Fjernvarme i Glostrup

I Glostrup er der fjernvarme i områder med større bebyggelser samt Hvissinge Øst og Vest. De fleste villaer er i dag tilsluttet naturgas. Fjernvarmen er dog under udbygning i villaområderne.

I Glostrup Kommune er områder med større bebyggelser samt Hvissinge Øst og Vest udlagt til fjernvarme. I dag dækker fjernvarme næsten 60 % af varmebehovet i Glostrup, mens ca. 40 % dækkes af naturgas. Denne fordeling kommer dog til at ændre sig, da fjernvarmen er ved at blive udbygget i fire villaområder nord for samt et område syd for jernbanen. Når udbygningen er færdig, vil der være fjernvarme i næsten hele kommunen. 

Varmeplanlægningen i Danmark er reguleret af Varmeforsyningsloven samt en række bekendtgørelser, herunder Projektbekendtgørelsen og Tilslutningsbekendtgørelsen, der knytter sig til Varmeforsyningsloven.

Miljø, energi og samfundsøkonomi

Varmeforsyningsloven har til formål at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige opvarmning. Kommunerne er ansvarlige for at godkende projekter for kollektiv varmeforsyning og skal ifølge loven godkende det mest samfundsøkonomiske projekt.

Samproduktion af el og varme

Som udgangspunkt skal varme og elektricitet produceres sammen. Ved samproduktion anvendes overskudsvarme fra elproduktion til opvarmning. Det er mere energieffektivt og klimavenligt at end at afbrænde f.eks. kul, olie eller gas direkte til opvarmning.

Ansvar og opgavefordeling

På varmeforsyningsområdet er ansvaret og opgaverne med produktion, transmission og distribution af fjernvarme fordelt mellem forbrændingsanlæg, netselskaber, forsyningsselskaber og varmebrugere (grundejere):

 • Grundejer: Ejer du dit varmeanlæg har du selv ansvar for drift og vedligehold af alt efter hovedhanerne i dit hus. Lejer du dit anlæg er det forsyningsselskabets ansvar.
 • Fjernvarmeselskab: Dit lokale fjernvarmeselskab distribuerer og leverer varmen til dig. Nord for jernbanen er det Glostrup Forsyning, som leverer fjernvarmen. Syd for jernbanen er det Brøndby Fjernvarme.
 • VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab): Forsyner 19 lokale fjernvarmeselskaber på Vestegnen med varme. VEKS Transmission køber varmen fra de store produktionsanlæg og sælger den videre til lokale forsyningsselskaber.
 • Produktionsanlæg: De store kraftvarmeværker (Amagerværket, Avedøreværket m.fl.) og affaldsforbrændingsanlæg (Vestforbrænding, ARC, ARGO m.fl.) producerer fjernvarmen og leverer den til VEKS. 
 • Glostrup Kommune: Er myndighed på varmeområdet og har det overordnede ansvar for planlægning heraf.

Fjernvarme er mere miljøvenlig og udleder mindre CO2 end opvarmning med rene fossile kilder som olie eller naturgas. Er dit hus opvarmet med naturgas, olie eller elvarme, vil du spare miljøet for omkring 4 hhv. 6 eller 16 ton CO2 om året ved at skifte til fjernvarme.

Affaldsforbrænding

Der er flere grunde til, at fjernvarme udleder mindre CO2 end andre traditionelle opvarmningsformer. En væsentlig grund er, at fjernvarme ofte produceres ved forbrænding af affald. Affald er ikke en fossil energikilde og forbrænding udleder derfor mindre CO2 end rent fossile brændsler som olie og naturgas.

Samproduktion af el og varme

Fjernvarme er desuden typisk baseret på samproduktion af elektricitet og varme. Det udnytter energien bedre og nedsætter behovet for brændsel. Uden den ville der bruges tre gange så meget brændsel på Vestegnen til opvarmning og den årlige udledning af CO2 ville være 500.000 tons højere. Derfor er fjernvarme generelt mere miljø- og klimavenlig end afbrænding af kul, olie og gas alene til opvarmning.

Vedvarende energi 

Fjernvarme kan samtidig tilpasses en fremtid, der er baseret på fleksibel elproduktion fra vind og andre vedvarende energikilder som sol og geotermi. Varmeproduktionen kan omstilles fra forbrænding til store varmepumper og varmelagre eller en kombination heraf.

Fremtidsscenarier

I Fremtidens Fjernvarme (tidligere Varmeplan Hovedstaden) arbejdes med seks scenarier for forskellige veje frem mod et grønt og CO2-neutralt varmesystem i hovedstadsområdet i 2050. Bag Fremtidens Fjernvarme er varmeselskaberne CTR, HOFOR, VEKS og Vestforbrænding og sammen har de tidligere udarbejdet Varmeplan Hovedstaden 1, 2 og 3 (i 2008 hhv. 2011 og 2014). I Varmeplan Hovedstaden 3 pegede alle scenarier på et skift fra kul til biomasse på de centrale kraftvarmeværker samt at geotermi, store varmepumper og stor-skala solvarme også vil spille en rolle i fremtidens fjernvarmeforsyning.

I Fremtidens Fjernvarme viser de seks scenarier forskellige mulige udfaldsrum for omstilling til et grønt og CO2-neutralt varmesystem. Scenarierne går fra et, hvor grundlasten fortsat i høj grad dækkes af biomasse og affaldsforbrænding til et scenarie, hvor fjernvarmen er helt elektrificeret og baseret på varmepumper og geotermi. Herimellen er fire scenarier med forskellige kombinationer af de to teknologiveje. Læs mere om geotermi på Energistyrelsens geotermisider og se den aktuelle solvarmeproduktion i Danmark på solvarmedata.dk.

Næsten alle erhvervs- og boligområder i Glostrup er udlagt til fjernvarme. I erhvervsområder og områder med etageboliger er fjernvarmen allerede udbygget. I villaområderne nord og syd for jernbanen er udbygningen i gang.

Glostrup Kommune har sammen med Energistyrelsens SparEnergi afholdt i alt tre online infomøder om energirenovering, tilskud og alternativer til fossil opvarmning med olie og naturgas. På de to infomøder i november 2021 var fokus på udbygning af fjernvarme i villaområderne nord for jernbanen. På infomødet i januar 2022 var fokus på fjernvarme i det sydligste Glostrup.

 • Villaområder nord for jernbanen: På møderne 4. og 11. november 2021 gav SparEnergi tips til energiforbedringer mv. Glostrup Forsyning fortalte på begge møder kort om fjernvarmeplanerne nord for jernbanen. Se forsyningens præsentation og se eller gense infomødet den 9. november her.
 • Fjernvarme i Glostrup syd for jernbanen: På infomødet den 26. januar 2022 fortalte SparEnergi om energiforbedringer og tilskud, mens Brøndby Fjernvarme fortalte om fjernvarmeplanerne i det sydligste Glostrup. Se eller gense infomødet den 26. januar her.

Glostrup Kommune har vedtaget at fjernvarmen skal udbygges i fire villaområder nord for jernbanen. Derved vil varmebrugere i de omfattede områder få mulighed for at tilslutte sig grøn fjernvarme og fravælge fossile brændsler som olie og gas. Da bebyggelsen i villaområderne i Glostrup er meget tæt, er fjernvarme her mere samfundsøkonomisk fordelagtigt end individuelle varmepumper.

Med vedtagelsen skifter områderne status fra naturgas- til fjernvarmeområder. Der er dog ikke tilslutningspligt eller forblivelsespligt. Så som boligejer kan du godt fortsætte med din nuværende varmeform. I et fjernvarmeområde kan du dog ikke søge tilskud til at erstatte dit olie- eller gasfyr med en varmepumpe eller anden individuel opvarmning.


Glostrup Forsyning vil stå for selve udbygningen og den efterfølgende levering af fjernvarme. Udbygningen vil ske i årene 2022-2027. Se hvornår du kan få fjernvarme: www.glostrupforsyning.dk/fjernvarmetjek og se mere om priser og prøv Glostrup Forsynings prisberegner.

Kommunalbestyrelsen har i 2021 godkendt, at Brøndby Fjernvarmes kan udbygge fjernvarmen syd for jernbanen. Derved vil varmebrugere i de omfattede områder få mulighed for at tilslutte sig grøn fjernvarme og fravælge fossile brændsler som olie og gas. Bebyggelsen er tæt og der er positiv samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi ved at udbygge fjernvarme. Brøndby Fjernvarme vurderer desuden, at projektet vil medføre en reduktion i drivhusgasser på omkring 18.000 ton CO2-ækvivalenter per år.

Med vedtagelse skifter området status fra naturgas- til fjernvarmeområde. Der er ikke tilslutningspligt eller forblivelsespligt. Så som boligejer kan du godt fortsætte med din nuværende varmeform. I et fjernvarmeområde kan du dog ikke søge tilskud til at erstatte dit olie- eller gasfyr med en varmepumpe eller anden individuel opvarmning.

Fjernvarmen vil blive udbygget i 2022-2027. Se mere om udbygningen, prisberegner mv. på Brøndby Fjernvarmes sider herom.

Siden 2011 er fjernvarmen blevet udbygget i en række områder i Glostrup Kommune. Udbygningen er hidtil sket i områder med større varmebrugere, hvor der har været en økonomisk gevinst ved skifte fra naturgas til fjernvarme både for den enkelte varmebruger, lokalsamfundet og samfundet generelt. Samtidig mindsker fjernvarme udledningen af drivhusgasser. Samlet set har fjernvarmeudbygningen i Stationsparken, ved Hovedvejen, Glostrup Hospital og i Ejby Industriområde mindsket udledningen fra opvarmning med over 9000 ton CO2-ækvivalenter om året.

 • Stationsparken: Området ligger syd for S-banen og udbygningen er foretaget af Brøndby Fjernvarme. Udbygningen reducerer den årlige CO2-udledning med omkring 1200 ton og har en samfundsøkonomisk gevinst på omkring 13 mio. kr.

 • Hovedvejen: Glostrup Varme har udbygget fjernvarmen omkring Hovedvejen i det centrale Glostrup til etageboliger og større byggeri. Udbygningen skåner miljøet for omkring 4000 ton CO2. Det forventede samfundsøkonomiske overskud er 26 mio. kr.

 • Glostrup Hospital: Glostrup Varme har tilsluttet hospitalet til fjernvarme i 2015. Det skåner miljøet for ca. 1500 ton CO2 hvert år og forventes at give et samfundsøkonomiske overskud på omkring 23 mio. kr.

 • Ejby Industriområde: Glostrup Varme har i årene 2014-2018 udbygget fjernvarmen i Ejby Industriområde. Udbygningen mindsker CO2-udledningen med omkring 2500 ton om året. Den samfundsøkonomiske gevinst er på 21 mio. kr. 

Klimamål og god økonomi

I 2011 udarbejdede Glostrup Varme i dialog med Glostrup Kommune en udbygningsplan for fjernvarme i kommunen. Baggrunden var en kombination af ændrede afgiftsregler, politiske målsætninger og overskud af varme i fjernvarmenettet. For at blive godkendt politisk har alle projekter for udbygning kunnet vise en økonomisk gevinst ved skifte fra naturgas til fjernvarme - både den enkelte varmebruger, lokalsamfundet og samfundet generelt. Samtidig er udbygningen med til at understøtte opfyldelsen af både lokale, nationale og internationale energimål. Tidligere var det en energipolitisk målsætning at fremme naturgas. Nu er målet, at Danmark i fremtiden skal blive uafhængigt af fossile brændsler.

Nybyggeri, der opføres i fjernvarmeforsynede områder skal som udgangspunkt tilsluttes fjernvarme. Nybyggeri omfatter nye selvstændige bygninger samt ændringer tilbygninger eller andre ændringer af eksisterende byggeri, der kræver nyt selvstændigt varmesystem. 

Tilslutningspligt er ikke aftagepligt

Tilslutningspligten for nybyggeri indbefatter ikke pligt til at aftage fjernvarme. Men som ejer af nybyggeri skal du bidrage økonomisk til den kollektive varmeforsyning. Glostrup Forsyning kan derfor opkræve tilslutningsafgift og faste årlig afgifter – også selvom du ikke aftager fjernvarme.

Lavenergihuse kan få dispensation

Nyopførte lavenergibygninger kan få dispensation fra tilslutnings- og forblivelsespligt. Kommunen kan desuden i særlige tilfælde og ud fra en konkret saglig vurdering dispensere fra tilslutningspligten.

Bygninger med vedvarende energianlæg har ikke tilslutningspligt

Bygninger, hvor mere end halvdelen af energiforbruget til opvarmning og varmt vand, er dækket af solvarme, varmepumper, vindmøller, biogas, brint, kompostering, træ- eller halmfyr har ikke pligt til at tilslutte sig fjernvarme.

Bygninger i nye fjernvarmeområder har ikke tilslutningspligt

Siden 2019 har kommunerne ikke kunnet bestemme, at nye boliger i nye fjernvarmeområder skal tilsluttes fjernvarme. Derfor er der ikke tilslutningspligt for nybyggeri i fjernvarmeområdet ved Slotsherrensvej-Nordre Ringvej eller i villaområderne nord og syd for jernbanen.

Eksisterende byggeri har ikke tilslutningspligt

Eksisterende byggeri i fjernvarmeområder har ikke pligt til at tilslutte sig fjernvarme. Men ved renovering, ombygning eller udbygning af eksisterende byggeri, der kræver installation af nyt selvstændigt opvarmningssystem, skal bygningen tilsluttes fjernvarme.

En blokvarmecentral er en større byggeri med et varmebehov på mere end 0,25 MW. Renovering og udskiftning af blokvarmecentraler skal godkendes af kommunen. Sker renoveringen eller udskiftningen i et fjernvarmeområde, skal blokvarmecentralen tilsluttes fjernvarme.

Renovering og udskiftning skal godkendes

Projekter til renovering eller udskiftning af eksisterende blokvarmecentraler skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Ifølge projektbekendtgørelsen skal blokvarmecentraler forsynes af den kollektive forsyning.

Blokvarmecentraler skal tilsluttes fjernvarme

Kommunalbestyrelsen kan derfor kun godkende projektbekendtgørelsen godkende projekter, der omfatter tilslutning til fjernvarme. Blokvarmecentraler har ikke krav på dispensation, når de bliver opført som lavenergibygning.

Undgå at betale for varme, du ikke har glæde af. Isoler dine varmerør i kælder, bryggers og på loftet og sørg for at udnytte fjernvarmen, før du sender den retur, så du undgår at betale gebyr for returvandet.

Tjek dit varmeanlæg

Mange fjernvarmeværker kræver gebyr, hvis de får vandet retur med en for høj temperatur. På din varmeregning kan du se, om du betaler ekstra for dit returvand. Brug Energistyrelsens tjekliste for varmeanlæg til at gennemgå dit anlæg og sikre, at du får mest ud af varmen.

Hold øje med dit forbrug

Aflæs dit forbrug regelmæssigt, så du kan reagere ved pludselige ændringer. En uventet stigning i forbrug kan skyldes fejl i varmesystemet. Husk også at op mod 50 % af dit forbrug afhænger af din adfærd. Du kan spare ved eksempelvis at sænke rumtemperaturen 1-2 grader og om natten.

Få effektiv pumpe

En ny cirkulationspumpe tilpasser sig boligens svingende behov. En gammel pumpe kører for fuld kraft hele tiden. Den kan bruge op mod 10 % af din husstands elforbrug. Bruger din cirkulationspumpe mere end 50 watt eller reguleres den via håndtag eller tre trin, bør du skifte den til en en effektiv pumpe med et effektivitetsindeks (EEI) på højst 0,20. Se Energistyrelsens tjekliste for cirkulationspumper.

Isoler før du får nyt anlæg

Isoler dine varmerør og efterisoler din bolig før du får nyt varmeanlæg. Så kan anlæggets størrelse tilpasses dit varmebehov. Se Energistyrelsens film om isolering og energirenovering og brug Energistyrelsens tjekliste for isolering. Læs mere om isolering og se termografiske luftfoto af dit hus på vores side Energirenover dit hus.

Har du oliefyr eller elvarme, kan du spare både energi og penge ved at blive tilsluttet fjernvarme. Brug Energistyrelsens beregner til at se, hvad netop du kan spare ved at skifte til fjernvarme. Se mere om dine muligheder for at få tilskud til energiforbedringer på Energistyrelsens side om tilskud.

Den sidste torsdag i hver måned kl. 17 kan du som borger besøge Vestforbrænding. Her kan du høre om affald, genbrug og energiproduktion. Ligesom du vil blive vist rundt på forbrændingsanlægget og få mulighed for at se både kontrolrum, affaldssilo og få et kig ind i en af de store ovne. Besøg kræver tilmelding og foregår efter 'først til mølle'-princippet. Tilmeld dig på Vestforbrændings hjemmeside.