Jord og forurening

Olietanke, gammel industri, biler, røg fra skorstene og andet kan forurene omgivelserne. Særligt i byområder er jorden ofte forurenet på grund af de aktiviteter, der tidligere har været på eller i nærheden grunden. I Glostrup er det meste overfladejord lettere forurenet

Når du bor i Glostrup, skal du regne med, at overfladejorden er lettere forurenet. I byer er jorden ofte let forurenet af blandt andet bly, der tidligere blev brugt i benzin eller tjærestoffer fra tidligere opvarmningsformer. For at fastholde viden herom, er al byzone i Glostrup områdeklassificeret som lettere forurenet. Du kan ikke umiddelbart selv se eller lugte om jord er lettere forurenet. Men følger du nogle enkle forholdsregler, er sundhedsrisikoen beskeden. 

Hvis du under et gravearbejde eller lignende støder på jord, der lugter, er misfarvet eller viser andre tegn på forurening, skal du straks standse arbejdet og kontakte os på: 43 23 61 60. Du må ikke grave videre, før vi har vurderet, om jorden er forurenet. Måske skal den undersøges nærmere og eventuelt graves væk eller registreres som forurenet. I Glostrup er det Region Hovedstaden, der kortlægger og registrerer forurenede arealer. Ved mistanke om forurening, vil vi derfor vurdere, om regionen skal involveres.

Hvis du opdager et akut forureningsuheld som olieudslip på veje eller en tank, der lækker, skal du ringe 112. Gør selv, hvad du kan for at stoppe forureningen. Underret også Glostrup Kommunes Center for Miljø og Teknik på 43 23 61 60. Har du spørgsmål til en forureningssag og vil høre hvad der videre skal ske i sagen, så skriv til: miljo@glostrup.dk

Jordforureningsområdet er reguleret af miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven. Regler for jordflytning er beskrevet i jordflytningsbekendtgørelsen. Lovgivningen skal sikre at håndtering af jord sker miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Vi skal undgå at sprede forurening til miljøet og sikre, at håndteringen sker under kontrollerede forhold.

Ansvar og opgaver

På jordforureningsområdet er ansvaret for håndteringen af jord fordelt mellem regionen, kommunen og grundejeren:

 • Region Hovedstaden: Regionen kortlægger forurenede arealer ud fra viden og undersøgelser om tidligere aktiviteter på grunden.
 • Glostrup Kommune: Kommunen fører tilsyn med, at gældende love og regler på området overholdes.
 • Grundejer: Som grundejer har du ansvar for, at jorden på din grund bliver håndteret korrekt. Før du udfører arbejde i jord, skal du undersøge om grunden er kortlagt som forurenet eller mistænkt forurenet. Det er samtidig dit og din entreprenørs ansvar at vurdere, om opgravet jord kan være forurenet. Før du flytter jord, skal du sikre dig, at det er anmeldt til kommunen. Du har ansvar for al håndtering af opgravet jord, indtil den er afleveret hos slutmodtageren

Regionerne kortlægger forurenede arealer i hele Danmark. I Glostrup er det Region Hovedstaden,der kortlægger forurening. Det gør de ud fra undersøgelser samt viden om tidligere aktiviteter på grunden. Modtager du et kortlægningsbrev fra regionen, vil der stå, hvad kortlægningen indebærer for dig som ejer.

Mulig forurenet: V1 (vidensniveau 1)

Ved kortlægning på vidensniveau 1 har Region Hovedstaden mistanke om forurening på grunden. Typisk har regionen viden om, at der har været aktiviteter forurenende aktiviteter på grunden. Det kan fx være, at der har været autoværksted, garveri, metalstøberi renseri mv. 

Forurenet: V2 (vidensniveau 2)

Ved kortlægning på vidensniveau 2 har Region Hovedstaden sikker viden om, at en grund er forurenet. Det betyder, at grunden er undersøgt og der er konstateret forurening.

På kortet, nederst på siden, kan du se om din grund er kortlagt. Er din grund ikke kortlagt, er det ikke en garanti for, at den er ren. Medmindre jorden er undersøgt, kan man ikke vide, om der for eksempel har været en gammel, utæt olietank på grunden. 

Du skal have tilladelse fra Glostrup Kommune til at grave, bygge eller ændre anvendelse på et areal, der er kortlagt som forurenet eller muligvis forurenet. Du kan ikke få byggetilladelse, før vi har givet tilladelse til at grave i jorden. Havearbejde kræver ikke gravetilladelse.

Før du søger gravetilladelse

Undersøg din jord for forurening, før du søger gravetilladelse. Derved sikrer du, at der ikke er risiko for påvirkning af mennesker eller miljø under og efter arbejdet. Se om din ejendom er kortlagt og læs mere om jordforurening, undersøgelse, kortlægning og oprensning på Region Hovedstadens hjemmeside. Brug regionens vejledning til planlægning og udførelse af forureningsundersøgelser.

Havearbejde kræver ikke gravetilladelse

Du behøver ikke tilladelse til almindeligt havearbejde på forurenede arealer. I nogle tilfælde kan du dog få påbud om, at du ikke må dyrke grøntsager eller skal holde belægningen hel.

Ansøg om gravetilladelse

Udfyld vores ansøgningsskema og send det sammen med en projektbeskrivelse til: miljo@glostrup.dk. Få eventuelt hjælp til at skrive ansøgningen hos et rådgivende ingeniørfirma, der har erfaring med jordforurening. Jo bedre ansøgningsmaterialet er, jo mere konkret forureningen og projektet er beskrevet, desto hurtigere kan vi behandle ansøgningen.

Sagsbehandlingstid

Vi giver tilladelse til arbejde i forurenet jord efter jordforureningslovens § 8. Når vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger, tager som regel mellem 1-4 måneder at udarbejde en tilladelse. Det skyldes blandt andet, at tilladelsen skal i høring hos Region Hovedstaden og eventuelt også hos Embedslægen.

Når du har fået tilladelse

Din tilladelse vil indeholde nødvendige krav til at undgå en sundhedsmæssig risiko ved brug af ejendommen samt forurening af grundvandet. Den vil også indeholde krav om en rapport, der dokumenterer håndtering af forureningen. Desuden kan tilladelsen stille krav om, at du skal undersøge forureningen nærmere, fjerne forureningen helt eller delvis og/eller etablere tekniske foranstaltninger til sikring af indeklimaet.

Vedligehold af kloak-, vand-, el-, gas- og teleledninger m.m. og udvikle byen kan medføre en del jordarbejde. Glostrup Kommune har udarbejdet et notat, der beskriver kommunens miljømæssige krav og anbefalinger til jordhåndteringen. Det skal sikre, at jordhåndteringen sker miljømæssigt forsvarligt og under tydelige og ensartede vilkår og er tænkt som en hjælp til både ledningsejere og entreprenører, der arbejder i Glostrup. 

Som hovedregel er det forureneren selv, der skal betale for oprydning og oprensning af forurenet jord. Det gælder også selvom forureneren ikke har overtrådt regler eller båret sig forkert ad.

Påbud om håndtering af forurening

Har du eller din virksomhed forårsaget en forurening, kan Glostrup Kommune som miljømyndighed give jer påbud om, hvad I skal gøre for at håndtere den. Reglerne for, hvornår miljømyndigheden kan give påbud om håndtering af forurening er beskrevet i jordforureningslovens kapitel 5.

Regionen håndterer kortlagte forureninger

I Region Hovedstaden er der mange forurenede grunde. De forureninger, hvor kommunen ikke kan give forureneren påbud om håndtering, bliver håndteret af regionen. Regionen tager sig af forurening, der udgør en risiko for grundvand, boliger, børneinstitutioner (0-6 år) samt offentlige legepladser. De værste forureninger bliver undersøgt og oprenset først.

Egenoprensning og værditabsordning

Som grundejer kan du komme til at vente længe på at få din grund oprenset af regionen. Du kan selv vælge at oprense din grund. Men du skal have tilladelse hertil fra Glostrup Kommune. Har du købt en grund uden at vide, at den er forurenet, bør du anmode Region Hovedstaden om at få grunden omfattet af værditabsordningen. Opfylder du betingelserne for at blive optaget i værditabsordningen, kan du mod en egenbetaling få din grund oprenset gennem ordningen. 

Lettere forurening

Er din grund lettere forurenet, behøver du ikke rense eller fjerne jorden, men kan klare dig med nogle enkle forholdsregler. Se gode råd til omgang med let forurenet jord nedenfor. Oprenser du din grund, vil den ikke blive taget ud af områdeklassificeringen, og du skal stadig anmelde jordflytning. Kontakt kommunen for råd og vejledning, før du oprenser din grund.

Glostrup Kommune har undersøgt jordens indhold af bly og cadmium i samtlige børnehaver og vuggestuer i kommunen. Efterfølgende har vi gennemført omfattende oprydninger og fjernet forurenet jord på 16 børneinstitutioner. Børn i Glostrup Kommunes børnehaver og vuggestuer kommer derfor ikke i kontakt med forurenet jord.

Børn er særligt udsatte

Glostrup Kommune har fokuseret meget på at begrænse netop mindre børns mulighed for kontakt med forurenet jord. Små børn har en tendens til at proppe alt i munden – jord, beskidte fingre, legetøj og andet. Desuden er netop små børn særligt følsomme over for forurening. Det skyldes, at deres krop er under udvikling.

Sundhedsrisikoen ved at komme i kontakt med lettere forurenet jord er beskeden sammenlignet med mange andre risikofaktorer. Den er for eksempel væsentligt lavere end risikoen ved luftforurening i større byer. Læs mere i vores folder om tungmetalforurening i Glostrup.

Gode råd til havearbejde

Det er ikke sundhedsskadeligt at arbejde i haven eller spise frugt og grønt, der er dyrket i lettere forurenet jord. Du skal bare følge nogle enkle råd:

 • Dæk den bare jord i bed og under buske med barkflis eller andet.
 • Vask og rengør både frugt og grøntsager, før du spiser dem.
 • Skræl rodfrugter, før du spiser dem.
 • Dyrk jordbær og krydderurter i krukker eller højbede med ren jord.
 • Vask hænder og skift sko efter havearbejde.

Pas på børn i haven

Små børn er særlig følsomme over for forurening. Nogle små børn har en tendens til at proppe alt i munden; jord, beskidte fingre, legetøj og meget andet. Har du små børn eller arbejder med børn bør du undgå, at de bliver påvirket af forureningen:

 • Vask altid hænder inden et måltid og efter udeleg
 • Sørg for at børnenes negle er kortklippede
 • Skift sko efter udeleg og brug ikke garderoben som legeareal
 • Læg fast bund i sandkassen og underlag under gynger og andre legeredskaber
 • Gør ofte rent.

Får du et påbud efter jordforureningsloven, kan du klage indtil fire uger efter, at påbuddet er meddelt eller offentliggjort. Der følger en klagevejledning med afgørelsen. Du kan ikke klage over afgørelser om kortlægning af forurenede grunde. Se afgørelser og allerede behandlede klager hos Miljø- og Fødevareklagenævnet

På borger.dk

Andre sider

Du kan få mere at vide om kortlægning og oprydning af forurenede grunde hos regionen eller kommunen. Hvis du vil vide mere om jordforurening generelt, kan du få flere oplysninger hos Miljøstyrelsen. Danmarks Miljøportal er indgangen til en række fællesoffentlige data på natur- og miljøområdet.

Du kan se de gældende love og regler om miljøbeskyttelse i 'Miljøbeskyttelsesloven' på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se de gældende regler om forurenet jord i 'Jordforureningsloven' på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se de præcise definitioner af lettere forurenet jord på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se gældende regler om flytning af forurenet jord i 'Bekendtgørelse om flytning af forurenet jord' på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for Natur- og Miljøklagenævnet er beskrevet i bekendtgørelsen.

Indhold fra borger.dk