Jordflytning

For at undgå spredning af forurening, skal flytning af jord anmeldes til kommunen. Det er lovpligtigt og gælder både jord fra områdeklassificerede, kortlagte og analysefri arealer samt offentlig vej og forurenet jord i øvrigt.

Hele byzonen i Glostrup er områdeklassificeret som lettere forurenet. Udover letbanen er der ingen analysefri arealer i Glostrup. Det betyder, at du altid skal tage prøver af din jord, når den skal flyttes. Flytning af jord skal desuden altid anmeldes til Glostrup Kommune. På denne side kan du se, hvad du skal gøre, når du skal håndtere jord i forbindelse med et bygge- og anlægsprojekt.

Regler for jordflytning er beskrevet i jordforureningsloven og jordflytningsbekendtgørelsen. De skal sikre, at håndtering af jord sker miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Vi skal undgå at sprede forurening til miljøet og sikre, at håndteringen sker under kontrollerede forhold.

Jordflytning skal anmeldes

For at undgå spredning af forurening, skal flytning af jord anmeldes til kommunen. Det er lovpligtigt og gælder både jord fra områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer, offentlig vej og forurenet jord i øvrigt. Se jordforureningsloven§ 50, stk. 2.

I Glostrup Kommunes regulativ om jord er hele byzonen i Glostrup områdeklassificeret som lettere forurenet. Jordflytning skal anmeldes elektronisk via Jordweb. Har du ikke mulighed for at anmelde elektronisk, kan du benytte bilag 2 i vores regulativ om jord.

Jord langs den kommende letbane er analysefri arealer, klassificeret som lettere forurenet. Det betyder, at jord fra vejareal (og kommende vejareal) langs Nordre og Søndre Ringvej i Glostrup kun skal prøvetages og analyseres ved mistanke om, at jorden er kraftigt forurenet. Jorden skal dog fortsat anmeldes til Glostrup Kommune. Se kort over analysefri arealer i Glostrup

Ansvar og opgaver

På jordflytningsområdet er ansvaret for håndteringen af jord fordelt mellem kommunen og grundejeren:

  • Glostrup Kommune: Kommunen klassificerer og anviser jord og fører tilsyn med, at gældende love og regler på området overholdes.
  • Grundejer: Som grundejer har du ansvar for, at jorden på din grund bliver håndteret korrekt. Før du udfører arbejde i jord, skal du undersøge om grunden er kortlagt. Det er samtidig dit og din entreprenørs ansvar at vurdere, om opgravet jord kan være forurenet. Før du flytter jord, skal du sikre dig, at det er anmeldt til kommunen. Du har ansvar for al håndtering af opgravet jord, indtil den er afleveret hos slutmodtageren

Jord opdeles i kategorier alt efter forureningsgrad. Kategorien er afgørende for, hvor jorden kan flyttes hen. Se grænseværdier for kategorierne i jordflytningsbekendtgørelsen bilag 3.

Kategori 1 og 2

Kategori 1 er uforurenet jord og kategori 2 er lettere forurenet jord. Indeholder jorden højere koncentrationer end kategori 2 eller andre stoffer som for eksempel olie, er den uden for kategori. Glostrup Kommune vil i sådanne tilfælde anvende Sjællandsvejledningens bilag A3 som udgangspunkt for klassificering og analyse af jorden.

Jordprøver

For at dokumentere jordens forureningsgrad skal der udtages prøver af jorden, som skal analyseres for bestemte stoffer. Bestemmelser for analyse og prøvetagning fremgår af jordflytningsbekendtgørelsens bilag 1 og 2. Fra 1. januar 2019 indfører Glostrup Kommune analysefri arealer langs den kommende letbane. Se mere herom i ovenstående afsnit om regler og ansvar.

Prøveantal og analyse

Der kan være situationer, hvor der skal udtages flere prøver eller analyseres for flere stoffer, end der er angivet i jordflytningsbekendtgørelsen. Det afhænger af modtagestedets regler, samt hvilke aktiviteter der er foregået på den ejendom, hvorfra jorden flyttes.

Flytning uden forudgående prøver

Jord kan flyttes uden prøvetagning og analyser, hvis det sendes til kartering på et godkendt modtageanlæg (karteringsanlæg). Så vil modtageanlægget udtage prøver og kategorisere jorden. Det skal på forhånd aftales med modtageanlægget, at de foretager prøver og kategoriserer jorden. Fra 1. januar 2019 indfører Glostrup Kommune analysefri arealer langs den kommende letbane. Se mere herom i ovenstående afsnit om regler og ansvar.

For at undgå spredning af forurening, skal flytning af jord anmeldes til kommunen. Det er lovpligtigt og gælder både jord fra områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer, offentlig vej og forurenet jord i øvrigt. Hele byzonen i Glostrup er områdeklassificeret som lettere forurenet. Du må ikke flytte jorden, før du har anmeldt flytningen.

Anmeld via Jordweb

For at gøre det nemt at anmelde og anvise jordflytninger, har Glostrup Kommune tilsluttet sig Jordweb. Det er et digitalt webbaseret anmeldesystem for jordflytninger, der kan anvendes af både anmelder, modtageanlæg og kommunen. Det er nemt og enkelt at anvende og giver hurtigere sagsbehandling. Se vejledning til brug af systemet på Jordwebs forside eller få din vognmand til at udfylde anmeldelsen for dig.

Flere jordflytninger i samme kommune

En virksomhed, der flytter jord fra flere steder i kommunen i forbindelse med ledningsarbejde eller andet, kan anmelde flere forventede jordflytninger samlet for op til ét år ad gangen. Det gælder dog ikke jord fra kortlagte arealer eller jord, der er mere forurenet end kategori 2.

Anmeld jord fra letbanearbejde

Fra 1. januar 2019 har Glostrup Kommune indført analysefri arealer langs den kommende letbane. Det betyder, at jord fra vejareal (og kommende vejareal) langs Nordre og Søndre Ringvej i Glostrup kun skal prøvetages og analyseres ved mistanke om, at jorden er kraftigt forurenet. Jorden skal dog fortsat anmeldes til Glostrup Kommune. Husk at oplyse i anmeldelsen, at jorden er fra et analysefrit areal og er lettere forurenet (kategori 2) samt at vedhæfte en skitse over, hvor jorden er opgravet. Se kort over analysefri arealer i Glostrup

Ved en akut opstået situation som ledningsbrud eller andet, kan det være nødvendigt at flytte jorden midlertidigt. Det bør ske til en container eller tilsvarende, hvor der er en afskærmning fra omgivelserne. Opbevar jorden i containeren, indtil den kan køres bort.

Anmeld hurtigt jordflytning

Anmeld jordflytningen hurtigst muligt (senest efter 3 hverdage) via Jordweb. Oplys hvorfor flytningen var akut.

Vedligehold af kloak-, vand-, el-, gas- og teleledninger m.m. og udvikle byen kan medføre en del jordarbejde. Glostrup Kommune har udarbejdet et notat, der beskriver kommunens miljømæssige krav og anbefalinger til jordhåndteringen. Det skal sikre, at jordhåndteringen sker miljømæssigt forsvarligt og under tydelige og ensartede vilkår og er tænkt som en hjælp til både ledningsejere og entreprenører, der arbejder i Glostrup. 

Ren jord kan frit genanvendes anvendes til bygge- og anlægsarbejder i industri-, by- og boligområder. Jorden skal dog være dokumenteret ren. Derudover findes der særlige regler for tilførsel af jord til råstofgrave. 

Få tilladelse til at genanvende forurenet jord

Kraftigt forurenet jord må ikke genindbygges eller genanvendes. Ønsker du at lettere forurenet og forurenet genanvende jord, skal kommunen vurdere, om det kræver en tilladelse. Det gælder også genanvendelse af jord internt på en ejendom. Derved sikrer vi, at genanvendelsen ikke medfører problemer for indeklima, arealanvendelse eller andet. Send en projektbeskrivelse til: miljo@glostrup.dk

Kommunens støjvold modtager ikke jord

Glostrup Kommunes støjvold er den 15. juli 2009 lukket endeligt for modtagelse af jord fra både virksomheder og private

Du kan aflevere små mængder jord uden anmeldelse på Glostrup Genbrugsstation. Jorden må ikke være forurenet eller fra kortlagte arealer.

Aflever kun ren/ lettere forurenet jord i små mængder

Jorden må ikke være forurenet med olie, benzin, opløsningsmidler, byggeaffald og lignende. Der skal være mindre end 1 m3 jord og den skal transporteres med et køretøj med en totalvægt på maksimalt 3.500 kg.

Du skal anmelde kortlagt jord

Du skal altid anmelde jordflytning fra kortlagte arealer. Anmeld jordflytningen elektronisk via Jordweb og aflever den til en godkendt modtager. 

Glostrup Kommune skal opkræve gebyr for anvisning af jordflytninger, som er erhvervsaffald (se affaldsaktørbekendtgørelsen). Jord betragtes som erhvervsaffald, når det håndteres af en professionel (fx entreprenør eller vognmand), også selv om det kommer fra for eksempel en privat boligejendom. 
 

Gebyr i 2024

For hver anvisning opkræver vi et grundgebyr på 974 kr. Det går til at dække vores udgifter til Jordweb samt en times sagsbehandling til registrering, vurdering og afslutning samt opkrævning m.m. Hvis sagen kræver yderligere tid, vil vi for hvert påbegyndt 15 minutter opkræve yderligere 181 kr. I Jordweb vil der for hver enkelt anmeldelse løbende fremgå, hvor meget der er tilskrevet i gebyr. Vi vil sende faktura ca. hver måned. 

De fleste jordflytninger kan ske straks efter, de er anmeldt til kommunen via Jordweb. Det afhænger dog af modtageren og jordens forureningsgrad.

Straksflytning af jord til godkendte modtagere

Jord til godkendte modtageanlæg kan flyttes, så snart flytningen er anmeldt til os via Jordweb. Jorden skal flyttes til et modtageanlæg, der er godkendt til at modtage den pågældende kategori jord, eller til et karteringsanlæg, der selv udtager prøver af jorden. Se listen over godkendte modtageanlæg for jord fra Glostrup Kommune.

Jord til andre modtagere og kraftig forurenet jord

Ønsker du at få jorden kørt til en anden modtager eller er jorden kraftig forurenet, skal du stadig anmelde jorden til os via Jordweb. Men så kan du først flytte jorden, når vi har anvist den til en modtager. Hører du ikke fra os, kan du flytte jorden 4 uger efter anmeldelse.

Transportører, der kører med forurenet jord, skal altid medbringe en følgeseddel under transporten. Den kan udskrives fra Jordweb, når vi har anvist jorden. Ved straksflytninger kan følgesedlen printes ud fra Jordweb, så snart jorden er anmeldt.

Du kan se de gældende love og regler om miljøbeskyttelse i 'Miljøbeskyttelsesloven' på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se de gældende regler om forurenet jord i 'Jordforureningsloven' på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se de præcise definitioner af lettere forurenet jord på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se gældende regler om flytning af forurenet jord i 'Bekendtgørelse om flytning af forurenet jord' på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for Natur- og Miljøklagenævnet er beskrevet i bekendtgørelsen.

Indhold fra borger.dk