Skal du bruge vejen?

Det er kommunen eller Vejdirektoratet, der giver tilladelse, hvis du skal råde over et vejareal

Du skal have tilladelse fra Glostrup Kommune til at holde vejfest, opstille materiel eller på anden vis råde over kommunale veje, stier, fortove og rabatter samt private fællesveje i Glostrup. På motorveje og statsveje skal du have tilladelse fra Vejdirektoratet.

Alle, der ønsker at grave i offentlige veje eller private fællesveje, stier, fortove og rabatter skal søge om gravetilladelse hos Glostrup Kommune.

Private, kommunale og statslige veje

Glostrup Kommune administrerer alle kommunale veje, stier, fortove og rabatter samt private fællesveje. Skal du grave, så søg digitalt via Borger.dk. eller på Virk.dk. Få hjælp til det i borgerservice.

Motorveje og statsveje administreres af Vejdirektoratet. Så skal du grave på Motorring 3 eller Frederikssundsmotorvejen, skal du derfor søge om gravetilladelse hos Vejdirektoratet.

Krav til placering og afmærkning

Ved gravearbejder skal området afmærkes som beskrevet i Håndbog for afmærkning af vejarbejder. Ledningsoplysninger skal indhentes i Ledningsejerregistret (LER).

Frist og sagsbehandling

Søg i god tid - normalt behandles graveansøgninger indenfor 8 dage, men i visse situationer kan behandlingstiden være længere. Det kan være, hvis ansøgningsmaterialet er uklart eller der skal indhentes oplysninger fra anden part.

Tilsyn ved større gravearbejder

Ved større gravearbejder vil vi som regel foretage et vejsyn, inden arbejdet kan påbegyndes. Hav altid en kopi af tilladelsen og eventuelle bilag, som du kan fremvise ved tilsyn. Har du spørgsmål vedrørende graveansøgninger og –tilladelser, kan du kontakte os på: Trafik@glostrup.dk eller tlf. 21 34 14 33.

Du skal have tilladelse til at stille skurvogne, stilladser, brændelæs og lignende på vejarealer. Vejenes primære formål er trafik også kaldet "almindelig råden". Hvis vejene skal bruges til andet formål, er det "særlig råden". Lovgrundlaget for særlig råden over vejareal findes i henholdsvis lov om offentlige veje § 102. og lov om private fællesveje § 49. 

Private, kommunale og statslige veje

Vejdirektoratet administrerer motorveje og statsveje. Skal du opstille materiel på Motorring 3 eller Frederikssundsmotorvejen, skal du derfor søge tilladelse hos Vejdirektoratet. Glostrup Kommune administrerer alle kommunale veje, stier, fortove og rabatter samt private fællesveje i Glostrup. Skal du opstille materiel her, skal du derfor først have tilladelse fra Glostrup Kommune. Søg digitalt via borger.dk. eller Virk.dk. Du kan få hjælp hertil i kommunens borgerservice på rådhuset.

Krav til placering og afmærkning

Som udgangspunkt skal materiel anbringes på selve vejen og på en sådan måde, at det fortsat er muligt for trafikken at passere. Containere skal være forsynede med reflekser. I lygtetændingstiden skal den være markeret med hvide, blikende lygter. Se bekendtgørelse om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej. Udfører du selv arbejdet, skal Glostrup Kommune godkende udførelsen. Hav altid en kopi af tilladelsen og eventuelle bilag, som du kan fremvise ved tilsyn.

Du skal have tilladelse til at anbringe affald, byggematerialer, grusdynger mv. på både offentlige og private fællesveje, stier, fortove og rabatter. Vejenes primære formål er trafik også kaldet "almindelig råden". Hvis vejene skal bruges til andet formål, er det "særlig råden". Lovgrundlaget for særlig råden over vejareal findes i henholdsvis lov om offentlige veje § 102. og lov om private fællesveje § 49. 

Private, kommunale og statslige veje

Vejdirektoratet administrerer motorveje og statsveje. Skal du opstille materiel på Motorring 3 eller Frederikssundsmotorvejen, skal du derfor søge tilladelse hos Vejdirektoratet. Glostrup Kommune administrerer alle kommunale veje, stier, fortove og rabatter samt private fællesveje i Glostrup. Skal du opstille materiel her, skal du derfor først have tilladelse fra Glostrup Kommune. Søg digitalt via borger.dk eller virk.dk. Du kan få hjælp hertil i kommunens borgerservice på rådhuset.

Krav til placering og afmærkning

Som udgangspunkt skal bunker af grus, affald, byggematerialer eller andet anbringes på fortovet og på en sådan måde, at det fortsat er muligt for gående at passere. Husk at gående med barnevogne og gangbesværede med rollator også skal kunne komme forbi. 

Afmærk materialet som beskrevet i  Håndbog for afmærkning af vejarbejder. På kommunens materielgård kan du ofte låne afmærkningsmateriel. Du skal selv hente og aflevere afmærkningsmateriellet og kan låne det i op til 14 dage. Kontakt materielgården på tlf. 43 23 61 00. Udfører du selv arbejdet, skal Glostrup Kommune godkende udførelsen. Hav altid en kopi af tilladelsen og eventuelle bilag, som du kan fremvise ved tilsyn.

Frist og sagsbehandling

Normalt behandles ansøgninger indenfor 8 dage, men i visse situationer kan behandlingstiden være længere. Vi giver oftest tilladelse, hvis du anbringer materialet, så det ikke er til fare eller gene for trafikken. Har du spørgsmål om anbringelse af affald eller andet på vejarealer, kan du kontakte Center for Miljø og Teknik på: Trafik@glostrup.dk eller tlf. 43 23 63 74.

Du skal have tilladelse til midlertidigt at råde over vejareal til cykelløb, vejfester, gadeteater, loppemarkeder, cirkus og andet.

Private, kommunale og statslige veje

Vejdirektoratet administrerer motorveje og statsveje. Skal du opstille materiel på Motorring 3 eller Frederikssundsmotorvejen, skal du derfor søge tilladelse hos Vejdirektoratet. Glostrup Kommune administrerer alle kommunale veje, stier, fortove og rabatter samt private fællesveje i Glostrup. Skal du opstille materiel her, skal du derfor først have tilladelse fra Glostrup Kommune. Søg digitalt via borger.dk eller virk.dk. Du kan få hjælp hertil i borgerservice på rådhuset.

Krav til arrangementer

Normale betingelser for arrangementer på veje er, at de skal være åbne for beboer- og udrykningskørsel. Hav altid en kopi af tilladelsen og eventuelle bilag, som du kan fremvise ved tilsyn. Arrangementet skal være afmærket ved hjælp af skilte mv. og vejen skal ryddes op og rengøres efter arrangementet.

Afmærk materialet som beskrevet i  Håndbog for afmærkning af vejarbejder. På kommunens materielgård kan du ofte låne afmærkningsmateriel. Du skal selv hente og aflevere afmærkningsmateriellet og kan låne det i op til 14 dage. Kontakt Materielgården på tlf. 43 23 61 00. 

Frist og sagsbehandling

Send din ansøgning senest 4 uger før du planlægger at afholde et arrangement på vejareal. Som regel behandler vi ansøgninger i løbet af 14 dage. På lokale veje med primært lokal trafik giver vi normalt tilladelse til vejfester og arrangementer, der varer ½-1 døgn. På større veje giver vi normalt ikke tilladelse til afholdelse af arrangementer. Har du spørgsmål om anbringelse af affald eller andet på vejarealer, kan du kontakte os på: Trafik@glostrup.dk , tlf. 21 34 14 33 eller 29 43 65 17.

Du kan reklamere for dit offentlige arrangement ved at hænge plakater op langs veje. Det kræver dog forudgående tilladelse fra Glostrup Kommune samt at du følger vores regulativ for plakater på vejareal. Du skal ikke have tilladelse til at opsætte valgplakater.

Søg om tilladelse til opsætning

Ønsker du at opsætte plakater eller bannere i forbindelse med et arrangement, så skriv til Trafik@glostrup.dk. Vedhæft gerne foto af, hvor du ønsker at ophænge plakater og oplys så mange detaljer som muligt.

Krav til opsætning og størrelse 

Du må som udgangspunkt tidligst opsætte plakater 3 uger før arrangementet. Plakaterne skal være forsvarligt fastgjort og sørge for at fjerne både plakater og alle materialer brugt til opsætning senest 5 dage efter arrangementet er afholdt.

Hvis du vil klage over en kommunal afgørelse, kan du klage til Vejdirektoratet inden for den fastsatte klagefrist, det vil sige senest 4 uger efter modtagelsen af kommunens afgørelse.

En klage over Vejdirektoratets afgørelse kan ske til Transport- og Boligministeriet.

Indhold fra borger.dk
Team Trafik