Jordvarme og varmepumper

En varmepumpe flytter varme fra luften eller jorden ind i dit hus. Udskifter du dit oliefyr med en varmepumpe, kan du kan halvere dit energiforbrug og CO2-udledning.

En varmepumpe udnytter lagret solenergi i udeluften, jorden, søer eller andre varmekilder til opvarmning af dit hus. Processen er den samme som i dit køleskab. Men hvor en varmepumpe fører energi ind i huset, fører et køleskab energi ud. 

Der er tre hovedtyper af varmepumper, der kan anvendes til opvarmning af enfamiliehuse. Læs mere om på Energistyrelsens varmepumpesider og find den varmepumpe, der passer til din boligtype og behov:

Jordvarme (væske-til-vand)

Jordvarme er meget energieffektiv og er en oplagt erstatning af oliefyr i et helårshus. Jordvarme udnytter varmen i jordens øverste lag, som Solen har opvarmet. Anlægget er et lukket system, der styres elektronisk efter udetemperaturen. Via en varmepumpe og en jordslange med frostsikker væske kan varmen i jorden omsættes til varmt brugsvand og rumopvarmning, der fordeles via vandbårne radiatorer eller gulvarme.  Det kræver plads og koster en del at anlægge jordslangerne.

Luft-til-vand varmepumpe

Luft-til-vand varmepumper er ikke helt så energieffektiv som jordvarme, men anlægsudgifterne er lavere. De er velegnede til opvarmning af lavenergihuse og til erstatning for olie- og gaskedler i huse med moderat opvarmningsbehov. Luft-til-vand varmepumper henter energi i form af varme fra udeluften eller ventilationens udsugningsluft og omsætter den til varmt brugsvand og rumopvarmning, der fordeles via vandbårne radiatorer eller gulvvarme.

Luft-til-luft varmepumpe

Luft-til-luft varmepumper af god kvalitet er velegnede til sommer- og fritidshuse og supplerende opvarmning i helårshuse. De kan nedbringe elforbruget i elopvarmede huse og fungere som supplement til olie- og gasfyr samt brændeovne. Luft-til-luft varmepumper udnytter varmen i udeluften eller ventilationens udsugningsluft og overfører den direkte til luften i huset. Luft-til-luft kan ikke bruges til at opvarme brugsvand og kvaliteten er meget svingende. Vælg derfor altid en varmepumpe på Energistyrelsens Varmepumpeliste.

Når du skal opsætte en varmepumpe, er det vigtigt, at du overholder krav til afstand, mærkning, installation mv. Jordvarmeanlæg er reguleret af jordvarmebekendtgørelsen. Alle varmepumper skal desuden overholde Bygningsreglementet. Før du etablerer jordvarmanlæg skal du desuden have tilladelse fra kommunen, og du skal huske at færdigmelde anlægget.

Alle varmepumper

Som privatperson må du ikke selv installere din varmepumpe. Det kræver teknisk indsigt at dimensionere og installere anlægget korrekt. Vælg en godkendt installatør – for eksempel en installatør, der er tilknyttet Varmepumpeordningen. Installationen skal overholde Bygningsreglementet. Vær opmærksom på at krav til afstand og støjniveau kan gøre det svært at opstille især luftvarmepumper i tætte bebyggelser. Selve varmepumpen skal være CE-mærket. CE-mærket sikrer, at fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø er overholdt ved produktion.

Jordvarmeanlæg

Jordvarmeanlæg skal følge jordvarmebekendtgørelsen. Den stiller blandt andet krav til afstand fra drikkevandsboringer samt til et årligt eftersyn af anlægget. Da hele Glostrup Kommune er udpeget som indvindingsopland eller område med særlige drikkevandsinteresser, skal kommunen give tilladelse til både vertikale boringer og horisontale anlæg. Få din installatør til at hjælpe med ansøgningen. 

Varmepumper udnytter lagret solenergi fra omgivelserne og kan drives af elektricitet fra vedvarende energikilder som sol og vind. Derved kan varmepumper bidrage til at gøre os mere uafhængige af fossile brændsler.

Miljø og økonomi

Det er både godt for miljøet og din økonomi at skifte oliefyr eller elvarme ud med en varmepumpe. Du sparer ca. 50 % energi ved at skifte oliefyret ud med en god varmepumpe. Samtidig mindsker du udledningen af CO2, SO2 og NOx med omkring 50 % og CO med 100 %. Vælg en varmepumpe der er Svanemærket eller på Energistyrelsens varmepumpeliste. Jo højere fremløbstemperaturen er, jo mere el bruger din varmepumpe. Gulvvarme er velegnet til lave temperaturer og ved at vælge en varmepumpe med behovsstyring sikrer du, at ydelsen tilpasses behovet. Fremløbstemperaturen bliver aldrig højere end nødvendig, og du sparer omkring 20 % energi i forhold til varmepumper uden behovsstyring.

Vind og varme

Varmepumper kan også bidrage til at integrere store mængder vind i energisystemet. Varmepumper drives elektrisk og passer godt ind et energisystem med flere vindmøller og mere el-baseret energiforbrug. En varmepumpe, der er tilknyttet et vandbåret system som gulvvarme eller radiatorer, kan samtidig fungere som energilager for vindenergi. Varmepumpen kan tændes og slukkes efter, hvornår vinden blæser, uden at det ændrer din varmekomfort. Da elprisen er lavest, når der er megen vind, kan det også have betydning, for din elregning.

En varmepumpe flytter energi fra omgivelserne og ind i dit hus. Processen er den samme som i dit køleskab. Men hvor en varmepumpe fører energi ind i huset, fører et køleskab energi ud.

Energi og proces

Varmepumper overfører energi fra udeluften, jorden, søer eller andre varmekilder til opvarmning af bygninger eller brugsvand. Ved hjælp af et cirkulerende kølemiddel, der skiftevis fordampes og fortættes, kan energien flyttes fra et lavt til et højere temperaturniveau. Til at drive varmepumpen anvendes elektricitet. Derfor passer varmepumper godt ind i et energisystem med mere vind- og solenergi. For hver enhed elektricitet kan effektive varmepumper give godt 4 enheder varme. Du sparer op mod ¾ dele energi ved at skifte elradiatoren ud med en varmepumpe.

Effektivitet og økonomi

Normeffektiviteten er forholdet mellem den energi varmepumpen bruger i form af strøm og den energi, den afgiver i form af varme. Jo højere værdien er, jo mere effektiv er varmepumpen. Har din varmepumpe en værdi på fx 2,8 afgiver den 2,8 kWh varme for hver 1,0 kWh el, den bruger. Varmepumper er mest effektive i kombination med lavtemperatursystemer som gulv- eller luftvarme. Et enstrenget radiatorsystem kan sænke effektiviteten betydeligt. Se Energistyrelsens liste over de mest effektive varmepumper og læs mere på deres sider om varmepumper.

Luft-til-vand og luft-til-luft varmepumper har en udvendig del, der støjer. Undlad derfor at placere udedelen lige under dit soveværelsesvindue eller tæt på skel. Så undgår du at genere dig selv og dine naboer med støj.  

Der er regler for, hvor meget din varmepumpe må støje ved skel. Det er dog ikke muligt at måle støjniveauet før varmepumpen er installeret. Derfor har Energistyrelsen udviklet en støjberegner. Den kan hjælpe dig med at placere din varmepumpe hensigtsmæssigt, så du undgår unødige støjgener for dig selv og dine omgivelser.

Hele Glostrup Kommune er udpeget som indvindingsopland eller område med særlige drikkevandsinteresser. Derfor skal kommunen give tilladelse til både vertikale boringer og horisontale anlæg. Send din ansøgning til os via Byg og Miljø. Få din installatør til at hjælpe med ansøgningen. Husk at færdigmelde anlægget til os, når det er etableret.

Sagsbehandling

Jordvarmeanlæg med vandrette slanger har en sagsbehandlingstid på et par uger. Jordvarmeanlæg med lodret jordslange er mere komplicerede og kan tage op til et halvt år at behandle. 

Når dit jordvarmeanlæg er etableret, skal du færdigmelde det til Glostrup Kommune. Få din installatør til at udfylde vores skema til færdigmelding. Når vi har modtaget skemaet, bliver dit anlæg registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Sløjfer du dit jordanlæg, skal du afmelde det hos kommunen. Afmeld anlægget via Byg og  Miljø. Få installatøren, der sløjfer anlægget, til at hjælpe med afmeldelsen. Når vi har modtaget din afmeldelse, registrerer vi i BBR, at anlægget er sløjfet.

Dit jordvarmeanlæg skal efterses en gang om året og tjekkes for utætheder. Samtidig skal filtret i varmepumpen skiftes. Få en sagkyndig til at efterse anlægget samt udfylde og underskrive vores skema for årligt eftersyn af jordvarmeanlæg.

Indberet utætheder til kommunen

Som ejer/ bruger af anlægget er det dit ansvar at indberette utætheder til kommunen. Er anlægget utæt skal du stoppe udstrømning ved for eksempel at tømme anlægget og give os besked på miljo@glostrup.dk. Det er vigtigt, at udstrømning af kølevæske stoppes, da hele Glostrup er udpeget som indvindingsopland eller område med særlige drikkevandsinteresser.

Skal du renovere eller udskifte dit gamle kedelanlæg, bør du overveje at kombinere en varmepumpe med solenergi. Er huset godt isoleret og har plads til et solanlæg med ret størrelse og solorientering vil det ofte kunne betale sig.

Solvarme øger jordvarmens effektivitet

Solvarme har den begrænsning, at solen skinner, når der er mindst behov for opvarmning. Derfor skal solvarme anvendes som supplement til en anden varmekilde. Solvarme kan kombineret med jordvarme øge jordvarmeanlæggets effektivitet markant. Når solpanelerne kobles direkte sammen med jordvarme, kan overskydende solvarme produceret på varme dage lagres i jorden. Det kan øge jordvarmens effektivitet med omkring 35 %. Selv en kold vintersol kan levere 10-15 °C i solpanelet og hæve temperaturen i jordslangen fra 0 til ca. 10 °C.

Vælg det rigtige anlæg

En familie på fire, der bor i et etplans hus på 140 m2 bruger i gennemsnit 7.000-10.500 kWh om året til opvarmning af hus og brugsvand. Er huset velisoleret vil et jordvarmeanlæg med en spidseffekt på 2-3 kW kombineret med solvarme ofte være tilstrækkeligt til at dække varmebehovet. For at solanlægget ikke overopheder om sommeren skal anlægget dimensioneres, så det ikke producerer mere varmt brugsvand end I kan anvende. Et kombineret jord- og solvarmeanlæg med en effekt på 3 kW vil typisk bestå af solpaneler med et absorberareal på 4 m2 og en jordvarmeslange på 200 m nedgravet på et areal på 300 m2.