentlige høring. Hertil er vedlagt et bilag med skitser og illustrationer.

Yderligere oplysninger om det planlagte projekt kan desuden ses andet sted på denne side, idet lokalplanen for projektet – GL75.2 – ligger under Afgørelser.

Send høringssvar til Glostrup Kommune senest den 13. maj 2024. Angiv navn og adresse og skriv til:

 • Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller
 • miljo@glostrup.dk


Eventuelle spørgsmål til miljøvurdering af det konkrete projekt, herunder afgrænsning af indhold i miljøkonsekvensrapporten, kan rettes til Tina Rømer på mail (tina.romer@glostrup.dk) eller telefon 4323 6365

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget har den 7. marts 2024 besluttet at sende Vestforbrændings projektforslag for udskiftning af en varmepumpe på ovn 5 samt en elkedel i fire ugers høring. Varmepumpen vil øge kapaciteten fra røggaskondensering på anlæg 5 fra 12 MW til 22 MW. Elkedlen vil fortrænge gas til spidslast. Over 20 år forventes projektet at have en positiv samfundsøkonomi på i alt 213 mio. kr. i nutidsværdi. Sideløbende med høringen vil projektet blive gennemgået af en ekstern rådgiver.

Se sagsbeskrivelse, projektforslag, VVM-screening, beregninger mv. under den politiske sagsfremstilling (punkt 18).

Projektet er i høring frem til den 8. april kl. 12. Send dit høringssvar til os på enten: miljo@glostrup.dk eller:

Center for Miljø og Teknik
Glostrup Kommune

Rådhusparken 2
2600 Glostrup

Udkast til Tillæg nr. 8 til Glostrup Kommunes spildevandsplan er udarbejdet for at inddrage et kommende boligområde i den vestlige del af Glostrup (Lokalplan HL25, Nordre Ringvej 129), som nyt kloakopland i spildevandsplanen. Glostrup Kommune har vurderet, at udkastet til tillæg nr. 8 til spildevandsplanen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Glostrup Kommune har derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planforslaget men har foretaget en miljøscreening (bilag 2).

 

Glostrup Kommune sender tillæg nr. 8 til – nyt kloakopland i 8 ugers høring indtil den 15. april 2024. Høringssvar kan sendes til miljo@glostrup.dk eller Center for Miljø og Teknik Rådhusparken 2, 2600 Glostrup

Glostrup Kommunes Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalg har på sit møde den 1. februar besluttet at sende Forslag til Støjhandlingsplan 2024 i 8 uger offentlig høring.  

Støjhandlingsplanen er en samlet plan for at begrænse støjen fra større kommunale veje i Glostrup. Forslaget er baseret på den nyeste kortlægning af støj fra vejtrafikken i Glostrup, som blev udført i 2022.Støjkortlægningen viser, at et stigende antal boliger er udsat for et støjniveau over de vejledende støjgrænser. Samlet er 38% af boligerne i Glostrup belastet med et støjniveau på over 58 dB. I støjhandlingsplanforslaget beskrives de handlinger og tiltag, som kommunen kan foretage for at begrænse støj fra vejtrafik. Som en del af støjhandlingsplanen er der udarbejdet et idekatalog, som opridser problemstillingerne og beskriver en række alternativer til afhjælpning af problemerne i de mest støjbelastede områder i kommunen.

Vi opfordrer dig til at læse vores forslag og lade dig inspirere til, hvordan du selv kan bidrage til at mindske støjen i og omkring din bolig. Din mening er vigtig for os, og vi opfordrer dig til at deltage i høringsprocessen ved at sende dine kommentarer og forslag inden den 3. april 2024 til miljo@glostrup.dk.

På et fællesmøde den 17. maj 2023 mellem Glostrup, Albertslund, Brøndby og Vallensbæk kommuner, besluttede Vækst- og Byudviklingsudvalget at iværksætte en høringsproces vedrørende tilpasningen af busnettet i forbindelse med åbningen af Letbanen.

Det nye forslag, kendt som "Nyt Ringnet," er planlagt til at blive implementeret i takt med åbningen af Letbanen i slutningen af 2025. Forslaget har især fokus på at opretholde og sikre en optimal sammenhæng  mellem busserne, Letbanen og S-toget. Realiseringen af dette forslag har krævet omfattende koordinering på tværs af hovedstadskommunerne, regionen og MOVIA. Hovedmålet har været at fastholde et attraktivt serviceniveau inden for kollektiv transport for vores borgere.

For at give borgerne mulighed for at komme med kommentarer og input inden den endelige vedtagelse af forslaget i Kommunalbestyrelsen ved årets udgang, offentliggøres "Nyt Ringnet" nu. Høringsperioden for forslaget strækker sig frem til og med den 5. november 2023, og eventuelle bemærkninger til materialet kan sendes til Trafik@glostrup.dk.

Samtidig inviterer Vækst- og Byudviklingsudvalget de interesserede borgere i byen til et fysisk møde, hvor MOVIA vil præsentere de kommende ændringer til de nuværende busruter. Til mødet vil du have mulighed for at stille overordnede spørgsmål f.eks. til de kommende ruteændringer. Mødet har ikke fokus på specifikke ønsker som lokal flytning af busstoppesteder.

Borgermødet finder sted på Medborgerhuset den 24. oktober kl. 19 til 20.30 på Ved Brandstationen 1, 2600 Glostrup.

Mødet arrangeres i samarbejde med Albertslund, Brøndby og Vallensbæk, og borgere fra disse områder vil også blive inviteret. Du vil også have mulighed for at se mødet direkte via dette facebooklink med begrænset mulighed for at stille spørgsmål: https://www.facebook.com/events/217683374639237/

Det detaljerede forslag til "Nyt Ringnet" og tilhørende bilag kan findes på de nedenstående links.

Når kommunalbestyrelsen efter høring og politisk behandling vedtager en endelig plan, strategi eller et andet forslag, offentliggøres det her på siden. Desuden skal en del af kommunens øvrige afgørelser (inden for især miljølovgivningen) offentliggøres. 

Som borger, virksomhed eller anden myndighed med interesse i en sag, har du mulighed for at for at klage over kommunens afgørelser. Klagevejledning fremgår af de enkelte afgørelser.

Glostrup Kommune har truffet afgørelse om, at projektet Boligkarré med lokalcenter og P-hus på Diget 18-76 kan gennemføres uden yderligere vurderinger efter Lov om miljøvurdering.

Baggrunden for afgørelsen fremgår af VVM-screeningsskema, som bygherren har udfyldt og som miljømyndigheden har kommet med bemærkninger til. Se vedlagte VVM-screeningsskema med tilhørende projektbeskrivelse (bilag 1) samt kortbilagene bilag 2 og bilag 3.

Denne afgørelse kan påklages i fire uger fra d. 1. juli 2024. Se vedlagte klagevejledning.

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 19. juni 2024 vedtaget Lokalplan HL14 for Vældegårdsvej 30, Leragergård.

Lokalplanens formål er at give mulighed for, at Leragergård kan anvendes til special undervisningstilbud for børn og unge med særlige behov. Planen giver mulighed for, at Glostrup Amatørscene fortsat vil kunne være på Leragergård. Der er fastlagt byggefelter for en eventuel udvidelse af bygningsmassen. Lokalplanen indeholder desuden bevaringsbestemmelser for den historiske gård og for træer og bevoksning i området.

Forslag til lokalplan HL14 var i høring fra den 7. februar 2024 til den 3. april 2024. Kommunen modtog i denne periode 9 høringssvar, som har givet anledning til en enkelt ændring i planen.

Naboer til Leragergård i bebyggelsen Gadager mod nord har udtrykt bekymring for skyggegener fra den bygning, som kan opføres i byggefelt E i Leragergårds have. I forslaget til lokalplan HL14 var der ikke fastlagt en maksimal højde for bebyggelse i dette byggefelt. Dette har kommunalbestyrelsen ændret, så bygningen højst må være 8,5 meter, hvilket svarer til maxhøjden for parcelhusbyggeri efter bygningsreglementet.

Lokalplanen offentliggøres den 26. juni 2024

Her kan du se lokalplanen og Offentliggørelsesannoncen.Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til Anders Christiansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6356.

 

Glostrup Kommune har givet tilladelse til anvendelse af hjælpeprodukter i forbindelse med en styret underboring til etablering af et nyt 50 kV kabelanlæg gennem Glostrup. Tilladelsen er givet efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven.

Det er kommunens vurdering, at den styrede underboring ikke vil påvirke de omkringliggende recipienter eller naturtyper. Dels udgør indholdsstofferne i hjælpeprodukterne ikke en særlig risiko for forurening af grundvandet. Dels vil produkterne kun komme i kontakt med grundvandet i meget begrænset omfang.

Afgørelsen kan påklages frem til den 18. juli 2024. Se klagevejledning til miljøbeskyttelsesloven.

Vejdirektoratet ansøgte i marts 2024 Glostrup Kommune om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 (Fortidsmindebeskyttelseslinjen) til at etablere støjskærm på den østlige side af Motorring 3 mellem motorvejen og fortidsmindet Vestvolden. Ansøgningen omhandlede vejlitra 7000h Hvessinge By, Glostrup, hvor Vejdirektoratet er vejmyndighed. Der blev desuden ansøgt om tilladelse til midlertidige arbejdsområder og dispensation fra to andre bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven (§ 16 Sø- og åbeskyttelseslinjen og § 17 Skovbyggelinjen)

Den 3. maj 2024 meddelte Glostrup Kommune afslag på Vejdirektoratets ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 (Fortidsmindebeskyttelseslinjen) til selve støjskærmen, men gav en formel dispensation til at etablere de midlertidige arbejdsområder. Kommunen meddelte også dispensation fra § 16 og § 17 til såvel støjskærm som midlertidige arbejdsområder.

Glostrup Kommunes afslag var begrundet i, at den ønskede skærm var udformet på en måde, der ville skæmme fortidsmindet, og som begrænsede støjskærmens virkning.

Den 21. maj 2024 har Vejdirektoratet justeret sin ansøgning, så den ønskede støjskærm nu lever op til de krav, som Glostrup Kommune beskrev i sit afslag af 3. maj 2024. Hermed kan Glostrup Kommune foretage ny afgørelse og denne gang meddele dispensation til det ansøgte.

Samlet set betyder det, at Vejdirektoratet nu får Glostrup Kommunes tilladelse til at etablere støjskærm langs Motorring 3. Den samlede afgørelse fra Glostrup Kommune kan ses her. Klagevejledning kan ses her.

Glostrup Kommune har d. 18. april 2024 givet Glostrup Forsyning tilladelse til at etablere 8 boringer ved Christiansvej til forundersøgelser før et større bassin under Christiansvej / Eriksvej. Se placering på dette kort.

Tilladelsen er meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 og indeholder vilkår om mærkning af boringerne, om sikring af tæthed i hele boringernes levetid samt afrapportering og indberetning.

 

Der kan klages over afgørelsen indtil d. 17. maj 2024 – se klagevejledning til Miljøbeskyttelsesloven.

 

Hvis der er spørgsmål, kan du henvende dig til Miljø på mail miljo@glostrup.dk  eller på telefon 4323 6100.

Glostrup Kommune har d. 17. april 2024 meddelte tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til to midlertidige oplag af jord, der opgraves i forbindelse med fjernvarme nord for banen. Det drejer sig om:

Oplagspladserne ligger i rabatten langs Paul Bergsøes Vej og på Ejby Mosevej, og skal være i brug hhv. 1 og 2 år. Jorden ligger i oplaget inden det evt. skal genbruges i projektet eller skal køres bort til en godkendt jordmodtager.

Vi har stillet nogle krav om hvordan jorden skal oplagres, så der ikke er risiko for jord og grundvand, om at alt jord skal fjernes, når tilladelsen udløber og hvordan der skal føres egenkontrol og afrapportering.

Arbejdstider og dermed støj mm reguleres ikke af disse tilladelser, men arbejdet med fjernvarmeudbygningen skal følge kommunens forskrift om midlertidigt arbejde. Se: www.glostrup.dk/byggearbejde

Der kan klages over de to afgørelser indtil d. 17. maj 2024 – se klagevejledning til Miljøbeskyttelsesloven.

Hvis der er spørgsmål, kan du henvende dig til Miljø på mail miljo@glostrup.dk eller på telefon 4323 6100.

Kommunalbestyrelsen har den 20. marts 2024 vedtaget Lokalplan HL25 for et blandet byområde ved letbanestationen Glostrup Nord Hersted og det tilhørende kommuneplantillæg 23.

De to planer giver mulighed for at omdanne området langs Nordre Ringvej mellem Malervangen og letbanestationen Glostrup Nord til et blandet byområde med boliger, erhverv og fællesfunktioner.

Lokalplan og kommuneplantillæg har været i høring fra den 29. november 2023 til den 2. februar 2024.

Lokalplan og kommuneplantillæg kan findes på nedenstående links:

 Spørgsmål vedrørende de to planer kan rettes til byplanlægger Anders Christiansen på 43 23 63 56 eller plan@glostrup.dk.

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 20. marts 2024 vedtaget Lokalplan HL18 – Solsortevej, Spurvevej og Svalevej.

Lokalplanen omfatter et parcelhusområdet med statslånshuse på Solsortevej, Spurvevej og den vestlige del af Svalevej. Lokalplanen udlægger området til åben-lav boligbebyggelse med et mindre grønt område og en sti på tværs af området. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for placering af bebyggelse, bebyggelsesprocenter, udformning af bebyggelse og tage. Forslaget fastholder eksisterende byggelinje langs vej og fastlægger at der skal anlægges min. 2 parkeringspladser på den enkelte ejendom, hvis der opføres tilbygninger over 20 m2.

Lokalplanforslaget har været i høring fra den 15. november 2023 til den 31. januar 2024. Ved høringsfristen udløb var der indkommet 1 bemærkninger til lokalplanforslaget. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af lokalplanen. Der er i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen fortaget en teknisk præcisering af lokalplanens retningslinje 6.1 om bebyggelsesprocenter.  

Lokalplanen og offentliggørelsesannoncen kan findes på nedenstående links:

Spørgsmål til planen kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6354 eller på mail: plan@glostrup.dk.  

 

Glostrup Kommune har d. 7. februar 2024 ført miljøtilsyn med de tekniske anlæg og hygiejnen på Glostrup Forsynings anlæg for drikkevandsforsyning. Miljøtilsynet er en del af indsatsen for at sikre rent drikkevand til forbrugerne.

Tilsynet er beskrevet i dette tilsynsnotat. Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger til anlæggenes indretning og funktion, vedligeholdelses- og renholdelsestilstand eller andet.

 

Hvis der er spørgsmål til tilsynet eller generelt, så kontakt miljo@glostrup.dk

Glostrup Kommune har meddelt lovliggørelse af et jordvarmeanlæg på Ejby Mosevej 51. Anlægget består af et plast-slangesystem med en slangelængden på i alt 308 meter. Som frostvæske anvendes IPA-sprit. IPA-sprit er godkendt jf. jordvarmebekendtgørelsen. Den totale væskemængde (vand + frostvæske) er angivet til 300 liter.

Glostrup Kommune har screenet virksomhedens aktiviteter efter VVM-reglerne, og vi vurderer, at der ikke er grund til yderligere miljøkonsekvensvurderinger. Se VVW-screeningsafgørelse og tilhørende bilag her.

Get Green 2 Day ApS indsamler brugt fritureolie fra forskellige restauranter, kantiner mm, og filtrer og fjerner vand fra olien, så den kan videresendes for nyttiggørelse til produktion af biodiesel.

Du kan klage over denne afgørelse frem til d. 11. januar 2024. Se hvordan i vores klagevejledning til miljøvurderingsloven.

Miljø-, teknik- og ejendomsudvalget i Glostrup Kommune har den 5. oktober vedtaget Spildevandstillæg nr. 7 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan - Klimatilpasning omkring det centrale Glostrup. Af spildevandstillægget fremgår, at det er nødvendig at etablere fire bassiner til forsinkelse af regnvand i det centrale Glostrup for at Glostrup Forsyning kan minimere overløb i den offentlige kloak og opfylde kravene til serviceniveau for kloakken i området. Der er tale om følgende bassiner:

 • Regnvandsbassin i Christiansvej på ca. 8.300m3
 • Forsinkelsesbassin i Rådhusparken på ca. 650m3
 • Forsinkelsesbassin i Banegårdsvej på ca. 900m3
 • Forsinkelsesbassin i Eva´s Allé på ca. 175m3

Baggrunden for spildevandstillæg 7 er, at Glostrup Forsyning i 2021 i Konkretiseringsplan CDF, har skitseret flere LAR-løsninger (lokal anvendelse af regnvand) for den centrale del af Glostrup, for at opfylde kravene til serviceniveau beskrevet i Klimatilpasningsplanen og Spildevandsplanen. I konkretiseringsplanen er nødvendigheden af fire bassiner i det centrale Glostrup beskrevet på skitseniveau. I 2003 er skitserne blevet opdateret til dispositionsniveau med spildevandstillæg 7.

 

Glostrup Kommune har den 1. september 2023 givet Unicon, Ejby Industrivej 24 ny miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse.

Virksomheden har ansøgt om miljøgodkendelse til nedrivning af den nordligste del af den eksisterende fabrik og etablering af en ny produktionslinje samt nedlæggelse og etablering af en ny vaskeplads.

Projektet med ombygning af betonfabrikken er også screenet efter VVM-reglerne, og vi vurderer, at der ikke er grund til yderligere miljøkonsekvensvurderinger. Se VVW-screeningsafgørelseVVM-screeningsskema og vurdering af berørte myndigheder her.

Du kan klage over begge afgørelser frem til d. 29. september 2023. Se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven og Klagevejledning - Miljøvurderingsloven.

Miljø-, Teknik og Ejendomsudvalget har vedtaget tillæg nr. 4 (2023) til Glostrup Kommunes spildevandsplan "Afledning af regnvand". Tillægget beskriver den enkelte grundejers ret til at aflede regnvand til den offentlige kloak samt de krav kommunen stiller til håndtering af regnvand på egen grund for at undgå at overbelaste kloaksystemet. Det oprindelige tillæg nr. 4 fra 2016 er blevet revideret først i 2021 og nu i 2023. I tillæg 4 (2023) fremgår det, at Glostrup Kommune i forbindelse med tilladelse til kloaktilslutning stiller krav om etablering af vandbremse. Desuden fremgår det, at man som grundejer typisk skal tilbageholde regnvand ved følgende typer byggeri:

 • Nybyggeri: Ved barmarksbyggeri og fuldstændig fornyelse af bebyggelse, hvor eksisterende fundamenter fjernes.
 • Tilbygninger: Ved tilbygninger og anden forøgelse af det befæstede areal, der ikke berører den eksisterende bebyggelse og belægninger.
 • Ombygninger: Ved ombygning, hvor dele af fundament, terrændæk eller andre belægninger fjernes og erstattes af nye.

Administrationen har foretaget en miljøscreening af forslaget til tillæg til spildevandsplanen og har i den forbindelse vurderet, at tillægget ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Tillæg 4 (2023) har været i otte ugers offentlig høring fra onsdag den 7/6-2023 til og med onsdag den 2. august 2023. Der er ikke kommet nogen bemærkninger i høringsperioden.

I aftalen om Harrestrup Å-samarbejdet, som blev indgået mellem kommunerne og forsyningerne i Harrestrup Å-oplandet i 2014, er det aftalt, at kommunerne skal udarbejde et fælles vandløbsregulativ (fællesregulativ) for de offentlige vandløb i Harrestrup Å-oplandet. Vandløbene er Harrestrup Å, Bymose Rende, Kagså og Sømose Å. Fællesregulativet skal sikre et mere ensartet administrationsgrundlag for vandløbene og for projekterne i Harrestrup Å-kapacitetsplanen. Et vandløbsregulativ er et retsgyldigt dokument, der fungerer som kontrakt imellem kommunen som vandløbsmyndighed og bredejere om rettigheder og pligter ved vandløbene. Regulativet beskriver desuden vandløbets fysiske form med tilløb, dræn, bygværker, broer mv., samt fastlægger rammer for vandløbsvedligeholdelsen. Alle offentlige vandløb skal være omfattet af et vandløbsregulativ.

Miljøvurdering

Fællesregulativet er en plan, som efter miljøvurderingsloven skal miljøvurderes. Kommunerne har udarbejdet en miljøvurderingsrapport, som gennemgår fællesregulativets potentielle miljøpåvirkninger. Fællesregulativet vurderes samlet set ikke at have en negativ påvirkning på miljøet eller forringe vandområdernes tilstand eller mulighed for at opnå god økologisk tilstand. Reduceret oprensningsbehov og ensrettet én årlig grødeskæring vurderes at give en positiv påvirkning i forhold til vandkvalitet og forbedrede forhold for dyre- og planteliv.

Væsentlighedsvurdering

Harrestrup Å munder ud i Kalveboderne ved København, der er et beskyttet Natura2000-område. Der er derfor udarbejdet en vurdering af fællesregulativets påvirkning af Natura2000-området. Væsentlighedsvurderingen konkluderer, at vedtagelse af fællesregulativet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af de habitater og arter, som Natura 2000-området er udpeget for. Det vurderes ligeledes, at den økologiske funktionalitet for bilag IV-arters yngle- og rasteområder samlet set kan opretholdes på mindst samme niveau som hidtil.

Fællesregulativ for Harrestrup Å med tilhørende bilag:

Bilag 1.1. til 3.4 i redegørelsen

Bilag A - Redegørelse for fællesregulativ

Bilag B1 - Vandløbskort øvre

Bilag B2 - Vandløbskort nedre

Bilag B3 - Vandløbskort Kagså

Bilag C - Miljøvurdering

Bilag D - Væsentlighedsvurdering

Bilag E Sammenfattende redegørelse 

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsen har den 21. juni 2023 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 22 samt Lokalplan EL8.2 for Vestforbrænding. Planerne giver mulighed for at etablere en udvidelse af Vestforbrænding på de sydlige voldarealer ud mod Ejby Mose.

Kommuneplantillæg, lokalplanen og miljøvurdering kan ses via disse link: Kommuneplantillæg nr. 22,  Lokalplan EL8.2 for Vestforbrænding og Miljøvurdering

Planerne er bekendtgjort d. 28. juni 2023. Offentliggørelsesannoncen med en beskrivelse af lokalplanen og klagevejledning kan ses via dette link: Offentliggørelsesannonce,

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6355 eller på mail til plan@glostrup.dk.

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 21. juni 2023 vedtaget Arkitekturpolitik 2023.

Arkitekturpolitikken er et reflektions- og dialogværktøj, som skal kvalificere den fremtidige byudvikling i kommunen, og styrke den løbende dialog og arkitektfaglige forståelse både internt på rådhuset men også udadtil.

Arkitekturpolitikken har til formål at skabe en synergi mellem bevaring af byens kulturarv og integration af nye og bæredygtige designløsninger. Den indeholder konkrete retningslinjer, som særligt i forbindelse med nye byudviklingsprojekter skal sikre, at der i projekterne kommer fokus på emner som æstetik, miljø og tryghed i byrummet.

Her kan du se Arkitekturpolitikken og offentliggørelsesannoncen.


Spørgsmål om Arkitekturpolitikken kan rettes til plan@glostrup.dk

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 21. juni 2023 vedtaget Lokalplan HL13.5 for nye boliger mellem Granskoven og Degnestien.

Lokalplanen giver mulighed for, at den såkaldte Brobygning, der ligger langs Bystien, kan nedrives og erstattes af et lille grønt parkanlæg. Dette er ikke muligt efter den gældende lokalplan. Lokalplan HL13.5 omfatter det samme byudviklingsområde mellem Granskoven og Degnestien, som har været reguleret af lokalplan HL13.3, og de to planer adskiller sig i øvrigt ikke fra hinanden.

Lokalplanen kan ses via dette link: Lokalplan HL13.5 for nye boliger mellem Granskoven og Degnestien

Offentliggørelsesannoncen med en beskrivelse af lokalplanen og klagevejledning kan ses via dette link: offentliggørelsesannonce,

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til Anders Christiansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6356 eller på mail til plan@glostrup.dk.

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 21. juni vedtaget lokalplan GL86.1 - for boligområdet Gl. Stadion. 

Lokalplanen omfatter samme område som den hidtil gældende lokalplan GL86, som regulerer ny bebyggelse i området meget stramt. Lokalplanens bestemmelser forhindrer bl.a. etablering af udestuer, mindre tilbygninger, haveskure og andre småbygninger.

Lokalplan 86.1 indeholder bestemmelser til at fastholde visse karaktertræk i området. Det drejer sig om bevarelse af den karaktergivende beplantning med store lindetræer og hæk af avnbøg, som kan opleves fra de offentlige veje i kvarteret. Desuden fastholdes kravet om at beboelsesbygninger skal være i tegl og med sadeltag, samt at de skal være placeret ud langs vejene.

Lokalplan GL86.1 

 • vil sikre områdets anvendelse til boligformål,
 • vil fastholde den særlige karakter i området, som er kendetegnet ved at beboelsesbygninger alle er placeret ud langs vejene som i et landsbymiljø,
 • vil give mulighed for at den enkelte grundejer kan opføre småbygninger mv. i henhold til bygningsreglementet,
 • vil sikre bevaringsværdig beplantning,
 • vil sikre støjbeskyttelse af ny boligbebyggelse

Lokalplanen kan ses på nedenstående link:

Offentliggørelsesannoncen med lokalplanens retsvirkninger og klagevejledning kan ses i nedenstående link:

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til Anders Christiansen, Center for Miljø og Teknik på tlf.nr. 4323 6356 eller på plan@glostrup.dk

Kommunalbestyrelsen har på deres møde d. 26. april 2023 givet tilladelse til, at Glostrup Hovedvandværk tilsætter kobber for optimering af de biologiske filtre. Tilsætning af kobber giver bedre fjernelse af ammonium. Tilladelsen er givet efter vandforsyningsloven og meddeles for 5 år (for 3 måneder ad gangen).

Det er meget små mængder kobber, der tilsættes. Det vand, der ledes til forbrugerne vil til enhver tid overholde alle kvalitetskriterier for godt drikkevand. Tilladelsen indeholder krav om supplerende overvågning samt afrapportering. Der kan klages over tilladelsen frem til d. 13. juni 2023 – se klagevejledning for afgørelser efter vandforsyningsloven.  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Miljø på: miljo@glostrup.dk

Glostrup Kommune har udarbejdet en Rottehandleplan for 2023 -2025. Målet er, at rotter ikke udgør et problem i Glostrup. Vi skal sørge for, at rotterne bliver i kloakkerne,  sørge for en effektiv  bekæmpelse og udarbejde mere information til borgere og virksomheder. Desuden har vi fokus på at forebygge frem for at bekæmpe og at mindske anvendelsen af gift. Læs mere om status for bekæmpelsen og indsatsområder i rottehandleplanen.

Glostrup Kommune har vedtaget en forskrift for anlæg af letbanenForskriften fastlægger, at støjende og særligt støjende bygge- og anlægsarbejde kun må udføres mellem klokken 7 og 22 på hverdage. I weekender må Hovedstadens Letbane udføre støjende arbejde mellem klokken 8 og 18. Uden for disse tidsrum kan de foretage mindre støjende aktiviteter.

I særlige tilfælde kan Hovedstadens Letbane arbejde om natten uden dispensation fra forskriften. Det gælder eksempelvis på steder, hvor trafikale hensyn forhindrer en særligt støjende aktivitet i at blive udført i de angivne tidsrum. Forskriften fastlægger krav til, hvordan og hvornår naboer til støjende aktiviteter skal informeres. For øvrigt bygge- og anlægsarbejde gælder "Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsopgaver i Glostrup Kommune". Se mere på: www.glostrup.dk/byggearbejde

Kommunalbestyrelsen har den 30. august 2023 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 24 samt Lokalplan GL22.2 for Glostrup Shoppingcenter. Planerne giver mulighed for udbygning af centerets sydlige del med overliggende boligetager.

Kommuneplantillæg, lokalplanen og miljøvurdering kan ses via disse link: KP tillæg 24 til 2013-2025,  Lokalplan GL22.2 for Glostrup Shoppingcenter og Miljørapporten

Planerne er bekendtgjort d. 29. september 2023. Offentliggørelsesannoncen med en beskrivelse af lokalplanen og klagevejledning kan ses via dette link: Offentliggørelsesannoncen,

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6355 eller på mail til plan@glostrup.dk.

Kommuneplantillæg 25 og Lokalplan EL10.1 for Produktionsvej 8-28

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 27. september 2023 vedtaget Lokalplan EL10.1 for Produktionsvej 8-28 og det tilhørende kommuneplantillæg 25.

Lokalplanen og kommuneplantillægget giver mulighed for en bredere vifte af anvendelser, end hvad der hidtil har været tilladt. Der vil fremover kunne være liberale erhverv, kontor- og serviceerhverv og lignende, hvor anvendelsen hidtil var begrænset til håndværksvirksomhed.

Lokalplanen kan ses via dette link: Lokalplan EL10.1 for Produktionsvej 8-28
Kommuneplantillægget via dette link: Tillæg 25 til Kommuneplan 2013-2025

Offentliggørelsesannoncen med en beskrivelse af lokalplanen og klagevejledning kan ses via dette link: offentliggørelsesannonce,

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til Anders Christiansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6356 eller på mail til plan@glostrup.dk.

 

Region H har planer om at udbygge Psykiatrisk Center Glostrup og Kennedy Centeret og ønsker i den forbindelse at inddrage del af kirkegårdsarealet på Ndr. Ringvej 97.  

Det betyder en ændring af anvendelsen af kirkegårdsarealet fra offentlige formål, religiøse institutioner og gravpladser til offentlige formål, sundhedsinstitutioner, sygehus.  

Større ændringer af kommuneplanen kræver, at der afholdes en høring, hvor borgerne har mulighed for at komme med idéer og forlag til hvad det kommende planlægningsarbejde skal indeholde.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023 at sende et debatoplæg om denne ændring i høring. Debatoplægget har være i høring fra den 31. maj 2023 til den 16. august 2023.

Ved høringsfristen udløb var der kommet 8 høringssvar.

Vækst- og Byudviklingsudvalget har den 2. november 2023 behandlet høringssvarene og besluttet at arbejde videre med et nyt plangrundlag for Psykiatrisk Center og Kennedy Centeret, der omfatter denne del af kirkegårdsarealet.

Der vil efterfølgende blive udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan som vil blive sendt i høring hos naboer mv.  

Her kan du se debatoplægget, udskrift fra Vækst- og Byudviklingsudvalgets møde den 2. november 2023, høringsskema samt klagevejledning.

Spørgsmål kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6354.

Kommunalbestyrelsen har den 22. november 2023 vedtaget Lokalplan GL8.1 for en Daginstitution på Søndervangsvej.

 

Den gamle børnehavebygning er utidssvarende og skal derfor erstattes af en ny, større bygning i to etager med saddeltag. Der er udlagt 14 parkeringspladser til daginstitutionen inden for lokalplanens område, og en række træer er udpeget som bevaringsværdige for at bevare områdets grønne udtryk.


Planforslaget var i høring fra den 28. juni 2023 til og med den 27. august 2023.

 

Her kan du se lokalplanen og offentliggørelsesannoncen. Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

 

Spørgsmål vedrørende lokalplanen kan rettes til byplanlægger Rami Alk på 43 23 63 91 eller plan@glostrup.dk.

Kommunalbestyrelsen har den 22. november 2023 vedtaget Lokalplan GL41.3 for Kæde- og Rækkehuse ved Østbrovej.

Lokalplanen er en bevarende lokalplan for et område med fire karakteristiske bebyggelser på Rosenåen, Gyvelvej, Anemonevej og Tranemosevej. Plangrundlaget har med den nye lokalplan fået en opdatering, så bestemmelserne i lokalplanen er blevet mere tidssvarende og bedre kan imødekomme borgernes behov og lette kommunens sagsbehandling.

Planforslaget var i høring fra den 28. juni 2023 til og med den 27. august 2023.

Her kan du se lokalplanen og offentliggørelsesannoncen. Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål vedrørende lokalplanen kan rettes til byplanlægger Rami Alk på 43 23 63 91 eller plan@glostrup.dk.

Kommunalbestyrelsen har den 22. november 2023 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 26 samt Lokalplan GL75.2 for en boligkarré med lokalcenter på Diget. Planerne giver mulighed for etablering af et helt nyt boligprojekt i indtil 8 etager til erstatning for det eksisterende butikstorv.

Kommuneplantillæg, lokalplanen og miljøvurdering kan ses via disse link: KP tillæg 26 til 2013-2025,  Lokalplan GL75.2 for en boligkarré med lokalcenter på Diget og Miljørapporten

Planerne er bekendtgjort d. 30. november 2023. Offentliggørelsesannoncen med en beskrivelse af lokalplanen og klagevejledning kan ses via dette link: Offentliggørelsesannoncen,

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6355 eller på mail til plan@glostrup.dk.

Glostrup Kommune har i henhold til planlovens §35 givet landzonetilladelse til midlertidig materiale- og byggeplads på Statenevej 112, 2600 Glostrup, matr.nr. 13a, Ejby By, Glostrup.

Tilladelsen er offentliggjort den 15. november 2023

Her kan du se landzonetilladelsen.

Klagevejledningen fremgår af tilladelsen.

Center for Miljø og Teknik