Bjørneklo

Kæmpebjørneklo er invasiv. Den spreder sig og fortrænger andre planter ved at danne tætte bevoksninger. Dens saft kan give voldsom kløe og udslæt.

I Glostrup har vi ligesom i de omkringliggende kommuner problemer med kæmpebjørneklo. De største bestande af kæmpebjørneklo i Glostrup er i Ejby Mose samt på støjvolden på strækningen mellem Jyllingevej og Hovedvejen. Desuden findes der enkelte og mere fragmenterede bestande omkring banelegemer og levende hegn.

Hele Glostrup er udpeget som indsatsområde for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Bjørneklo skal bekæmpes på både offentlige og private arealer. Du kan hjælpe os med indsatsen ved at give os besked, hvis du ser bjørneklo i Glostrup.

Indsatsen mod kæmpebjørneklo er reguleret af bjørneklobekendtgørelsen. Den bestemmer, at myndighederne kan pålægge grundejere at fjerne kæmpebjørneklo på egen grund.

Ansvarsfordeling

Både kommunen og den enkelte grundejer er ansvarlig for at bekæmpe bjørneklo:

  • Grundejer: Som grundejer skal du fjerne kæmpebjørneklo på egen grund i indsatsområder for bekæmpelse og sikre, at der ikke sker yderligere spredning.
  • Glostrup Kommune: Kommunen udarbejder indsatsplaner, bekæmper bjørneklo på kommunale arealer og fører tilsyn med at love og regler overholdes.

Kæmpebjørneklo er en invasiv art, der oprindeligt stammer fra Kaukasus. I senere år har bredt sig voldsomt i den danske natur, hvor den fortrænger andre plantearter. Både Glostrup og nabokommuner har problemer med kæmpebjørneklo.

Udbredelse på kort

De største bestande af kæmpebjørneklo i Glostrup findes i Ejby Mose samt på støjvolden mellem Jyllingevej og Hovedvejen. Desuden findes der enkelte og mere fragmenterede bestande omkring banelegemer og levende hegn. Se udbredelse af kæmpebjørneklo på kort.

Glostrup Kommune har udarbejdet en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. I den er hele Glostrup Kommune er udpeget som et indsatsområde. Alle grundejere har derfor pligt til at bekæmpe bjørneklo på deres grund.

Vejledning til bekæmpelse

Kommunens indsatsplan beskriver, hvordan vi vil bekæmpe kæmpebjørneklo i Glostrup. Den indeholder desuden en vejledning til, hvordan bjørneklo kan bekæmpes med eksempelvis opgravning, rodstikning, slåning og græsning. Vi anbefaler at undgå brug af sprøjtemidler.

Tidsfrister for bekæmpelse

Det er afgørende for en effektiv bekæmpelse af bjørneklo, at planterne ikke når at sætte frø. Derfor er det nødvendigt at bekæmpe bjørneklo mindst tre gange årligt fra juni-august:

  • 1. bekæmpelse: før 1. maj
  • 2. bekæmpelse: før 1. juni
  • 3. bekæmpelse: før 1. juli
  • 4. bekæmpelse: før 15.august.

Kommunen fører tilsyn

Glostrup Kommune fører tilsyn med, at vores indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo overholdes. Da hele Glostrup er udpeget som indsatsområde, har du som grundejer pligt til at bekæmpe bjørneklo på din grund.

Påbud og bøder

Undlader du at fjerne kæmpebjørneklo på din grund, vil kommunen give dig påbud om at fjerne den inden 14 dage. Fjerner du ikke planten inden da, kan vi fjerne planten, og du kan blive idømt en bøde.

I Glostrup Kommune har vi valgt at bekæmpe kæmpebjørneklo uden at anvende sprøjtemidler. I stedet bruger vi dyrehold til at græsse samt maskinel og manuel fjernelse og bekæmpelse. At bekæmpe kæmpebjørneklo er en flerårig opgave, som kræver vedholdenhed og præcision.

Pas på sårbar natur

Vi anbefaler private grundejere at undgå brug af sprøjtemidler. Du må under ingen omstændigheder sprøjte i fredede områder eller ved vandløb eller andre områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Stop kæmpebjørneklo i at sprede sig ved at fjerne planten, før den sætter frø. Men pas på saften. Den kan give voldsomt eksemlignende udslet.

Brug vandafvisende handsker og tøj

Rør aldrig en bjørneklo uden beskyttende tøj, handsker og beskyttelsesbriller. Dit tøj skal dække hele kroppen og gerne i vandafvisende materialer. Lange gummihandsker giver den bedste beskyttelse til hænderne.

Stop kæmpebjørneklo i at sprede sig ved at fjerne planten, før den sætter frø. Der er mange effektive metoder til at bekæmpe bjørneklo. Den bedste metode afhænger af, hvor mange planter du skal bekæmpe og hvor de står.

Opgravning og rodstikning

Har du få planter (5-10 stk.) bør du rodstikke dem eller grave dem op. Skærer du roden over i 20-25 centimeters dybde, dør planten. Det mest effektive er dog at grave planten op. Det er hårdt arbejde, men det giver et effektivt resultat.

Slå planterne

Har du en mindre bestand (20-200 stk.) kan du slå planterne. Du kan bruge en le eller en buskrydder, men det kræver at du gentager processen flere år efter og måske allerede samme år. Sørg for ikke at få plantesaft på huden.

Tildæk planterne

Har du en mindre bestand (20-200 stk.) kan du også tildække planterne med presenning, ukrudtsdug eller UV-uigennemtrængelig plast. Det kan i løbet af en sæson fjerne op mod 99 % af planterne. Fjern afdækningen i august, så lokale planter fra omgivelserne kan sprede sig på området i løbet af efteråret.

Græsning

Har du mange planter (mere end 1000 stk.), bør du overveje at få dyr til at græsse i området. Især får er effektive til at holde bjørneklo væk. Men det kan være en dyrt købt løsning i en almindelig have.

Ryd op og fjern blomsterskærme

Sørg for at der ikke ligger blomsterskærme fra bjørnekloen, når du har ryddet. Frø fra kæmpebjørneklo kan modne selv efter planten er fældet.  En plante kan smide flere tusinde frø, der spredes med både vind og vand.

Destruer planterester

Frøene kan være spiredygtige i jorden i op til 10 år. Derfor er det vigtigt at fjerne så mange planter og blomsterstande som muligt, før frøene modnes. For at undgå spredning skal alle planter og planterester destrueres eller kommes i en sort sæk.  Få flere gode råd på  Miljøstyrelsens sider om bjørneklo.