Nabogener

Det kræver gensidig hensynstagen at bo nær andre mennesker. Tag en snak med din nabo, hvis du er generet af støj, lugt eller røg.

Som nabo kan du selv gøre meget for at begrænse gener og bevare et godt naboskab. Har du brændeovn kan du mindske udledningen af partikler ved at følge Miljøstyrelsens råd til god fyring: Tænd fra toppen, brug rent og tørt træ, sørg for rigelig luft til ilden og tjek at røgen er næsten usynlig.

Derudover kan du udgå at genere dine naboer med støj, ved at:

  • overholde husordenen i boligforeningen eller reglerne i grundejerforeningen
  • undgå at placere din varmepumpe tæt ved skel og din nabos vinduer
  • begrænse din støj til dagtimerne 
  • varsle dine naboer i god tid, når du skal holde fest eller lave støjende arbejde i dit hjem.

Er du generet af din nabos aktiviteter, bør du først og fremmest tage en snak med naboen. Hjælper det ikke, har du forskellige klagemuligheder.

Når du tænder op i havegrillen, pejsen eller ildstedet er der ofte lagt op til hygge og godt samvær. Men sørg for at sikkerheden er i orden og at du ikke generer dine omgivelser.

For bålpladser, brændeovne, ildsteder, grill mv. gælder, at du skal fyre korrekt og med rent, tørt træ, briketter mv. så røgen ikke er til gene for naboer og omkringboende. Du må ikke afbrænde haveaffald, malet træ og lignende. Vi kan dog tillade, at du brænder haveaffald 23. juni til Sankt Hans. Se mere om reglerne i afbrændingsbekendtgørelsen samt i Glostrup Kommunes regulativ for for husholdningsaffald. Placer bålfade mv. i sikker afstand fra bygninger, beplantninger og andet der kan antændes. Se Beredskabsstyrelsens vejledning.

Alle brændeovne, der sælges i Danmark skal være udstyret med det europæiske CE-mærke. Det sikrer, at ovnen opfylder mindstekrav til ydelse og udledning af partikler. Brændeovne, pillefyr mv. skal desuden overholde brændeovnsbekendtgørelsen og etableres i overensstemmelse med Bygningsreglementet. Se vores side om brændeovne og bioenergi og læs mere om regler for brænderøg, miljø, sundhed og godt naboskab på Miljøstyrelsens brændefyringsportal.

Tag en snak med din nabo, hvis du er generet af røg fra hans brændeovn eller bålplads. Se Miljøstyrelsens gode råd til nabosnak. Hjælper det ikke, kan du kontakte kommunen. Send en mail med navn, adresse og beskrivelse af problemet til: miljo@glostrup.dk. Læs mere om korrekt fyring og hvordan du undgår røggener på vores side Brændeovne og biomasse.

Er du generet af din nabos trompetspil, græsslåning eller andre støjende aktiviteter, er det dit ansvar at gøre din nabo opmærksom på problemet. Hjælper det ikke, kan du ved akut støj kontakte politiet. Ellers kan du klage til dit boligselskab, lokale beboerklagenævn eller grundejerforening. 

Glostrup Kommune har ikke fastsat bestemmelser for støj fra maskiner, motoriserede haveredskaber, varmepumper, ventilationsanlæg og lignende. Miljøaktivitetsbekendtgørelsen giver dog kommunen mulighed for at fastsætte tidsbegrænsning samt forbyde særligt støjende aktiviteter.

Er du akut generet af støj, og hjælper det ikke med venlige henstillinger, kan du kontakte politiet ved at ringe 114.

Er du generet af din nabos musikanlæg, råben eller andre larmende aktiviteter, bør du i første omgang tage en snak med naboen. Hjælper det ikke, afhænger dine klagemuligheder af din boligform:

  • Lejebolig: Kontakt din udlejer. Udlejeren skal sikre, at der hersker god stemning i ejendommen. Reagerer din nabo hverken på din klage eller jeres udlejers krav om ordentlig opførsel, kan udlejeren opsige din nabos lejemål. 

  • Almennyttig bolig: Kontakt dit lokale beboerklagenævn. Klagenævnet har til formål at afgøre tvister mellem beboere i almene boliger. Se mere om beboerklagenævn her.

  • Ejerbolig: Bor du i ejerbolig og ønsker at klage over en anden ejerbolig, kan du kontakte din ejerforening.

Du kan se reglerne i Bygningsreglementets afsnit om akustisk indeklima.

På grundlag af Ordensbekendtgørelsens § 3 stk. 1 kan politiet gribe ind overfor: Slagsmål, skrigen, råben eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, må ikke finde sted.

Kommunen kan vedtage regler om støj fra plæneklippere, motorsave og hanegal på grundlag af Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 19 og § 20.

På grundlag af Miljøbeskyttelsesloven kan kommunen regulere støj fra fx varmepumper.

Hegnsloven

Indhold fra borger.dk