Miljøtilsyn på virksomheder

Glostrup Kommune fører miljøtilsyn med virksomheder i Glostrup. Det gør vi for at sikre miljø og natur og undgå spredning af forurening.

Glostrup Kommune fører tilsyn med ca. 500 virksomheder i kommunen. På omkring 70 af dem laver vi regelmæssige tilsyn med maksimalt 3 eller 6 års mellemrum. På de øvrige virksomheder er vi kun på tilsyn i forbindelse med kampagner, eller hvis vi modtager klager. På miljøtilsyn har vi fokus på virksomhedernes luftemissioner, støj, spildevand og affald samt risiko for forurening af jord og grundvand. Se mere på Miljøstyrelsens sider om miljøtilsyn.

Virksomheders påvirkning af miljøet er reguleret af miljøbeskyttelsesloven. Tilsyn er lovpligtige og reguleret af miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Miljøtilsyn skal sikre, at virksomhederne overholder love og regler på miljøområdet samt vilkårene i deres miljøgodkendelser og tilladelser. Hensigten er at forebygge miljøproblemer. På tilsyn giver vi desuden virksomhederne vejledning og hjælper dem til at sætte fokus på miljø og ressourcer i deres hverdag.

Ansvar og opgaver

Miljøstyrelsen og kommunerne er myndighed på tilsynsområdet. De skal føre et aktivt og opsøgende tilsyn med, at virksomhederne overholder vilkår og regler på området samt efterkommer eventuelle påbud og forbud:

 • Miljøstyrelsen: er tilsynsmyndighed for særligt miljøbelastende virksomheder samt for virksomheder inden for specialområder som genetisk modificerede organismer, bilskrot og offshoreaktiviteter. I Glostrup Kommune fører Miljøstyrelsen tilsyn med Vestforbrænding
 • Glostrup Kommune: er tilsynsmyndighed for de øvrige tilsynspligtige virksomheder i kommunen. Vi fører tilsyn med, at virksomhederne overholder og/eller efterkommer:
  • reglerne i miljølovgivningen
  • vilkårene i deres godkendelser og tilladelser
  • eventuelle påbud og forbud.

Der er tre former for miljøtilsyn: basistilsyn, prioriterede tilsyn og kampagnetilsyn:

 • Basistilsyn: Et basistilsyn er en gennemgang af en tilsynspligtig virksomheds samlede miljøforhold. Et basistilsyn kan bestå af et eller flere tilsynsbesøg samt gennemgang af dokumenter som egenkontrol, tømningsattest for olieudskiller mv. Et basistilsyn vil altid omfatte minimum ét fysisk tilsyn. 
 • Prioriteret tilsyn: Prioriterede tilsyn er en gennemgang af miljøforhold på udvalgte, tilsynspligtige virksomheder. Et prioriteret tilsyn kan udføres som et samlet tilsyn eller et deltilsyn med fokus på bestemte områder eller aktiviteter på virksomheden. Prioriterede tilsyn kan indgå i en tilsynskampagne.
 • Kampagnetilsyn: Et kampagnetilsyn er et afgrænset tilsyn målrettet en branche eller et miljøtema. Det kan være tilsyn på udvalgte autoværksteder eller med olieudskillere, opbevaring af farligt affald eller andre miljøaktiviteter. Både på tilsynspligtige og ikke-tilsynspligtige virksomheder kan få kampagnetilsyn. 

Der er faste regler for, hvornår forskellige typer virksomheder skal have basistilsyn med gennemgang af deres samlede miljøforhold. Udover basistilsyn skal vi som miljømyndighed hvert år gennemføre et antal prioriterede tilsyn og kampagnetilsyn. Vi udvælger virksomheder hertil efter deres vurderede miljørisiko samt kampagnetema.

I får basistilsyn efter faste regler

Miljøtunge virksomheder, der håndterer affald eller producerer energi, jern og metal, kemikalier,cement mv., skal som minimum have et basistilsyn hvert 3. år. Autoværksteder, renserier, papirvarefabrikker, bryggerier og øvrige tilsynspligtige virksomheder skal have basistilsyn mindst hvert 6. år. 

I får prioriterede tilsyn efter jeres miljørisiko

Virksomheder bliver udvalgt til prioriterede tilsyn efter deres vurderede miljørisiko. Har I problemer med at leve op til regler og vilkår, vil vi vurdere jeres miljørisiko som høj, og vi vil oftere komme på prioriteret tilsyn.

Sådan udregner vi jeres miljørisiko

På tilsyn vurderer vi jeres virksomhed efter en række miljøparametre og udregner derefter en vægtet score for den samlede miljørisiko. Jo højere miljørisiko, vi vurderer I har, desto oftere vil vi komme på tilsyn hos jer. Vi vurderer jeres miljørisiko ud fra, i hvilket omfang I: 

 • arbejder med miljøledelse
 • overholder reglerne i miljølovgivningen
 • opbevarer og håndterer kemikalier og farligt affald forsvarligt
 • er placeret nær sårbare områder og/eller drikkevandsinteresser

Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen skal Glostrup Kommune udarbejde en miljøtilsynsplan, der beskriver kommunens tilsynsindsats og lister de særligt forurenende virksomheder. Hvert år udarbejder Glostrup Kommune desuden en tilsynsberetning for det foregående års tilsynsindsats.

Miljøtilsynsplan

Glostrup Kommunes miljøtilsynsplan 2020-2023 beskriver vores tilsynsindsats med virksomheder i kommunen. Samtidig indeholder den en generel vurdering af de væsentligste miljøproblemer i kommunen samt en fortegnelse over særligt forurenende virksomheder (IE-virksomheder).

Miljøtilsynsindberetning

Den nyeste tilsynsindberetning er fra 2022. Tilsynsindberetningen giver et overblik over de udførte tilsyn i forhold til type virksomheder og godkendelser. Tilsynsindberetningen er godkendt af Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget i marts 2023. Den kan også ses på Digital MiljøAdministration (DMA).

Glostrup Kommune offentliggør miljø- og tilsynsdata via den fælles platform Digital MiljøAdministration (DMA). Her er oplysningerne tilgængelige for både borgere, virksomheder og myndigheder.

Se information om lokale virksomheder på DMA

På DMA kan du få et overblik over de mest forureningstunge virksomheder i dit nærområde. Du kan se miljøgodkendelser og tilladelser for den enkelte virksomhed. Ligesom du kan se, hvem der er miljømyndighed for virksomheden, hvornår den sidst har fået miljøtilsyn og om virksomheden overholdt reglerne.

Ikke alle virksomheder er på DMA

Vær opmærksom på, at det er ikke sikkert, at du får vist samtlige virksomheder i  dit område i DMA. Pizzeriaer, benzinstationer, renserier mv. bliver kun vist, hvis vi har været på miljøtilsyn og har lagt en tilsynsrapport i DMA.

Miljøtilsyn er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Det betyder, at I skal betale for den tid, vi bruger på at forberede, foretage og følge op på tilsyn på jeres virksomhed. I 2024 er timeprisen for miljøtilsyn 468,96 kr. Har vi været på tilsyn hos jer mellem den 1. november 2023 og 31. oktober 2024, vil I blive opkrævet betaling herfor i november 2024.