Affald fra husholdninger

Alle borgere i Glostrup skal sortere deres affald og benytte kommunens affaldsordning. Glostrup Forsyning indsamler affald og genanvendelige materialer ved boliger og virksomheder.

Glostrup Forsyning står for den daglige drift af affaldsindsamlingen i kommunen. Se mere om ordningen, beholdere og find sorteringsvejledninger på: www.glostrupforsyning.dk/affald

Som borger skal du sortere dit husholdningsaffald i følgende affaldstyper: glas, metal, pap, papir, plast og fødevarekarton, tekstil, madaffald, restaffald samt farligt affald. 

Dit farlige affald bliver sendt til specialbehandling. Tekstil og emballageaffald som pap, plast, glas mv. bliver genanvendt og madaffald bliver omdannet til bioforgasning. Restaffaldet bliver sendt til Vestforbrænding og udnyttet til energi og varme. På den måde sikrer vi både at ressourcerne i affaldet udnyttes samt at sundheds- og miljøskadelige stoffer håndteres forsvarligt.

Se mere om de forskellige affaldstyper og hvorfor det er vigtigt at sortere affald på Glostrup Forsynings side om affald i cirkulation.

Affaldsområdet er reguleret af miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen.

Ansvar og opgaver

På affaldsområdet er fordelt mellem kommunen, forsyningen og grundejeren:

  • Glostrup Kommune: Kommunen er myndighed og udarbejder affaldsplan og regulativer samt fører tilsyn med at gældende love og regler på området overholdes.
  • Glostrup Forsyning: Forsyningen står for drift af affaldsordningen og genbrugsstationen. Se mere om affaldsindsamling, sortering og genbrugsstationen på: www.glostrupforsyning.dk/affald
  • Grundejer: Som grundejer står du selv for affaldshåndteringen på din ejendom. Det er dit ansvar, at håndtere affaldet korrekt.

Kommunen fastsætter hvert år takster for afhentning af affald, priser for beholdere mv. Se priser for affaldshåndtering på Glostrup Forsynings side om priser for almindelige husstande. Priserne fremgår også af forsyningens prisliste.

Har du problemer med uafhentet affald eller ønsker du en ekstra beholder til dit affald, skal du kontakte Glostrup Forsyning. De står for den daglige drift af affaldsindsamlingen i Glostrup. 

Affaldsskure og affaldsøer med helt eller delvist nedgravede beholdere skal indrettes med ordentlige adgangsforhold og plads til beholdere til alle relevante affaldstyper. Se kommunens faktaark med krav til sortering, afstandsforhold og nøgletal for affaldsmængder på vores side om Affaldsplan og regulativ.

Har du spørgsmål til storskrald, haveaffald eller kompostrabat, skal du kontakte Glostrup Forsyning. De står for den daglige drift af affaldsindsamlingen i Glostrup. 

Du må ikke anvende køkkenkværn i Glostrup Kommune. I Glostrup bliver madaffald som en del af dagrenovationen kørt til forbrænding på Vestforbrænding. Her bliver affaldet afbrændt og omdannet til energi i form af elektricitet og varme.

Fordele og ulemper ved køkkenkværne

En køkkenkværn sidder under køkkenvasken og kværner madaffald, som derefter bortskaffes med spildevandet. Det kan mindske lugtgener og hygiejneproblemer i hjemmet og ved opsamlingsstedet for dagrenovation. Ligesom det øger brændværdien af det resterende affald til forbrænding.

Til gengæld udnyttes energien i madaffald bedre ved forbrænding og bioforgasning. På renseanlæg med rådnetank bliver omkring 40 % af det organiske materiale ikke udrådnet, men går tabt i udløb og procestank uden at energien bliver udnyttet. Af hensyn til det samlede energiudbytte er det politisk besluttet, at man ikke må anvende køkkenkværne i Glostrup.

Medicinaffald er klassificeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsen, og bør afleveres på apoteket, og ikke hældes i vasken eller smides ud med almindelig dagrenovation. Apoteket sørger for, at affaldet destrueres miljømæssigt forsvarligt. 

Medicinen bør afleveres til apoteket i den originale emballage, så den kan sorteres korrekt. Brugte kanyler og sprøjter skal afleveres i godkendte kanylebokse, der kan købes på apoteket. Brugte og delvis tomme insulinpenne skal afleveres enten i original emballage eller en plasticpose. Pennens kanyle skal fjernes og afleveres i en godkendt kanyleboks.  

Hvert år udarbejder vi en kortlægning over de indsamlede affaldsmængder fra husholdninger. Den nyeste er affaldskortlægning 2020.

Den samlede affaldsmængde fra husholdninger består af affald fra kuber, henteordninger og hele mængden fra genbrugsstationerne. Det vil sige, at alt affald afleveret på genbrugsstationen medregnes som husholdningsaffald.

I alle ordningerne blev der indsamlet godt 25.000 tons i 2020, hvilket mere end de foregående år. Når alt medregnes (også eksempelvis haveaffald og byggeaffald) giver det en samlet genanvendelse på 63,9 %.

Ifølge Miljøstyrelsens beregningsmetode kommer kommunen i 2020 op på 42,3 % i genanvendelse. Ifølge Ressourcestrategien skal kommunerne i 2022 nå 50 % i genanvendelse med denne beregningsmetode. Tallene viser, at indsamlingen af træ særskilt på genbrugsstationen giver 16,5 procentpoint de 42,3 % til genanvendelse.

Hvis du er utilfreds med affaldshåndteringen, kan du klage til kommunen.

Du kan ikke klage over kommunens afgørelse til anden myndighed.