Solenergi

Solenergi er en vedvarende energikilde, der kan mindske vores brug af fossile brændsler og CO2-udledning. Solanlæg kan godt indpasses i bymæssig bebyggelse. Men husk at sikre dig, at dit anlæg overholder bygningsreglement, lokalplan og tinglyste deklarationer.

 

Som udgangspunkt kræver det ikke byggetilladelse at opsætte solanlæg på bygninger. Det gælder blandt andet solanlæg på enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse mv.  Du skal dog sikre dig, at dit solanlæg overholder bygningsreglement og lokale bestemmelser som lokalplan, byplanvedtægter og servitutter.

Afhængigt af anlæggets placering, og hvor du bor, kan det i nogle tilfælde kræve byggetilladelse og/eller dispensation eller plantilladelse fra en lokalplan eller byplanvedtægt at opsætte et solanlæg. Nogle steder skal du også have en tilladelse i forhold til en tinglyst servitut. Det kan du læse mere om herunder.

Byggeri er i Danmark reguleret af byggeloven samt bygningsreglementet, der stiller krav til afstand, højde og brandsikkerhed. Som ejer er det dit ansvar at sikre, at dit solanlæg bliver etableret og udført i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Ved opsætning af solanlæg nær skel og nabo, skal du være særligt opmærksom på bygningsreglementets krav til småbygningers højde og skrå højdegrænseplan. Undersøg også altid de specifikke brandkrav til dit solanlæg. Afhængigt af anlægstype kan afstandskrav til nabo variere. Anlægget skal dog altid placeres minimum 2,5 meter fra skel. Overholder dit anlæg ikke bygningsreglementets afstands-, højde-, og brandkrav, skal du have dispensation (byggetilladelse) fra kommunen. Før må du ikke etablere anlægget.

Solanlæg der kræver byggetilladelse

Du skal altid søge byggetilladelse til at opsætte solanlæg i følgende tilfælde:
 • Solanlæg på terræn
 • Hvis solanlægget ændrer de bærende konstruktioners virkemåde
 • Hvis solanlægget overskrider byggeretten beskrevet i bygningsreglementet (BR18 kap 8). Det kan eksempelvis være, hvis anlægget ikke kan overholde højde og byggelinjer.

Søg byggetilladelse via den fælleskommunale ansøgningsportal Byg og Miljø og vælg ansøgningstypen "Faste konstruktioner, som ikke er bygninger". Husk at vedhæfte relevant materiale som målsatte tegninger, der viser anlæggets placering, eventuelle overskridelser af byggeretten ,samt de oplysninger som fremgår af BBR-afsnittet nedenfor.

Lokale bestemmelser kan hindre opsætning af dit solanlæg eller have indflydelse på dets placering og udformning. Det kan dreje sig om:
 • Lokalplaner eller byplanvedtægter
 • Servitutter
 • Grundejerforeningsvedtægter
 • Bevaringsværdige bygninger
Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt eller servitut, skal du sikre dig, at anlægget lever op til kravene heri. Lokalplaner og deklarationer indeholder for eksempel ofte bestemmelser med krav til bygningers udseende eller til et skøn af, om tekniske installationer skæmmer. Ligesom der kan være bestemmelser om byggelinjer, højder og tagmaterialer - herunder forbud mod blanke og reflekterende tagoverflader. Se hvilke bindinger, der gælder din ejendom

Kan dit anlæg ikke leve op til de lokale bestemmelser, skal du søge om dispensation/plantilladelse. Søg via den fælleskommunale ansøgningsportal Byg og Miljø og vælg ansøgningstypen "Planmæssig forespørgsel". Husk at vedhæfte relevant materiale.

Glostrup Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for opsætning af solanlæg. Når du søger om dispensation eller tilladelse til opsætning af et solanlæg, vil vi vurdere anlægget i forhold til gældende krav samt kommunens retningslinjer.
Vi vil lægge vægt på, at anlægget ikke er til gene for naboer og omkringboende og at anlægget ikke skæmmer din ejendom. Ligesom vi vil vurdere, om der skal foretages tilpasninger af anlægget. Generelt anbefaler vi at:
 • solanlæg følger kommunens retningslinjer
 • solanlæg opføres med antirefleksbehandling for at minimere risiko for nabogener
 • større solanlæg på erhvervs- og etageboliger etableres med en tydeligt afmærket hovedafbryder enten ved den eksisterende ABA-central eller ved indgangen

Husk altid at indberette dit solanlæg til Bygnings- og Bolig Registret (BBR). Indberet via www.bbr.dk/ret eller ved at sende en mail til: bbr@glostrup.dk. Oplys følgende om anlægget:
 • Effekt i KW
 • Areal i m2
 • Fabrikat
 • Opførelsesår
 • Placering (vedlæg situationsplan med placering)

Solceller bliver tæt forvekslet med solvarme. Men det er ikke det samme. Solceller producerer strøm ved hjælp af sollys. Solcelleanlæg består af et antal solcellemoduler, der er koblet sammen og forbundet med en vekselretter. Den omdanner jævnstrøm fra solcellerne til vekselstrøm, der kan bruges i vores elapparater eller sendes ud på elnettet. Se SparEnergi og Energistyrelsens solcellesider.

Solvarmeanlæg producerer ikke el men opvarmer vand ved hjælp af solen. Der findes to typer af solvarmeanlæg - en der udelukkende opvarmer brugsvand og en der producerer både varme og varmt vand. Med et solvarmeanlæg kan du slukke for dit varmeanlæg om sommeren og stadig få varmt vand i hanerne og varme i for eksempel badeværelsesgulvet. Se SparEnergi og Energistyrelsens sider om solvarme.

Der findes dog kombinationer af solcelle- og solvarmeanlæg, der producerer både el og varmt vand. Derudover kan du kombinere varmepumper med solvarme. 

Du kan kombinere et solvarmeanlæg med jordvarme eller en luft-til-vand varmepumpe. Solvarmeanlægget kan som regel producere det meste af dit varme vand og eventuelt supplere din rumvarme. Men solvarme har den begrænsning, at solen skinner, når der er mindst behov for opvarmning. Du kan opsætte en solvarmebeholder til at lagre varmen fra solskinsdage. Men generelt bør solvarme anvendes som supplement til en anden varmekilde.

Kombinerer du solvarme med jordvarme kan du øge dit jordvarmeanlægs effektivitet markant. Når solpanelerne kobles direkte sammen med jordvarme, kan overskydende solvarme produceret på varme dage lagres i jorden. Det kan øge jordvarmens effektivitet med omkring 35 %. Selv en kold vintersol kan levere 10-15 °C i solpanelet og hæve temperaturen i jordslangen fra 0 til ca. 10 °C. Læs mere om kombinationsløsninger på SparEnergi og Energistyrelsens sider herom.

Tagfladerne i Glostrup modtager i løbet af et år omkring 9 gange så meget sollys som det samlede strømforbrug i kommunen. Solceller kan med den nuværende virkningsgrad potentielt dække mere end samlede årlige strømforbrug. I forhold til varme modtager villaområderne på årsbasis solenergi svarende til 4 gange varmebehovet for bebyggelsen.

Spar CO2 og penge

Solenergi har en række miljømæssige fordele. Solanlæg støjer ikke og sparer CO2 i forhold til konventionel strøm og varme. 10 kvadratmeter solceller sparer ca. 1/2 ton CO2 om året. Mange bygninger har oplagte muligheder for at udnytte solenergi og oftest kræver det ikke tilladelse fra kommunen. 

Solenergi kan gavne din økonomi uanset om du bor i hus eller lejlighed. De har lang levetid, lave udgifter til vedligehold. Låner du penge til dit anlæg, så fokuser på dine årlige udgifter frem for tilbagebetalingstid. Sparer du mere i strøm eller varme, end hvad du afdrager på dit lån, giver dit solanlæg overskud fra første år. 

Isoler din bolig før du investerer i ny varmekilde

Inden du installerer nye energikilder, er det afgørende, at din bolig er godt isoleret. Den energimængde, der anvendes til opvarmning af bolig afhænger først og fremmest af, hvor godt boligen er isoleret. Efterisolering og reduktion af varmeforbrug vil altid være billigere end at investere i et stort nyt energianlæg til et dårligt isoleret hus.

Er din bolig fra 60’ne og 70’erne kan du nedsætte dit varmeforbrug omkring 35 % ved at efterisolere tag og loft samt udskifte vinduer. Mulighederne for efterisolering varierer dog meget afhængig af husets alder og hustype. Ældre huse er ofte svære at isolere tilstrækkeligt. Find gode råd til at sænke varmeregningen på SparEnergi og Energistyrelsens sider om isolering

Glostrup Kommune har etableret et solcelleanlæg til demonstration for byens borgere. Anlægget har en maksimal effekt på 6 kW. Det svarer nogenlunde til energiforbruget hos en familie på fire. Anlægget er placeret på Rådhusets sydlige bygning.

Se energiproduktion på rådhuset

Se solcellernes elproduktion i Borgerservice på Rådhuset. De har en skærm, der viser strømforbruget på rådhuset samt solcellernes produktion. Skærmen viser også den sparede CO2-udledning.