Grund- og drikkevand

I Glostrup bor vi ovenpå vores drikkevand. Vi skal derfor alle være med til at beskytte grundvandet mod forurening.

Fra naturens hånd er grundvandet i Glostrup ikke særlig godt beskyttet. Det skyldes at det beskyttende lerlag, som ligger over grundvandet, ikke er særligt tykt her i Glostrup. Det gør vandet sårbart overfor nedsivende forurening.

I Glostrup Kommune anvender vi ikke sprøjtemidler på egne arealer. For at skåne drikkevand og natur opfordrer vi også kommunens borgere og virksomheder til at undlade brug af kemiske bekæmpelsesmidler.

Drikkevandsområdet er reguleret af miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven og jordforureningsloven. De skal sikre, at håndtering af jord og grundvand sker miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Ansvarsfordeling

Ansvaret for drikkevandsforsyningen er fordelt mellem kommunen, forsyningsselskabet og brugere (grundejere):

  • Grundejer: Som grundejer skal du selv stå for drift og vedligeholdelse af vandledningerne på din grund.

  • Glostrup Forsyning: Forsyningen står for drift, vedligeholdelse og renovering af det offentlige vandledningsnet i Glostrup Kommune.

  • Glostrup Kommune: Kommunen har det overordnede ansvar for planlægning og myndighedsbehandling. Vi skal blandt andet udarbejde vandindvindingstilladelser og vandforsyningsplan samt føre tilsyn med vandforsyningsanlæggene.

Kommunalbestyrelsen har godkendt leveringsbestemmelser for vandforsyning hos Glostrup Forsynings vandselskab Glostrup Vand A/S.

I Glostrup leveres drikkevandet af Glostrup Forsyning A/S . Glostrup Forsynings vandværker producerer omkring 2/3 af Glostrups vandforbrug. Resten stammer fra HOFORs vandværker Thorsbro og Lejre.

Vandværker i Glostrup

Glostrup Forsyning har tre vandværker i Glostrup:

  • Hovedvandværket på Ørnebjergvej

  • Hjælpevandværket på Stadionvej

  • Ejby Vandværk på Ejby Smedevej

Glostrup Kommune har vedtaget Vandforsyningsplan 2013 med bilag. Den skal sikre, at Glostrup også i fremtiden har rent drikkevand af høj kvalitet. Se mere på vores side om Vandforsynings- og vandhandleplan.

Både Glostrup Forsynings og HOFORs vandværker er udelukkende baseret på indvinding af grundvand. Grundvandet gennemgår en simpel vandbehandling i form af beluftning og filtrering, hvor bl.a. jern og mangan fjernes, hvorefter vandet ledes ud til forbrugerne. Se vandkvaliteten af drikkevandet fra dit lokale vandværk.

Hårdt drikkevand

Drikkevandet i Glostrup indeholder meget calcium og magnesium og er særdeles hårdt. Hårdt vand kræver mere sæbe ved vask end blødt vand. Se hårdheden af drikkevandet på kort.

Vandindvindingsboringer er reguleret af vandindvindingsbekendtgørelsen og boringsbekendtgørelsen. Udførelse og sløjfning af boringer på land kræver særlig omhu og uddannelse og er derfor også reguleret af en uddannelsesbekendtgørelse. Etablering og sløjfning af vandboringer skal anmeldes til Glostrup Kommune. Nogle boringer kræver tilladelse, når boringen filtersættes.

Du skal anmelde både etablering og sløjfning af vandboringer til Glostrup Kommune. Nogle boringer skal have en tilladelse, før arbejdet kan sættes i gang. Send anmeldelse og/eller tilladelse til os via Byg og Miljø.

A- og B-boringer

Du skal have tilladelse til A-boringer (herunder miljøtekniske boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør), før arbejdet kan sættes i gang. B-boringer skal anmeldes senest 14 dage før, der skal bores.

Drikkevandet i Glostrup er sårbart og ikke særlig godt beskyttet mod nedsivende forurening. Beskyt grundvand og natur ved at undlade brug af kemiske bekæmpelsesmidler.

Undgå sprøjtemidler

Sprøjtemidler er fremstillet til at dræbe eller begrænse uønskede dyr og planter. De indeholder giftige stoffer, der med tiden risikerer at ende i grundvandet. Der skal blot 100 gram sprøjtemiddel til at forurene 1.000.000.000 liter grundvand. Det svarer til Glostrup Forsynings produktion af grundvand i et helt år.

Glostrup Kommune stoppede med at bruge sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt, insekter mv. på egne arealer i 1998. Vi opfordrer også borgere og virksomheder til at undlade at anvende kemiske bekæmpelsesmidler.

Regionerne kortlægger og oprenser forurenede arealer i hele Danmark. I hovedstadsområdet er det Region Hovedstaden, der i samarbejde med kommunerne arbejder for at kortlægge og oprense forurening.

Glostrup har mange forurenede grunde

Da Glostrup er en aktiv erhvervskommune, er der mange potentielle kilder til forurening fra både eksisterende og ikke mindst tidligere industri. Se mere på vores sider om jord og jordforurening.

Indhold fra borger.dk