Vindenergi

Vindenergi er en vedvarende energikilde, der kan mindske vores brug af fossilde brændsler og CO2-udledning.Vindmøller støjer dog og kan også påvirke omgivelserne med skyggeeffekter. Vindmøller skal anmeldes til Glostrup Kommune.

Vindmøller er reguleret af planloven, byggeloven, bygningsreglementet, vindmøllebekendtgørelsen om støj og vindmøllebekendtgørelsen om nettilslutning samt Miljøvurderingsbekendtgørelsen (VVM). Når du skal opsætte en vindmølle, er det vigtigt, at du overholder krav til støj og afstand. Vindmøllen skal være godkendt og større møller skal vurderes i forhold til deres virkning på miljøet (VVM). Husk at anmelde opsætningen til Glostrup Kommune.

Støj, afstand og VVM

Alle vindmøller skal overholde de krav om støj og afstand, som er fastlagt i vindmøllebekendtgørelsen om støj. Vindmøller over 25 meter skal placeres mindst 4 gange møllens totalhøjde fra nabobebyggelse.

Store vindmøller (land, kyst og hav)

Store vindmøller har en totalhøjde over 80 meter. Før opstilling skal der laves en ny lokalplan, kommuneplantillæg samt en VVM-redegørelse. Møllen skal stå mindst 4 gange egen højde fra nærmeste bolig og større veje. I støjfølsomme områder bør afstanden være mindst 6 gange møllens højde. På grund af vindforhold, støj- og afstandskrav er der ingen egnede steder at placere en stor vindmølle i Glostrup.

Mellemstore vindmøller

Mellemstore vindmøller har en totalhøjde på 25-80 meter. Før opstilling skal der udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplantillæg, ligesom der skal screenes for VVM. Mindsteafstand til nærmeste bolig og større veje skal være 4 gange møllens højde og i støjfølsomme områder bør afstanden være mindst 6 gange møllens højde. Der flere egnede placeringer i Glostrup.

Husstandsvindmøller (herunder mikro- og minimøller)

Husstandsvindmøller har en totalhøjde under 25 meter. De kræver typisk ikke en ny lokalplan eller VVM-redegørelse før opstilling. Mange lokalplaner regulerer dog tekniske anlæg og stiller krav om tilpasning til bebyggelsens arkitektur. Opstilling skal anmeldes til Glostrup Kommune. Vurderer vi, at møllen er til gene eller virker skæmmende i forhold til omgivelserne, kan du få forbud eller påbud mod opsætning.

Byggeanmeldelse og godkendelse

Større vindmøller skal typegodkendes og opstillingen skal projektgodkendes. Minimøller skal registreres hos Energistyrelsens Godkendelsessekretariat. Mikromøller skal ikke godkendes. Læs mere på Vindmøllegodkendelse.dk og husk at anmode om tilslutning til elnettet.

Kommunale retningslinjer og egnede placeringer

Opsætning af vindmøller kræver ikke tilladelse fra Glostrup Kommune. Men det skal anmeldes elektronisk til os via Byg og Miljø. Din anmeldelse vil blive vurderet i forhold til områdets lokalplan, byggeloven mv. Se Glostrup Kommunes anbefalinger til placering af vindmøller samt vores kort over egnede placeringer.

Vindmøller kan være med til at fremme lokal energiproduktion. Store vindmøller producerer mere energi end små vindmøller men påvirker også omgivelserne mere. Derfor stilles der forskellige krav til vindmøller efter deres størrelse.

Glostrup Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for opsætning af vindmøller. Når du anmelder opsætning af en vindmølle til kommunen vil vi vurdere anlægget i forhold til gældende regler og krav samt kommunens retningslinjer.

Du skal ikke have tilladelse fra Glostrup Kommune for at opsætte en vindmølle. Men du skal anmelde opsætning til kommunen. Din anmeldelse vil blive behandlet inden for 14 dage og vil blive vurderet i forhold til lokalplaner, byggeloven mv. samt kommunens retningslinjer. Anmeld via Byg og Miljø.

Vurdering af husstandsvindmøller

De fleste lokalplaner regulerer tekniske installationer. Det omfatter også husstandsvindmøller med en totalhøjde under 25 meter. Typisk er der krav til, at tekniske installationer skal tilpasses bebyggelsens arkitektur. Se lokalplan og andre bindinger for din ejendom.

Ifølge byggeloven vil opsætning af en husstandsvindmølle blive vurderet under hensyn til omgivelserne i forhold til møllens omfang, højde og afstand samt sikkerhedsmæssige forhold.

Husstandsmøller vil blive vurderet efter Glostrup Kommunes retningslinjer for placering af vindmøller. Hvis vi vurderer, at din mølle er til gene, vil vi gå i dialog med dig om tilpasning til retningslinjerne. Ellers kan vi gribe ind med forbud eller påbud.

Vurdering af større vindmøller

Vindmøller med en totalhøjde over 25 meter er reguleret gennem lokalplaner. Du kan ikke opstille en større vindmølle, hvis det er i strid med områdets lokalplan. Se lokalplan og andre bindinger for din ejendom.

Er opstilling i overensstemmelse med områdets lokalplan, kan du opstille møllen, når vi har behandlet din anmeldelse. Din anmeldelse kan dog først behandles, når plangrundlaget er på plads. For større møller kan der være krav om, at der skal laves en ny lokalplan, kommuneplantillæg samt VVM-redegørelse. Det tager typisk under 2 år for Glostrup Kommune at udarbejde en ny lokalplan.