Regn- og spildevandstilladelser

For at sikre natur og grundvand kræver det tilladelse at nedsive regnvand, udlede spildevand til søer og vandløb samt tilslutte regn- og spildevand til den offentlige kloak.

Regn- og spildevandvand er i Danmark reguleret af miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen. Formålet med lovgivningen er at undgå, at forurenende stoffer nedsives eller udledes til vandløb, søer eller havet. 

I Glostrup gælder desuden Glostrup Kommunes spildevandsplan samt spildevandstillæg om afledning af regnvand til den offentlige kloak. Tillægget fastlægger, hvor meget regnvand du som grundejer har ret til at lede til den offentlige kloak fra forskellige typer af arealer.

Foruden spildevandsplanen og tillæg om grundejeres afledning af regnvand gælder også et spildevandstillæg om regnvand i den offentlige kloak. Efter tillægget skal Glostrup Forsyning vurdere, om det kan give en samfundsøkonomisk gevinst at hæve servicemålet for håndtering af tag- og overfladevand i den offentlige kloak. Det gældende servicemål for den offentlige kloak er, at kloakken skal klimatilpasses fremtidens regnmængder, så der statistisk set oftest sker opstuvning på terræn:

 • hvert 5. år i separerede regn- og spildevandskloakker
 • hvert 10. år i fælleskloakker

Ansvarsfordeling
Ansvaret for håndtering af regn- og spildevand er fordelt mellem grundejere, forsyningsselskabet og kommunen:

 • Grundejer: Som grundejer har du ansvar for regnvand og kloak på din grund - herunder den stikledning, der forbinder dit hus med det offentlige kloaknet. Ligger dit hus lavt og har du kælder, bør du sikre dig mod ekstremregn.
 • Glostrup Forsyning: Forsyningen står for drift, vedligeholdelse og renovering samt eventuel udbygning af det offentlige kloaksystem (hovedkloakken).
 • Glostrup Kommune: Kommunen har det overordnede ansvar for planlægning og myndighedsbehandling. Kommunen udarbejder blandt andet spildevandsplaner og godkender kloakanlæg og nedsivning af regnvand på privat grund.

Som grundejer har du ret til at aflede en vis mængde regnvand til den offentlige kloak. Men for at undgå overløb i kloakken, regulerer Glostrup Kommune, hvor meget regnvand du må aflede. Derfor kræver det tilladelse at tilslutte afløb fra tag og overflader til den offentlige kloak. På den måde sikrer vi, at du overholder din afledningsret og ikke afleder mere regnvand til kloakken end tilladt. 

Så meget må du aflede
Afledningsretten er den mængde vand du må lede til kloak fra din grund. Afledningsretten afhænger af grundens arealanvendelse. Se nedenstående tabel.

Arealanvendelse

Fælleskloakeret (l/s/ha)

 Separat regnvands kloak (l/s/ha)
Grønne områder og kolonihaver 0  0
Rekreative områder, idræts- og trafikanlæg 14  11
Boligområder (åben lav bebyggelse) 39  31
Boligområder (tæt lav, etagebebyggelse, blandede boligområder) 59  46
Offentlige formål (institutioner, kirkegårde mv.) 59  46
Overordnede veje 70  55
Blandet bolig og erhverv, kontor og service, forsyningsanlæg 84  66
Industriområder og tekniske anlæg 98  77
Bycenter og blandede byområder 105  83
Veje 112  88
 
 
 
 
 
 
 
 

Afledningsretten er fastsat i Glostrup Kommunes spildevandstillæg om afledning af regnvand på baggrund af afløbskoefficienter for de forskellige arealanvendelser samt regnintensitet. Oprindeligt er kloakkerne i Glostrup dimensioneret til en regnintensitet på 140 l/s/ha regnvand i fælleskloakerede områder og 110 l/s/ha regnvandskloakerede områder. På grund af klimaændringer regner det imidlertid mere i dag. Så nu dimensionerer vi efter en regnintensitet på 270 l/s/red. ha i fælleskloakken og 230l/s/ red. ha i regnvandskloakken.

Som grundejer er det dit ansvar, at vandet fra din grund er håndteret korrekt. Du må ikke aflede mere regnvand fra din grund end angivet ovenfor. Ændrer du din befæstelse eller bebyggelse på grunden, skal du muligvis tilbageholde regnvand på egen grund. Se mere herom i det følgende afsnit.

Ved nybyggeri skal al regnvand, der overskrider afledningsretten for ejendommen, tilbageholdes før eventuel afledning til den offentlige kloak. Afledning til den offentlige kloak skal ske via en overløbsbrønd med et droslet/bremset udløb fra grunden svarende til afledningsretten. Overløbet skal træde i kraft, når regnanlægget er fyldt. Se regneeksempel for en nybygget villa henholdsvis erhvervsejendom nedenfor og brug vores regneark til at beregne størrelsen på dit regnanlæg.

Nybygget villa


Fælleskloakeret
Separatkloakeret
Grundareal: 715 m² 0,0715 ha 0,0715 ha
Afledningsret: 2,80 l/s (39*0,0715) 2,22 l/s (31*0,0715)
Nybyggeri: 350 m² (hus + belægning) 0,035 ha 0,035 ha
Dimensionsgivende regnmængde(10 min. spidsbelastning) 270 l/s/ha i 10 min. 230 l/s/ha i 10 min.
Regnmængde fra nybyggeri under spidsbelastning: 9,45 l/s (270*0,035) 8,05 l/s (230*0,035)
Regnmængde der skal kunne håndteres fra det nybyggede efter fradrag af afledningsretten: 6,65 l/s
(9,45-2,80)
5,83 l/s
(8,05-2,22)

Størrelse af regnanlæg:Der skal tilbageholdes et volume svarende til 10 min. spidsbelastningsregn.

= 6,65 l/s*600
= 3.990 l
= 5,83 l/s*600
= 3.398 l
Regnanlæg, eks.faskine/kassettemagasin = 4,0 m³ = 3,4 m³
Bremset udløb på hovedejendom, max flow =2,8 l/s = 2,2l/s


Nybygget erhvervsejendom

  Fælleskloakeret Separatkloakeret
Grundareal: 5.750 m² 0,575 ha 0,575 ha
Afledningsret: 56 l/s (98*0,575) 44 l/s (77*0,575)
Nybyggeri: 4.700 m² (bygning + belægning) 0,47 ha 0,47 ha
Dimensionsgivende regnmængde(10 min. spidsbelastning) 270 l/s/ha i 10 min. 230 l/s/ha i 10 min.
Regnmængde fra nybyggeri under spidsbelastning: 127l/s (270*0,47)
108 l/s (230*0,47)
Regnmængde der skal kunne håndteres fra det nybyggede efter fradrag af afledningsretten: 71 l/s
(127-56)

64 l/s
(108-44)

Størrelse af regnanlæg:Der skal tilbageholdes et volume svarende til 10 min. spidsbelastningsregn.

= 71 l/s*600
= 42.600 l
= 64 l/s*600
= 38.400 l
Regnanlæg, eks. i form af rørmagasin/faskine = 42,5 m³ = 38,5 m³
Bremset udløb på hovedejendom, max flow =56 l/s =44 l/s


Mange eksisterende ejendomme afleder allerede mere vand end den fastlagte afledningsret. Er afledningsretten for matriklen opbrugt, må du ikke lede mere vand til kloak. Så bygger du til eller laver anden udvidelse af grundens befæstelse, skal du håndtere vandet herfra på egen grund. Selvom afledningsretten er overskredet, stiller Glostrup Kommune dog ikke krav til, at du tilbageholder regnvand for den eksisterende del af bebyggelsen.

Tilbygninger mv. på mindre grunde (under 1.000 m²)
Er afledningsretten for din grund opbrugt, skal du ved tilbygninger tilbageholde al regnvand fra den ny bebyggelse på egen grund. Det kan fx ske i et regnbed eller en faskine. Som tommelfingerregel skal du etablere 1 m³ regnvandsanlæg pr. 40 m² udvidet bebyggelse/belægning. Hvis tilbygningen/befæstelsen er større end 150 m², kan du anvende regneeksemplet for en nybygget villa ovenfor.

Ønsket udvidelse: 50 m² tilbygning + 40 m² terrasse 90 m²

Typisk anlæg: 1 m³ magasin pr. 40 m² befæstelse:

90 m² /40 m² = 2,25m³  

Regnanlæg, eks. i form af faskine/regnbed med nedsivning/fordampning

= 2,3 m³

Regnanlæg, der udføres fuldt afkoblet fra det øvrige kloaknet, kan kun komme af med vandet ved nedsivning i jorden. For at sikre, at der er plads til vandet, indtil det er sivet væk, skal faskinen være noget større end en med udløb til kloak. Bor du et sted med meget fugtig jordbund og dårlig nedsivning, må du etablere et sivende dræn fra anlægget til offentlig kloak. Det er ikke et egentligt udløb, men et dræn, der ligger i jorden under faskinen og hjælper vandet væk.

Tilbygninger mv. på større grunde (over 1.000 m²)
Ved tilbygninger på større grunde skal du tilbageholde regnvand fra den tilføjede nye bebyggelse. Da der er tale om større anlæg skal der laves en beregning af den konkrete afledningsret og den vandmængde, der skal håndteres på egen grund. Den udvidede bebyggelse/belægning må ikke give anledning til øget udledning fra ejendommen og derfor skal der på ejendommens hovedtilslutning etableres et droslet/bremset udløb.

                Fælleskloakeret Separatkloakeret
Grundareal: 5.750 m² 0,575 ha 0,575 ha
Afledningsret: 56 l/s (98*0,575) 44 l/s (77*0,575)
Eksisterende befæstelse: 4.100 m² (bygning + belægning) 0,41 ha   0,41 ha   
Ønsket udvidelse: 600 m² (tilbygning + udvidet belægning) 0,06 ha   0,06 ha  
Dimensionsgivende regnmængde (10 min. spidsbelastning) 270 l/s/ha i 10 min. 230 l/s/ha i 10 min.
Regnmængde fra den eksisterende befæstelse under spidsbelastning: 111 l/s (270*0,41)
94 l/s (230*0,41)
Eksisterende befæstelses overskridelse af grundens afledningsret under spidsbelastning: 55 l/s
(111-56)

50 l/s
(94-44) 

Regnmængde der skal kunne håndteres fra den ønskede udvidelse: (al regn skal kunne tilbageholdes, da afledningsretten er opbrugt) 16,2 l/s (270*0,06)  13,8 l/s (230*0,06)

Størrelse af regnanlæg: Der skal tilbageholdes et volume svarende til 10 min. spidsbelastningsregn.

= 16,2 l/s*600 
= 9.726 l
= 13,8 l/s*600 
= 8.280 l
Regnanlæg, eks. i form af rørmagasin/faskine = 9,8 m³ = 8,3 m³
Bremset udløb på hovedejendom, max flow = 111 l/s = 94 l/s
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nedsivningsanlæg må ikke placeres i forurenet jord, tæt på søer, vandløb eller drikkevandsboringer. Derfor skal du have tilladelse fra Glostrup Kommune til at nedsive regnvand på din grund. Få nedsivningstilladelse ved at udfylde Glostrup Kommunes nedsivningsskema og indsende det med en plantegning af din grund og anlæg.

Faskine, regnbed og grønne tage
Der er mange forskellige metoder og kombinationer af metoder til at håndtere regnvand på egen grund. Mange vælger at lave en faskine til nedsivning. Men måske er det tilstrækkeligt at lede vandet til en fordybning i græsplænen eller et regnbed. Du kan også etablere et grønt tag eller kombinere eksempelvis et regnbed og en faskine. Find inspiration til lokal anvendelse af regnvand på vores sider om brug af regnvand.

Bestem anlæggets størrelse
Dit anlæg skal kunne tilbageholde tilstrækkeligt meget vand. Hvor meget vand, det skal kunne tilbageholde, afhænger af din afledningsret. Se mere om afledningsret og dimensionering af regnanlæg under afsnittene "Så meget må du lede til kloak" og "Så meget skal du tilbageholde" ovenfor. Når vi sender din nedsivningstilladelse, registrerer vi samtidig dit anlæg og dets størrelse i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Bestem skybrudsvej
Normale nedsivningsanlæg bliver dimensioneret til hverdagsregn. Under skybrud og langvarig kraftig regn vil der stadig være risiko for, at dit anlæg løber over. Tænk derfor over, hvor vandet vil løbe hen og sørg for at det ikke vil forårsage skader, hverken hos dig selv eller din nabo. Tænk også på, hvordan du sikrer dit hus og overvej at få et gratis skybrudstjek. Se mere på vores sider om klimasikring.

Få penge tilbage fra kloaktilslutning
Hvis du håndterer regnvand på din egen grund kan du i nogle tilfælde få en del af dit tilslutningsbidrag til kloak retur fra Glostrup Forsyning. Det kræver blandt andet at du håndterer mere regnvand på egen grund end Glostrup Kommunes krav herfor. Se Glostrup Forsynings sider om håndtering af regnvand og tilbagebetaling.

Som grundejer har du ret til at aflede en vis mængde regnvand til den offentlige kloak. Men for at undgå overløb i kloakken, regulerer Glostrup Kommune, hvor meget regnvand du må aflede. Derfor kræver det tilladelse at tilslutte afløb fra tag og overflader til den offentlige kloak. På den måde sikrer vi, at du overholder din afledningsret og ikke afleder mere regnvand til kloakken end tilladt.

Vi giver tilladelse ved byggesager
Glostrup Kommune giver tilslutningstilladelse i forbindelse med nybyggeri samt om- og tilbygninger, der kræver byggetilladelse. Vi vil altså kun se på, om du overholder din afledningsret i forbindelse med byggesager. 

Søg om tilslutningstilladelse
Se afsnittet om "Så meget skal du tilbageholde (nybyggeri)" ovenfor og brug regneeksemplerne til at vurdere, om du skal tilbageholde regnvand på egen grund. Er det tilfældet, skal du udfylde vores skema om nedsivning og forsinkelse og vedhæfte det din ansøgning. Skal du ikke tilbageholde regnvand, så husk at oplyse navn, adresse, grundens samlede areal samt arealet af tag- og overflader, der skal lede regnvand til kloakken og skriv til: miljo@glostrup.dk.

For at sikre vores vandmiljø stiller Glostrup Kommune krav til det spildevand, der ledes til den offentlige kloak. Alle virksomheder, der udleder spildevand med en væsentlig anden sammensætning end husspildevand til kloak, skal have en tilslutningstilladelse. Glostrup Kommune giver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. 

Vand fra produktion, vask, afrensning mv.
Industrispildevand og andet virksomhedsspildevand, der ledes til kloak, kommer typisk fra:

 • Produktion
 • Vask og afrensning af produktionsudstyr, laboratorieudstyr, arbejdstøj, køretøjer mv.
 • Saltning af kunstgræsbaner
 • Afværgeboringer
Få tilslutningstilladelse Som virksomhed, der frembringer spildevand, er det jeres ansvar at søge om tilladelse. Kontakt Glostrup Kommune, hvis:
 • jeres virksomhed udleder spildevand men ikke har en tilslutningstilladelse
 • I etablerer en ny produktionsvirksomhed (inden produktionens opstart)
 • I udvider eller ændrer jeres produktion eller anlæg og det vil ændre sammensætningen af spildevandet eller give mere spildevand. 
Ved ny eller ændret tilledning til kloak skal I have tilslutningstilladelsen, før I leder spildevand ud i kloaksystemet. Ansøg om tilladelse til kloaktilslutning via Byg og Miljø. Oplys følgende i jeres ansøgning:
 • Virksomhedens navn, adresse, telefonnummer, CVR-nummer og en kontaktperson
 • Fra hvilken dato I påtænker at lede spildevand til kloak
 • Beskrivelse af virksomhedstype og den del af produktionen eller anlægget, der ledes spildevand fra, samt hvilke stoffer der må formodes at være i spildevandet
 • Beskrivelse af eventuel rensning af spildevand på virksomheden
 • Redegørelse for, om den valgte produktionsform bygger på den mindst forurenende teknologi
 • Den maksimale forventede mængde spildevand per døgn og per år (inkluder gerne variationer)
 • Plan over placering af produktions- og lagerlokaler, udendørs oplag og vaskepladser mv.
 • Flow- og procesdiagram
 • Tegninger over virksomhedens udvendige og indvendige lokaler

Vilkår og egenkontrol
Glostrup Kommune giver tilslutningstilladelse på baggrund af en individuel vurdering. Tilladelsen kan indeholde en række vilkår - herunder:

 • Maksimalt tilladelige udledninger af stof- og spildevandsmængder
 • Maksimalt tilladelige stoffer i spildevandet
 • Driften af virksomheden
 • Indretningskrav til eksempelvis etablering af målebrønd, sandfang mv.
 • Egenkontrol i form af eksempelvis registrering i driftsjournal, udtagning prøver og krav til at prøvetagning og analyser udføres af et godkendt laboratorium

Tilslutningstilladelsen gives til den pågældende virksomhed, som også er ansvarlig for, at vilkårene i tilladelsen bliver overholdt.

Det kræver en tilladelse fra kommunen, hvis du vil lede spildevand til vandløb, søer eller havet. Derved kan vi sikre, at der ikke bliver udledt forurenende stoffer til naturen samt at de der ikke udledes for store mængder vand til vandløb, søer mv.

Parkerings-, vaskevand mv.
Når der ledes spildevand fra virksomheder til vandløb, søer eller havet, er der ofte tale om:

 • Parkeringspladser og interne køreveje

 • Filterskyllevand fra vandværker

 • Vaskevand fra rensning af afgrøder

 • Vaskevand fra vask af maskiner og andet materiel.

Få udledningstilladelse
Skriv til miljo@glostrup.dk. Oplys navn og adresse (på din virksomhed) og vedhæft relevante vandprøver og analyser. Vi giver tilladelse til udledning af spildevand efter miljøbeskyttelseslovens kap. 4. Bliver vi opmærksomme på udledninger, der sker uden tilladelse, vil vi give den ansvarlige påbud om lovliggørelse.