Vandforsynings- og vandhandleplan

Glostrup Kommunes Vandforsyningsplan har fokus på at sikre rent drikkevand til alle forbrugere. Vandhandleplanen beskriver mål for søer, vandløb og grundvand.

Drikkevandsområdet er reguleret af miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven og jordforureningsloven. De skal sikre, at håndtering af jord og grundvand sker miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Ansvarsfordeling

Ansvaret for drikkevandsforsyningen er fordelt mellem kommunen, forsyningsselskabet og brugere (grundejere):

 • Grundejer: Som grundejer skal du selv stå for drift og vedligeholdelse af vandledningerne på din grund.

 • Glostrup Forsyning: Forsyningen står for drift, vedligeholdelse og renovering af det offentlige vandledningsnet i Glostrup Kommune.

 • Glostrup Kommune: Kommunen har det overordnede ansvar for planlægning og myndighedsbehandling. Vi skal blandt andet udarbejde vandindvindingstilladelser samt vandforsyningsplan og vandhandleplan.

Kommunalbestyrelsen har godkendt leveringsbestemmelser for vandforsyning hos Glostrup Forsynings vandselskab Glostrup Vand A/S. Se mere om vandforsyning, vandindvinding og vandkvalitet i Glostrup på vores side om grund- og drikkevand.

Glostrup Kommunes Vandforsyningsplan 2013 med bilag skal sikre, at Glostrup også i fremtiden har rent drikkevand af høj kvalitet. Planen beskriver retningslinjerne for den fremtidige vandforsyning i Glostrup Kommune og redegør for, hvordan vi sikrer en god og sikker vandforsyning til alle forbrugere.

Vandforsyningsplan 2013 fastsætter de overordnede mål for vandforsyningen i Glostrup. Målene er at:

 • fastholde en høj forsyningssikkerhed
 • forsyne forbruger med drikkevand af god kvalitet produceret med mindst mulig påvirkning af miljøet
 • øge den lokale indvinding af grundvand til de tre vandværker i kommunen på et bæredygtigt grundlag

Planen beskriver desuden specifikke mål og indsatser for de fem fokusområder: 

 • Grundvandsressourcen
 • Vandforbrug
 • Drikkevandssikkerhed
 • Forsyningssikkerhed
 • Energi og klima.

Glostrup Kommunes Vandhandleplan 2015 er et led i realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram. Planen indeholder en beskrivelse af tilstand og mål for Harrestrup Å, Bymoserenden samt søer og grundvand i Glostrup.

Da der i de statslige vandplaner ikke er udpeget nogen indsats for Glostrup Kommune i 2010-2015, indeholder Glostrup Kommunes Vandhandleplan 2015 dog ingen specifikke indsatser på området.

Glostrup Kommune har i august 2019 vedtaget en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Formålet med planen er at redegøre for forureningstruslerne mod grundvandet og beskrive, hvilke tiltag der vil blive gennemført i de næste 4 år for at forebygge nye forureninger. Planen rummer desuden forslag til en række indsatser, som skal sikre, at de eksisterende grundvandsforureninger ikke ender i vandindvindingsboringerne og dermed i drikkevandet.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er udarbejdet af Glostrup Kommune i samarbejde med et lokalt nedsat koordinationsforum bestående af repræsentanter for vandforsyningerne, nabokommunerne, Region Hovedstaden, DN lokalafdeling, NOAH Glostrup samt boligselskabernes og de private grundejers repræsentanter i Grønt Råd. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse har været i 12 ugers høring. I høringsperioden er der ikke indkommet bemærkninger.