Politikker og strategier

Billede af Glostrup Rådhus

Glostrup Kommunes politiske og organisatoriske mål er formuleret i vores politikker og strategier. Nedenfor kan du få et overblik over gældende politikker og strategier.

Glostrup Kommunes borgerrettede alkoholpolitik udtrykker kommunens overordnede tilgang til alkoholområdet.

Hent alkoholpolitikken her

Arbejdsmiljøpolitikken retter sig mod arbejdsvilkårene for alle ansatte på kommunes arbejdspladser og sætter dermed retning for kommunens arbejdsmiljøarbejde.   Målet er, at Glostrup Kommune udvikler og fastholder et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.   

Arbejdsmiljøpolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 10. september 2014. 

Hent arbejdsmiljøpolitikken her

Det overordnede formål med beskæftigelsesplanen er at understøtte en positiv udvikling på arbejdsmarkedet på både kort og lang sigt, så flere borgere bliver en del af arbejdsfællesskabet og lokale virksomheder sikres den arbejdskraft, de har behov for.

Beskæftigelsesplanen indeholder lokal forankring af de beskæftigelsespolitiske mål, som beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2023. Som supplement til ministermålene inddrages de fire beskæftigelsesstrategiske målsætninger fra Glostrup Kommunes strategi ”En stærk kommune i Hovedstaden”.

Hent beskæftigelsesplan 2023 og årerne frem her

Formålet med beskæftigelsespolitikken er at sætte rammerne for den beskæftigelsesrettede indsats i Glostrup Kommune. Dette gøres gennem en kortfattet vision og fire fokuspunkter.

Hent beskæftigelsespolitikken her:

Glostrup Kommunes beskæftigelsespolitik 2024

Børne- og ungepolitikken beskriver de politiske visioner for arbejdet på hele børne- og ungeområdet i Glostrup Kommune. 

De 4 visioner er: 

 • Vi vil have et godt og forpligtende samarbejde med børn, unge og forældre
 • Vi vil have aktive og sunde børn
 • Vi vil have børn og unge, der bliver så dygtige, som de kan
 • Vi vil have børn og unge, der trives og ser sig selv som en del af fællesskaber
Børne- og ungepolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 12. november 2014.

Hent børne- og ungepolitikken her
I Glostrup Kommune ønsker vi, at alle børn og unge fra 0-18 år bliver mødt med det samme grundsyn - uanset om de er i kontakt med en lærer, en pædagog, en sundhedsplejerske eller andre. Derfor har vi i 2015 udviklet arbejdet et fælles børne- og ungesyn.
 
Hent børne- og ungesynet her
 

Glostrup Kommune har en vision om at være en demensvenlig kommune, hvor borgere med demens og deres pårørende kan leve et trygt og værdigt liv og deltage i samfundet længst muligt. Demensstrategien beskriver, hvordan vi på ældre- og sundhedsområdet understøtter, at borgere med demens får et trygt og værdigt liv.

 

Et demensvenligt Glostrup strategi 2020-2026

Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende børnepolitik ønsker Glostrup Kommune at sætte fokus på, hvordan fagpersoner i Glostrup Kommune arbejder med indsatser overfor de børn og unge, der på et tidspunkt eller i længere perioder af deres liv har behov for støtte.

Hent den sammenhængende børnepolitik her

Glostrup Kommune arbejder systematisk med energieffektivisering af de kommunale ejendomme. Ved at nedsætte kommunens energiforbrug som virksomhed bidrager Glostrup Kommune til en omkostningseffektiv grøn omstilling i Danmark.

Energistrategien for de kommunale ejendomme omfatter målsætninger for reduktion i energiforbruget og derigennem et mindsket CO2-aftryk. Hertil er der udarbejdet en administrativ handlingsplan, som sætter rammen for Glostrup Ejendommes arbejde med energieffektivisering.

Hent Energistrategien her

 

Den finansielle politik fastlægger rammerne for plejen af Glostrup kommunes rentebærende aktiver og passiver. Politikken beskriver ligeledes risikoprofilen, samt klarlægger den politiske og administrative kompetence på området. 

Hent den finansielle politik her

Flora- og faunapolitikken udstikker rammerne for, hvad Glostrup Kommune vil gøre for at øge den lokale biodiversitet. Vi vil tænke biodiversitet ind i planlægning og byudvikling, samtænke klimatiltag og biodiversitet og samarbejde med borgere, virksomheder mv. Ikke bare kommunale arealer som parker og vejrabatter men også statsejede arealer som Vestskoven samt arealer hos borgere og virksomheder skal i spil. 

Hent Flora- og faunapolitikken her

Flygtningepolitikken beskriver rammerne for modtagelse og ophold for flygtninge visiteret af staten til Glostrup Kommune.

Hent flygtningepolitikken her 

Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Politikken beskriver visionen for folkeoplysningsområdet, og hvad Glostrup Kommune bidrager med i samarbejde med mangfoldigheden af de ca. 70 folkeoplysende foreninger og oplysningsforbund, der er i kommunen.

Foreningslivet og oplysningsforbundenes aktiviteter er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt fritidsliv og har stor betydning for både sundheden, livsglæden og vores netværk. Derfor spiller den store skare af frivillige og den aktive indsats for fritidslivet i Glostrup en uvurderlig rolle for os alle. 

Folkeoplysningspolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 12. september 2012.

Hent folkeoplysningspolitikken her

Formålet med Frivillighedsstrategien er at styrke en udvikling af mulighederne for samarbejdet mellem frivillige aktører og Glostrup Kommune og gøre det nemmere at indgå samarbejder på alle områder, herunder også i vores decentrale institutioner (fx skole, daginstitutioner, plejecentre, sociale institutioner, kulturinstitutioner mv.)

Frivillighedsstrategien er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 11. marts 2015.

Hent frivillighedsstrategien her

Alle borgere i Glostrup Kommune bør have mulighed for at være en del af lokalsamfundet og fællesskabet, og Glostrup Kommune arbejder derfor aktivt for, at borgere med handicapbliver inddraget i lokalsamfundets fællesskab og fremtid på lige fod med andre borgere i kommunen. 
 

Hent handicappolitikken her

Informationssikkerhedspolitikken definerer en overordnet ramme for beskyttelse af kommunens informationer og sikrer, at kritiske og følsomme informationer og informationssystemer bevarer deres fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Informationssikkerhedspolitikken vedtages af kommunalbestyrelsen hvert fjerde år.  

Informationssikkerhedspolitikken er vedtaget i kommunalbestyrelsen 29. marts 2023. 

Hent informationssikkerhedspolitikken her

For at sikre, at flest mulige børn og unge i Glostrup Kommune forbliver en del af fællesskabet, har vi lavet strategien ”Øget inklusion - et fælles ansvar”.

Inklusionsstrategien er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 10. april 2013.

Hent Inklusionsstrategien her

Glostrup Kommune har tre pejlemærker for brugen af it i dagtilbud og skole:

 1. Børn og unge motiveres gennem brugen af pædagogisk IT
 2. De fagprofessionelles kompetencer sikrer, at anvendelsen af pædagogisk IT sker med pædagogisk intention
 3. Børn, unge og fagprofessionelle møder driftsikker teknologi på pædagogikkens præmisser

 

Pejlemærkerne er vedtaget af Børne- og Skoleudvalget i maj 2014 og udgør en samlet IT-strategi for børn og unge 0-18 år kaldet IT understøtter leg og læring. Strategien skal understøtte daginstitutionernes og skolernes brug af såkaldt pædagogisk IT, der er IT anvendt med det formål at fremme læring og udvikling.

Anvendt korrekt kan it skabe læring, udvikling og inklusion af børn og unge. Strategien har til mål at løfte brugen af IT i kommunens daginstitutioner og skoler, så børn og unge bliver så dygtige, som de kan.

IT-strategien skal:

 • sætte rammerne for udviklingen af lokale principper og handleplaner for brugen af pædagogisk IT 
 • gøre pædagogisk IT til en naturlig, integreret del af læring, når det giver mening 
 • sætte et minimumsniveau for pædagogisk IT
 • løfte skole og dagtilbud i brugen af pædagogisk IT 
 • binde dagtilbud og skole sammen omkring brugen af pædagogisk IT 
 • løfte og harmonisere daginstitutionernes brug af pædagogisk IT 
 • sikre skoleelevernes anvendelse af eget IT-udstyr i undervisningen

Bring Your Own Device

Med IT-strategien er det politisk besluttet, at skolerne i Glostrup Kommune har en såkaldt "Bring Your Own Device-politik" (forkortet BYOD). BYOD betyder, at skoleelever i Glostrup opfordres til selv at medbringe det it-udstyr, der skal bruges i undervisningen. De elever, der ikke kan tage udstyr med i skole, skal skolerne stille udstyr til rådighed for.

IT-udstyr kan være en iPad, computer mv. Særligt udstyr og programmer/apps (software) stiller skolerne til rådighed.

Hent it-strategien for 0-18 års området her

Kanalstrategien beskriver, hvordan anvendelsen af kommunikationskanaler kan understøtte Glostrup Kommune mål om at yde en administrativ borgerservice med respekt for borgernes penge og behov. Kanalstrategien er vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 13. april 2011.

 

Hent kanalstrategien her

Kommunikationspolitikken beskriver de helt overordnede principper for god kommunikation i Glostrup Kommune og fungerer som et strategisk styringsværktøj, der beskriver, hvilke overordnede politiske og strategiske fokusområder vi prioriterer højest i forhold til kommunikationsindsatsen. Politikken beskriver også, hvordan vi lever op til vores værdier for god kommunikation: Troværdighed, respekt og bevægelse.   

Kommunikationspolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i august 2012.  

Hent kommunikationspolitikken her 

Glostrup Kommunes kultur- og fritidspolitik fungerer som en fælles retning for idrætsanlæg, bibliotek, lokalarkiv, kulturelle begivenheder og samarbejder med foreninger, aftenskoler og frivillige. Politikkens overordnede ambition er, at Glostrup skal være en attraktiv, spændende, god og tryg by at bo, leve, arbejde og drive erhverv i for folk i alle aldre

Hent Kultur- og fritidspolitikken her

Mad- og måltidspolitikken bidrager til borgere og ansattes sundhed og trivsel. Politikken er med til at skabe bevidsthed, fælles ansvar og forståelse for mad og måltiders betydning for sundhed.

Glostrup Kommunes Mad- og måltidspolitik tager udgangspunkt i de gældende officielle anbefalinger for mad, måltider, motion og mentalsundhed samt overvægt og underernæring.

Hent Mad- og måltidspolitikken her

 

 

Herunder kan du læse vores politik for erhvervsservice:

Politik for erhvervsservice

Kommunalbestyrelsen har godkendt Regler om indkøb og udbud på deres møde den 18. august 2021. Reglerne erstatter indkøbspolitikken og udbudsstrategien.

Udover reglerne er der udarbejdet:

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Fællesbetingelser

Hent Regler om indkøb og udbud her

 

Glostrup Kommune har i henhold til sit mål om at være en attraktiv arbejdsplads med et godt og sundt arbejdsmiljø, de ændrede rygevaner i samfundet samt den ændrede lovgivning udarbejdet en rygepolitik.  

Hent rygepolitikken her 

Med Det gode skoleliv sætter Børne- og Skoleudvalget retningen for Glostrup Kommunes skolevæsen. Både kommunens forældre, mulige tilflyttere og Glostrup Skole kan bruge pjecen som et pejlemærke for de politiske visioner og forventninger.

Det gode skoleliv er struktureret omkring 10 temaer, hvor Børne- og Skoleudvalget ønsker at bære skolestrukturens mange drøftelser med frem i det videre arbejde med udviklingen af Glostrups skolevæsen.

"Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til at kunne begå sig senere i livet. Det er afgørende, at de er rustet til og har mod på at tage en uddannelse, og at de er godt klædt på til at håndtere overgangen til et forsigtigt begyndende voksenliv efter folkeskolen – med alt hvad det medfører af udfordringer og muligheder både menneskeligt og fagligt."

Det gode skoleliv blev besluttet i Børne- og Skoleudvalget 20. marts 2013.

Hent skolepolitikken her

Glostrup Kommunes Sundheds- og Forebyggelsesstrategi 2020-2023 er en handlingsorienteret strategi, der tager udgangspunkt i forskellige politikker i Glostrup Kommune, herunder Sundhedspolitikken. Formålet med Sundheds- og Forebyggelsesstrategien er at sætte en klar retning for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i årene 2020 til og med 2023. Strategien skal derfor ses som et fælles grundlag for arbejdet med sundhed og forebyggelse på tværs af kommunens fagområder og centre.

 

Hent Sundheds- og forebyggelsesstrategien her

Glostrup skal være en sund by i bevægelse. Sundhed handler om, at have mennesker omkring sig til at dele livets glæder og sorger, ligesom det også handler om at spise sundt og bevæge sig. Glostrup Kommune skal udvikle nogle gode rammer sammen med byens borgere, så de sunde valg bliver de nemme valg. Et aktivt liv med glæde og fællesskab – dét er sundhed.

Sundhedspolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 14. august 2013.

Hent sundhedspolitikken her

 

Glostrup Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med kommunens leverandører af ydelser efter Servicelovens § 83 og § 86. Desuden fører kommunen tilsyn på uddelegerede sundhedsydelser efter Sundhedslovens § 138, samt medicinadministration og udlevering af medicin på kommunens ældrecentre.

Hent tilsynspolitikken her

 

Uddannelsesstrategien indeholder to strategiske, mål som skal sætte retning for det videre arbejde, og være med til at virkeliggøre de politiske ambitioner i Glostrup Kommunes politikker.

Mål 1: Glostrup Kommune skal være en attraktiv uddannelseskommune med gode lærings- og studiemiljøer og derigennem medvirke til at hæve gennemførselsprocenten i uddannelserne, styrke de studerendes motivation for professionsarbejdet og kvalificere dem til efterfølgende arbejde.

Mål 2: Glostrup Kommune skal fastholde medarbejderne i professionsfeltet óg give dem udviklingsmuligheder her. Herunder fokus på at der arbejdes med karrieremuligheder som en del af efteruddannelsesstrategien.

Mål og tiltag ses i sammenhæng med de samlede rekrutterings-, fastholdelses- og sygefraværsindsatser i Glostrup Kommune.

Glostrup Kommunes uddannelsesstrategi er vedtaget af kommunalbestyrelsen 23. november 2022.

Hent uddannelsesstrategien her

 
Udviklingsstrategien "Glostrup - en sund by i bevægelse" er det øverste styringsdokument for den samlede udvikling i Glostrup Kommune.  
 
Udviklingsstrategien udarbejdes på basis af en status af kommunens forskellige aktiviteter og skal være offentliggjort som forslag inden for den første halvdel af den kommunale valgperiode.  Udviklingsstrategien danner grundlag for den efterfølgende revision af kommuneplanen og alle øvrige politikker, strategier og planer for udvikling af kommunen. 

I Udviklingsstrategi 2012 beskrives de største udfordringer, som kommunen står overfor, og på baggrund heraf er der valgt en række mål, hvor kommunen vil gøre en ekstra indsats i de kommende år. I udviklingsstrategien beskrives endvidere kommunalbestyrelsens vision om, at Glostrup skal være en sund by i bevægelse. For at opnå visionen arbejdes der med værdierne imødekommenhed, kreativitet og fremdrift. 

Udviklingsstrategien er vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 10. april 2013.

Hent udviklingsstrategien her

Udgangspunktet for strategien er, hvordan kommunen giver de unge de bedste forudsætninger for at mestre eget liv og udfolde deres potentialer. 

Afsættet for strategien er uddannelse og beskæftigelse. Uddannelse hjælper de unge til bedre fremtidsmuligheder på arbejdsmarked og er dermed medvirkende til, at de unge kan få en god start på voksenlivet.     

Strategien indeholder fire overordnede temaer: 
 • Samarbejde om og med den unge 
 • Øget indsats i skolen 
 • Fællesskaber for de unge 
 •  Samarbejde med virksomheder, ungdomsuddannelser og andre 
Ungestrategien er vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 21. januar 2015.
 

Hent Ungestrategien her

Glostrup Kommune ønsker at anerkende og støtte de mennesker, som yder en stor indsats for det danske samfund ved at gøre international tjeneste i krigshærgede områder. Nogle få hjemvendte veteraner kan have komplekse problemstillinger, der kræver særlig opmærksomhed og støtte, men undersøgelser viser, at langt de fleste veteraner vender styrkede hjem fra deres udsendelse med stærke oplevelser og brugbare erfaringer i bagagen. De kan være en stor ressource i lokalsamfundet. 

Glostrup Kommunes veteranpolitik skal sikre, at veteraner, der hjemvender til Glostrup fra international tjeneste, får den fortjente anerkendelse. Politikken skal samtidig sikre den bedst mulige støtte til hjemvendte veteraner med udfordringer eller med virkelyst til at deltage aktivt i lokalsamfundet.

Hent veteranpolitikken her

 

Alle borgere i Glostrup skal have mulighed for at leve et værdigt liv, også når de bliver ældre. Glostrup Kommune støtter borgeren til at udnytte sit potentiale, og så vidt muligt leve sit liv på egne præmisser.

Med Finanslovsaftalen for 2016 blev der afsat en Værdighedsmilliard. Det betyder, at der hvert år på Finansloven fra 2016 og frem afsættes en milliard kroner, som er øremærket til velfærdsydelser på ældreområdet i kommunerne. Med værdighedsmilliarden følger også et krav om, at alle kommuner er forpligtet til at have en Værdighedspolitik, der skal redigeres ved hver valgperiode. Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune godkendte den 12. juni 2019 kommunens Værdighedspolitik.

 
I Værdighedspolitikken er beskrevet de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, der har til hensigt at understøtte et værdigt ældreliv for dig som borger i kommunen.
 
For 2019 har Glostrup Kommune modtaget 4.188.000 kr. i tilskud fra puljen til en mere værdig ældrepleje, kaldet værdighedspuljen og 2.016.000 kr. i tilskud fra puljen til bedre bemanding i ældreplejen fra Sundheds- og Ældreministeriet.
 
Kommunalbestyrelsen har besluttet, hvordan midlerne fra begge puljer skal disponeres. Det fremgår af nedenstående redegørelse for anvendelsen af puljerne, hvordan midlerne på forskellig vis er disponeret, så de understøtter fokuspunkterne i Værdighedspolitikken bedst muligt.