Affald på virksomheder

Alle virksomheder skal sortere og søge at mindske mængden af affald. Husk at tilmelde din virksomhed til genbrugspladserne.

Virksomheder kan gøre en stor forskel for miljøet og samtidig spare penge ved at sortere deres affald. Alle virksomheder skal sortere det affald, der opstår hos dem. Affaldet skal sorteres efter både type af materiale og behandlingsform.

Affald skal sorteres efter om det skal til genanvendelse, forbrænding, deponi eller specialbehandling. Papir, pap, glas, plast, metal og træ skal som udgangspunkt sorteres for sig og afleveres til genanvendelse. Farligt affald som olie, akkumulatorer og klinisk risikoaffald skal sorteres fra og afleveres til specialbehandling. Desuden skal farligt affald samt bygge- og anlægsaffald anmeldes til kommunen. Glostrup Kommune fører tilsyn med, at lokale virksomheder sorterer og bortskaffer deres affald korrekt.

Affaldsområdet er reguleret af miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og affaldsaktørbekendtgørelsen. Virksomheder i Glostrup Kommune skal desuden overholde kommunens regulativ for erhvervsaffald. Regulativet fastsætter regler for håndtering af virksomhedernes ikke-genanvendelige affald.

Som virksomhed kan I benytte de kommunale affaldsordninger for ikke-genanvendeligt affald - herunder farligt affald og dagrenovation (restaffald). Hvis I ikke ønsker at benytte den kommunale indsamlingsordning for farligt affald og selv kan bortskaffe affaldet til et godkendt behandlingsanlæg, skal I huske at søge om fritagelse fra den kommunale indsamlingsordning. Ufarligt genanvendeligt affald skal I selv sørge for at få bortskaffet til en godkendt modtager. 

Ansvar og opgaver

På affaldsområdet er fordelt mellem kommunen, forsyningen og grundejeren/ virksomheden:

  • Glostrup Kommune: Kommunen er myndighed og udarbejder affaldsplan og regulativ for erhvervsaffald samt fører tilsyn med at gældende love og regler på området overholdes.
  • Glostrup Forsyning: Forsyningen står for driften af affaldsordningerne og genbrugsstationen. Se mere om ordningerne, sortering og genbrugsstationen på deres hjemmeside.
  • Grundejer/ virksomhed: Som grundejer eller virksomhed står du selv for affaldshåndteringen på din ejendom. Det er dit ansvar, at håndtere affaldet korrekt.

Alle virksomheder skal kildesortere deres affald og sikre, at det bortskaffes korrekt og så vidt muligt til genanvendelse. Sorter affaldet efter dets type (for eksempel elektronik, batterier, papir, pap, metal mv.) samt efter om det skal til genanvendelse, forbrænding, deponi eller specialbehandling. Læs mere om affaldstyper og behandlingsform i faktaarkene nedenfor:

For at undgå forurening af jord, grundvand, vandløb og spildevand skal flydende farligt affald og flydende råvarer opbevares forsvarligt. Glostrup Kommune har vedtaget en forskrift for opbevaring af farligt affald.

Forskriften omfatter både flydende råvarer og færdigvarer samt affald, der er klassificeret som farligt. Emballagen fra rå- og færdigvarer skal være brudt, før produkterne er omfattet af forskriften. Produkter og affald som oliefiltre, akkumulatorer og andet, hvorfra olie og kemikalier kan flyde ud, er ligeledes omfattet af forskriften. Flydende farligt affald og flydende råvarer skal opbevares i beholdere eller tanke.  

Anmeld farligt affald til Glostrup Kommune via Virk.dk. Farligt affald omfatter blandt andet klinisk risikoaffald, kviksølvholdigt affald, støvende asbest, uorganisk syrer og baser, gift, skæreolier samt organisk affald som opløsningsmidler, bremsevæske, toner og malingrester. 

I vælger selv, hvem der skal håndtere affald fra jeres virksomhed. De firmaer, der må håndtere jeres affald, kan I finde i Affaldsregistret. Det er et landsdækkende register over affaldsindsamlere og modtageanlæg. 

Få afhentet farligt affald 

I skal selv bestille afhentning af farligt affald fra jeres virksomhed. Alle virksomheder og institutioner i Glostrup Kommune er omfattet af den kommunale indsamlingsordning for ikke-genanvendeligt farligt affald (bortset fra eksplosivt affald). Det farlige affald bliver hentet af I/S SMOKA

Aflever farligt affald på genbrugsstationen

Er jeres virksomhed tilmeldt genbrugsstationen, kan I også aflevere mindre mængder farligt affald der. Se mere herom nedenfor.

Som virksomhed skal I betale for at aflevere affald på genbrugsstationen. Jeres nummerplade bliver scannet, når I kører ind på pladsen og I får tilsendt en faktura til jeres digitale postkasse. I kan også vælge at registrere et kreditkort, så betaling sker automatisk. Se mere på Vestforbrændings sider for erhverv på genbrugsstation.

I kan aflevere forskellige typer farligt affald på genbrugsstationen. Før I afleverer det skal I kontakte pladspersonalet. De vejer affaldet og udleverer en kvittering. Læs mere om aflevering af farligt affald på genbrugsstationen her.

Erhvervsaffald skal indberettes i Affaldsdatasystemet. Det er et centralt register, der samler informationer om affaldsstrømme i hele landet. I Affaldsdatasystemet kan I både se egne indberetninger og trække rapporter for jeres affaldsdata. Derudover er en række data offentligt tilgængelige. 

Affaldet skal være indberettet senest den 15. februar for det forudgående år. Typisk er det jeres affaldsindsamler eller dem, der modtager jeres affald, der skal indberette for jer. De affaldstyper, som skal indberettes, er blandt andet farligt affald, madaffald og genanvendeligt affald som papir, pap, plast, metal og glas. Der er dog også en række undtagelser. Eksempelvis skal affald fra kommunale ordninger, private tilbagetagningsordninger og pantbelagt emballage ikke indberettes.

Glostrup Kommune skal opkræve gebyr for konkrete anvisninger af erhvervsaffald (se affaldsaktørbekendtgørelsen). Gebyret omfatter ikke anvisning af erhvervsaffald til regulativfastsatte ordninger eller genanvendeligt erhvervsaffald. 

Gebyr i 2022

Gebyret er fastsat, så det dækker omkostninger forbundet med anvisning af affaldet. Den forudgående klassificering er ikke omfattet. Gebyret består af en timepris for den konkrete sagsbehandlingstid på 697,00 kr. Tidsforbrug tilskrives pr. påbegyndt 15 minutter. Vi vil sende en faktura umiddelbart efter, at vi har anvist affaldet.

Fra 1. januar 2019 skal virksomheder i Danmark ikke længere betale administrationsgebyr for erhvervsaffald. Tidligere har Glostrup Forsyning opkrævet et gebyr for at dække de omkostninger, som de og Glostrup Kommune har til administration af erhvervsaffald.

Har I som virksomhed modtaget en faktura for gebyret i 2018, skal I stadig betale denne. Fristen for at søge fritagelse fra at betale gebyr for 2018 er udløbet. Selvom I ikke længere skal betale administrationsgebyr for erhvervsaffald, skal I stadig være tilmeldt genbrugsstationen for at kunne aflevere affald der. Se mere herom ovenfor.

I må ikke anvende køkkenkværn i Glostrup Kommune. I Glostrup bliver madaffald som en del af dagrenovationen kørt til forbrænding på Vestforbrænding. Her bliver affaldet afbrændt og omdannet til energi i form af elektricitet og varme.

Fordele og ulemper ved køkkenkværne

En køkkenkværn sidder under køkkenvasken og kværner madaffald, som derefter bortskaffes med spildevandet. Det kan mindske lugtgener og hygiejneproblemer i hjemmet og ved opsamlingsstedet for dagrenovation. Ligesom det øger brændværdien af det resterende affald til forbrænding.

Til gengæld udnyttes energien i madaffald bedre ved forbrænding og bioforgasning. På renseanlæg med rådnetank bliver omkring 40 % af det organiske materiale ikke udrådnet, men går tabt i udløb og procestank uden at energien bliver udnyttet. Af hensyn til det samlede energiudbytte er det politisk besluttet, at man ikke må anvende køkkenkværne i Glostrup.