Affald fra byggeri og anlæg

Anmeld byggeaffald til kommunen senest 14 dage før renovering, nedrivning og byggeri. Vær opmærksom på farlige stoffer som asbest, PCB, bly og kviksølv mv.

Affaldsområdet er reguleret af miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen, affaldsaktørbekendtgørelsen, asbestbekendtgørelsen og restproduktbekendtgørelsen. Nedrivning og renovering kan føre til miljø- og sundhedsskadeligt affald. Af hensyn til både miljø og mennesker, er det vigtigt, at skadelige stoffer og materialer identificeres og håndteres korrekt.

Farlig affald skal anmeldes

Farligt affald skal frasorteres og specialbehandles. PCB, bly, kviksølv og asbest er miljøskadelige stoffer, der ofte forekommer i byggematerialer i ældre bygninger. De kan forurene miljøet og udgør en sundhedsrisiko for personer, der arbejder eller færdes i området. Det er derfor vigtigt at håndtere og bortskaffe dem korrekt. Farligt affald skal altid anmeldes til Glostrup Kommune.

Byggeaffald skal anmeldes

Affald fra renovering eller nedrivning skal anmeldes til kommunen senest 2 uger før arbejdet starter. Farligt byggeaffald skal anmeldes uanset mængde og det omfattede areal. Øvrigt byggeaffald skal anmeldes, når arbejdet skaber mere end 1 ton affald. Ved nybyggeri skal rent, uforurenet bygge- og anlægsaffald ikke anmeldes.

Midlertidige aktiviteter uden for normal arbejdstid kræver dispensation

Midlertidige aktiviteter, der støjer, støver eller vibrerer, skal ikke anmeldes, hvis arbejdet udføres inden for normal arbejdstid. Udføres arbejdet uden for normal arbejdstid, kræver det dispensation fra Glostrup Kommune. Se mere på vores side om bygge- og anlægsarbejde.

Affald skal kildesorteres

Alt affald fra bygge- og anlægsarbejder skal kildesorteres - medmindre det sendes til et sorteringsanlæg, der er registreret i Affaldsregistret. Rene materialer, der kan genbruges direkte, skal så vidt muligt sorteres fra ved selektiv nedrivning på stedet.

Ansvar for håndtering

På byggeaffaldsområdet er ansvaret for håndteringen af affaldet fordelt mellem kommunen og grundejeren:

 • Glostrup Kommune: Kommunen fører tilsyn med, at gældende love og regler på området overholdes.
 • Grundejer: Som bygherre er det dit ansvar, at affaldet håndteres og bortskaffes korrekt. Før du går i gang med nedrivning eller renovering skal du undersøge for farlige stoffer og sikre at affaldet bliver anmeldt.

Alt affald fra bygge- og anlægsarbejder skal kildesorteres - medmindre det sendes til et sorteringsanlæg, der er registreret i Affaldsregistret. Rene materialer, der kan genbruges direkte, skal så vidt muligt sorteres fra ved selektiv nedrivning på stedet. Bygge- og anlægsaffald skal som minimum sorteres i følgende fraktioner:

 • Natursten som granit og flint
 • Uglaseret tegl, herunder mur- og tagsten
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt.

Byggeaffald, der indeholder miljø- og sundhedsskadelige stoffer i farlige koncentrationer, skal altid anmeldes til Glostrup Kommune. Som bygherre er det dit ansvar at sørge for, at det farlige affald bliver identificeret og anmeldt. 

Gennemgå din bygning

Vurder om din kan indeholde farlige stoffer som asbest, PCB, bly, kviksølv eller andre tungmetaller. Se hvilke stoffer, du skal være opmærksom på i Miljøstyrelsens Bygningsatlas (afsnit 5.5). Brug eventuelt dette skema til at gennemgå de enkelte bygningsdele og materialer.

Viser gennemgangen, at der kan være problematiske stoffer i dine bygning, skal det undersøges nærmere. Det kan ske ved, at du får udtaget og analyseret prøver af eksempelvis maling eller fliseklæb. Vedhæft analyseresultaterne når du anmelder byggeaffaldet.

Screening for PCB

Er din bygning opført eller renoveret i 1950-1977, skal du screene den for PCB. Viser screeningen at et eller flere byggematerialer kan indeholde PCB, skal der tages prøver og laves en kortlægning af PCB i bygningen. Vedhæft kortlægningen ved din anmeldelse af byggeaffald.

OIS (den offentlige informationsserver) kan du se en række oplysninger om din ejendom. På OIS kan du blandt andet se, hvornår bygningen er opført og om den eksempelvis er registreret med asbestholdigt tag.

Anmeld byggeaffald til kommunen senest 2 uger før byggearbejdet påbegyndes, hvis et af disse kriterier er opfyldt:
 • Du skal udskifte termoruder, der kan være fremstillet i 1950-1977.
 • Byggeprojektet skaber mere end 1 ton affald.
 • Byggeprojektet danner farligt affald. 

Ved nybyggeri skal rent, uforurenet bygge- og anlægsaffald ikke anmeldes. Farligt affald skal dog altid anmeldes til kommunen. Ved farligt affald gælder ingen nedre mængde- eller arealgrænse for affaldet eller byggearbejdet. Farligt affald kan fx være asbest eller affald, der indeholder miljøskadelige stoffer som PCB, tungmetaller eller andet, der gør det farligt. Se ovenfor, hvordan du identificerer farlige stoffer i din bygning.

Vi fører tilsyn med nedrivninger

Som udgangspunkt tager vi på tilsyn før nedrivninger og større renoveringer og gennemgår bygning og eventuel kortlægning af farlige stoffer med dem, der skal udføre arbejdet. Når vi har modtaget din anmeldelse, vil vi derfor kontakte dig og aftale tid for et tilsyn. Vi vil anvise affaldet, når vi vurderer, at bygningen er tilstrækkeligt undersøgt. Se hvordan du identificerer farlige stoffer ovenfor.

Hent vores fælleskommunale app Mitbyggeaffald og bliv ført godt gennem din nedrivning eller renovering - fra før, du starter arbejdet, til anmeldelse og aflevering af byggeaffaldet på rette modtageanlæg. I app'en kan du også se eksempler på gode miljørapporter samt link til EAK-koder, grænseværdier for miljøskadelige stoffer mv.

Mitbyggeaffald er gratis og kan hentes på denne måde:

 • Gå ind på www.mitbyggeaffald.dk på din mobil. Efter et par sekunder kommer der en lyserød bjælke op foroven på skærmen med ”install”. Klik på den.
 • Klik på det lille ikon i midten nederst på din mobil for at hente app'en til din telefon. Der er en lille pil, der peger ned mod, hvor du skal klikke.
 • Scroll ned til et "+", hvor der står ”tilføj til hjemmeskærm”, så ligger appen på din mobil.

Midlertidige bygge- og anlægsarbejder som facaderenovering, nedrivning af bygninger og asfaltanlæg, der støjer, støver eller vibrerer er reguleret af miljøaktivitetsbekendtgørelsen samt Glostrup Kommunes Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsopgaver.

Midlertidige aktiviteter, der udføres inden for normal arbejdstid, skal ikke anmeldes. Udføres aktiviteterne uden for normal arbejdstid, kræver det dispensation fra Glostrup Kommune. Se mere på vores side om bygge- og anlægsarbejde.

Glostrup Kommune anviser bygge- og anlægsaffald til et godkendt modtageanlæg baseret på affaldets beskaffenhed samt indhold og koncentration af forurenende og farlige stoffer. Find godkendte modtagere samt transportører og indsamlere, der kan afhente affald i Energistyrelsens Affaldsregister

Byggeaffald skal håndteres efter materialernes indhold af miljøskadelige stoffer. Er materialerne rene, kan de frit genanvendes eller på anden vis nyttiggøres.

Forurenede materialer skal som udgangspunkt til forbrænding eller deponi. Materialer med høje koncentrationer af miljøskadelige stoffer skal behandles som farligt affald.

Prøver skal som udgangspunkt være overfladeprøver angivet som den maksimale koncentration i materialet (mg/ kg tørstof). Glostrup Kommune anviser byggeaffald efter følgende grænseværdier:

 Håndtering  Fri anvendelse Forbrænding/ deponi

 Specialbehandling

 Affaldstype  Uforurenet 
 mg/kg
 Forurenet
 mg/kg
 Farligt
 mg/kg
 Arsen  < 20   20-1.000  > 1.000 
 Asbest  ikke påvist   påvist (ikke støvende)  påvist (støvende) 
 Bly  < 40   40-2.500  > 2.500*
 Cadmium  < 0,5   0,5-1.000  > 1.000 
 Cyanid  < 1  1-1000   > 1.000
 Klorparaffiner      > 10.000
 Kobber   < 500  500-2.500  > 2.500*
 Kviksølv (organisk)  < 1

 1-500 

 > 500 
              
  Kviksølv (uorganisk)  < 1  1-1.000   > 1.000
 Krom (total)  < 500

 500-1.000

 > 1.000
  Krom (IV)  < 20   20-1.000   > 1.000
 Nikkel  < 30  30-1.000  > 1.000
 PAH-total  < 4**  4-1.000  > 1.000
 PCB  < 0,1  0,1-50***  > 50
 Zink  < 500  500-2.500   > 2.500*

* Omfattet af summeringsregler. Hvis koncentrationen af stofferne enkeltvis er mellem 1.000-2.499 mg/kg, men sammenlagt er 2.500 mg/kg eller derover, er affaldet farligt.
** For PAH'erne benzo(a)pyren og dibenz(a,h)anthracen er grænseværdien 0,3 mg/kg
*** 0,1-2 mg PCB/kg: kan genanvendes i visse bygge- og anlægsarbejder.


Vær opmærksom på, at listen er ikke udtømmende. Kontakt os ved spørgsmål om stoffer, der ikke står i skemaet. Se mere om udvalgte stoffer nedenfor.

Arbejde med asbestholdige materialer kan støve. Asbeststøv indeholder små fibre, som ved indånding kan trænge ud i lungernes allerfineste forgreninger og sætte sig fast. Det giver risiko for udvikling af asbestose og forskellige former for lunge- og mavetarmkræft.

Asbest i tagmaterialer

Asbest kan forekomme i tagpap, eternitskifer, tagmembraner og bølgetagplader. Asbestholdig tagpap blev brugt frem til 1980 og eternitplader frem til 1986. Asbestholdige bølgetagplader måtte sælges indtil 1987, men der er importeret asbestholdige plader efter 1987.

Se tagpladens produktionsnummer

Tagplader har et produktionsnummer på forsiden, der angiver, om den enkelte plade indeholder asbest. Begynder produktionsnummeret med 4 eller 5, er produktet asbestfrit. Begynder det med 0 eller 1, indeholder produktet asbest. Er du i tvivl, om dine tagplader indeholder asbest, kan du kontakte firmaet Cembrit/Swisspearl.

Anmeld asbest og støvende aktiviteter

Abestaffald skal frasorteres og anmeldes til Glostrup Kommune senest 14 dage før arbejdet går i gang. Som bygherre er det dit ansvar, at affaldet håndteres og bortskaffes korrekt. Vær særligt opmærksom på støvende asbest. Husk at det kan være sundhedsskadeligt at arbejde med asbest, og at der derfor gælder særlige arbejdsmiljøregler.

Anvisning og kategorisering

Glostrup Kommune anviser asbestaffald efter følgende kategorisering:

 • Asbeststøv samt støvende asbestholdigt affald (filtre og lignende): Farligt affald, anvises til SMOKA. Affaldet skal i befugtet tilstand opbevares i egnet, lukket, tæt emballage. Emballagen skal mærkes ASBEST.
 • Asbestholdigt affald, der kan støve (f.eks. bløde lofts- og vægplader): Farligt affald, anvises til AV Miljø. Affaldet skal opbevares i befugtet tilstand og være overdækket, så støv til omgivelserne hindres.
 • Ikke støvende asbestaffald (hele eternitplader og lignende, hvor asbesten er fast bundet): Anvises til AV Miljø.

Bly er et giftigt tungmetal, der ophobes i naturen og i mennesker. Selv små mængder bly kan medføre en sundhedsskade. Bly har gennem århundreder været anvendt i en lang række forskellige produkter. 

Her findes bly

Bly findes blandt andet i benzin, bilbatterier, PVC, vandrør, kapper i jordkabler, tage, taginddækning og pigment i eksempelvis maling. Tidligere var det almindeligt at anvende bly i maling og bly findes ofte i byggeaffald fra byggerier, der opført før 1970’erne. Typisk er det blyholdige malingslag malet over eller mellem flere lag maling uden bly. I nogle byområder er jorden lettere forurenet med bly, der typisk stammer fra biludstødning samt røg og støv fra industri. For at forhindre skade på mennesker og miljø er bly i dag udfaset af de fleste produkter og der er opstillet grænser for, hvor meget bly der må være i f.eks. jord og grundvand.

Anmeld bly til kommunen

Blyholdigt affald skal frasorteres andet affald og anmeldes til Glostrup Kommune. Som bygherre er det dit ansvar, at det blyholdige affald håndteres og bortskaffes korrekt. Husk at det kan være sundhedsskadeligt at arbejde med bly både i materialer og affald, og at der derfor gælder særlige arbejdsmiljøregler.

Anvisning og kategorisering

Glostrup Kommune anviser blyholdigt affald til bortskaffelse efter følgende klassificering:

 • < 40 mg bly/kg: kan genanvendes
 • 40-2500 mg bly/kg: anvises til NORD eller anden godkendt modtager
 • > 2500 mg bly/kg: farligt affald, anvises til NORD eller anden godkendt modtager
 • Udokumenteret blyindhold: betragtes som farligt affald og anvises herefter.

Læs mere

Find mere information om bly på Miljøstyrelsens blysider.

Kviksølv er et tungmetal og en af de farligste miljøgifte. Det kan kan forårsage alvorlige skader på menneskers nervesystem selv ved meget lave koncentrationer. Kviksølv har været anvendt af mennesker i årtusinder. 

Her findes kviksølv

Kviksølvfindes både naturligt i miljøet og i en række menneskeskabte produkter. I Danmark er forbruget i dag begrænset. Tidligere har kviksølv været almindeligt i blandt andet maling. Derfor finder vi også kviksølv i mange ældre bygninger.

Anmeld kviksølv til kommunen

Affald der indeholder kviksølv skal frasorteres andet affald og anmeldes til Glostrup Kommune. Som bygherre er det dit ansvar, at affaldet håndteres og bortskaffes korrekt. Husk at det kan være sundhedsskadeligt at arbejde med kviksølv, og at der derfor gælder særlige arbejdsmiljøregler.

Anvisning og kategorisering

Glostrup Kommune. Kommunen anviser affaldet til bortskaffelse efter følgende klassificering:

 • < 1 mg kviksølv/kg: betragtes som uforurenet og kan genanvendes 
 • 1-500 mg kviksølv/kg (organisk): kræver særlig behandling, anvises til godkendt modtager
 • > 500 mg kviksølv/kg (organisk): farligt affald, anvises godkendt modtager
 • 1-1000 mg kviksølv/kg (uorganisk): kræver særlig behandling, anvises godkendt modtager 
 • > 1000 mg kviksølv/kg (uorganisk): farligt affald, anvises godkendt modtager.
 • Udokumenteret kviksølvindhold: betragtes som farligt affald og anvises herefter

Læs mere

Find mere information på Miljøstyrelsens side om kviksølv.

PCB er en forkortelse for polyklorerede bifenyler (PolyChlorinated Biphenyl) og er en gruppe af svært nedbydelige organiske stoffer. PCB fungerer som miljøgift og kan skade menneskers sundhed. For at undgå spredning er det vigtigt at håndtere PCB-holdige produkter og affald korrekt.

Her findes PCB

PCB har været anvendt i en række byggematerialer i årene 1950-1977, herunder termoruder, fugemasse, særligt holdbar maling, gulvbelægning i vådrum og på steder med kraftig slid, isolerings- og kølemiddel i elektrisk udstyr, kondensatorer i køleskabe, lysarmaturer og elektriske apparater, transformatorer samt elektriske kabler. PCB i ét materiale, der kan have spredt sig til tilstødende materialer, eller via indeluften være afdampet til andre materialer som tæpper, møbler og tapeter. Er der eksempelvis PCB i fugerne omkring et vindue, er der typisk også PCB i både vinduesrammen og i væggen omkring vinduet.

Anmeld PCB til kommunen

Vær opmærksom på PCB ved renovering eller nedrivning af bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977. Vedrører arbejdet mere end 10 m2 eller frembringer det mere end 1 ton affald, skal du screene bygningen for PCB. Viser screeningen at et eller flere byggematerialer kan indeholde PCB, skal der tages prøver og laves en kortlægning af PCB i bygningen. Anmeld byggeaffald, screening for PCB og vedhæft kortlægning på www.bygningsaffald.dk.

Vi fører tilsyn

Når vi har modtaget en anmeldelse af byggeaffald, vil vi som udgangspunkt tage et møde med nedriver på adressen og gennemgå bygningen med baggrund i anmeldelse. Er der lavet en kortlægning af PCB og taget materialeprøver, vil vi vurdere prøveomfanget.  

Anvisning og kategorisering

Når vi har modtaget en korrekt anmeldelse og kortlægning, anviser vi affaldet til bortskaffelse:

 • < 0,1 mg PCB/kg: betragtes som uforurenet
 • 0,1-2 mg PCB/kg: forurenet men kan anvendes til visse bygge- og anlægsarbejder (se restproduktbekendtgørelsen kap. 5) 
 • 2-50 mg PCB/kg: forurenet affald, anvises til Vestforbrænding (brændbart) eller AV Miljø (deponi).
 • > 50 mg PCB/kg: farligt affald, anvises til NORD (tidligere Kommunekemi)
 • Udokumenteret PCB-indhold: betragtes som farligt affald og anvises herefter

Læs mere

Find information om PCB på Miljøstyrelsens hjemmesideeller PCB-guiden.dk.