Infrastrukturprojekter

Læs mere om de store trafikanlæg, der sætter deres præg på Glostrup

Byudviklingen i Bymidten er i høj grad drevet af de store offentlige investeringer i kollektiv transport. Jo bedre et byområde kan trafikbetjenes uden endnu større veje og endnu flere biler, jo bedre vil byområdet kunne udformes. Dette princip er i Planloven fastlagt som "Stationsnærhedsprincippet", der giver mulighed for planlægning for tættere by i indtil 600 m afstand af god kollektiv transport. I denne sammenhæng er god kollektiv transport fastlagt som et togstation eller et letbanestop.

I Glostrup er anlægget af letbanen et projekt, der styrker byudviklingsmulighederne. I realiteten er en meget stor del af kommunen stationsnær i forhold til letbanestationer og det er mest hensynet til de eksisterende forhold der sætterne rammerne for udviklingen af nye bydele. Med den kommende retablering af regionaltogstop på Glostrup Station vil den centrale del af byen blive kraftigt styrket idet antallet af pendlere på stationen forventes at blive ca. 2,5 gange større. Det vil give grundlag for placering af flere boliger og nye arbejdspladstunge virksomheder indenfor det stationsnære område.

Som en del af den igangværende byudvikling udvikler vi selv det kommunale vejnet og de funktioner det indeholder herunder busterminal, parkeringsforhold og den primære vejstruktur i Bymidten. Du kan læse mere om Letbaneprojektet, Regionaltogstoppet og de andre vejprojekter herunder.