Anmeld en skade på vej

Glostrup Kommune vedligeholder kommunale vejarealer. Giv os et praj hvis du opdager fejl eller mangler.

Vedligehold af veje, fortove og stier er reguleret af vejloven og Bekendtgørelse af lov om private fællesveje og Vejloven. Ansvaret er fordelt mellem kommunen og de private grundejere.

De offentlige veje, pladser i kommunen ejes, administreres og vedligeholdes af Glostrup Kommune. Herudover er der nogle private fællesveje. På dem er Glostrup Kommune vejmyndighed. Det er dog grundejerne, grundejerforeningen eller vejlavets ansvar, at vejen er sikker at færdes på, og har derfor vedligeholdelsespligten.

Ofte er det brugerne af veje og stier, der først opdager fejl og mangler. Giv kommunen besked, hvis du opdager:

 • Belægningsskader, huller i asfalten eller ujævne fliser på fortove
 • Dæksler og riste, som er i stykker eller ikke fungerer
 • Skilte, lys, striber, rabatter, anlæg og/eller andet, der nedslidt eller ødelagt
 • Store ledningsbrud
 • Oliespild og anden forurening på vejarealer
 • Fejl på store spildevandsledninger og brønde, der giver gener for de tilsluttede ejendomme

Anmeld skaderne til Kommunens Vej og Park. 

 

 

Hvis du konstaterer fejl på kommunens vejbelysning kan det anmeldes til Andel Lumen på deres hjemmeside eller via appen "Dit gadelys". Er der risiko for at få stød eller anden skade ved berøring, så ring til Andel Lumen på døgntelefonen 70 25 50 02. 

Er du faldet eller har været udsat for en anden form for uheld på en kommunal vej eller sti, kan du søge erstatning hos kommunen, hvis

 • du har lidt skade eller tab i forbindelse med uheldet.

 • uheldet skyldes manglende vedligeholdelse, afmærkning eller lignende.

 • kommunen kan drages til ansvar for det skete.

Vær opmærksom på at ikke alle veje er kommuneveje. Ved uheld på private fællesveje gælder som udgangspunkt, at det er ejeren af den til vejen grænsende ejendom, der er ansvarlig for vejens stand. 

Anmeld skaden til din forsikring

Du skal anmelde skaden til dit eget forsikringsselskab. For at vi kan behandle din sag, skal du desuden udfylde en skadeanmeldelse. Når vi har modtaget din anmeldelse sender vi den til kommunens forsikringsselskab, som vil behandle din sag.

Hvis du er faldet på grund af manglende snerydning

Glider du og kommer til skade, fordi der ikke har været ryddet ordentligt for sne, kan du rejse erstatningskrav mod ejeren af grunden eller den offentlige myndighed, der er ansvarlig for området.

For at du kan rejse erstatningskrav, skal du kunne bevise uheldet, og at ejeren eller myndigheden har forsømt sin forpligtigelse til at rydde for sne. Det kan du gøre ved fx at have vidner, der kan bekræfte, at du faldt, og at der var glat.

Kommunen gennemgår vejene på faste tidspunkter af året, enten til fods eller i bil.

Hvis du som borger opdager fejl og mangler ved vejene, skal du tage kontakt med kommunen. Det kan fx være fejl og mangler som:

 • belægningsskader, huller i asfalten eller ujævne fliser på fortove
 • dæksler og riste, som er i stykker eller ikke fungerer
 • skilte, lys, striber, rabatter, anlæg og/eller andet, som er nedslidt eller ødelagt.

I nogle tilfælde kan det være en grundejerforening eller et vejlav, som har ansvaret for veje og stier. Det vil kommunen gøre dig opmærksom på, hvis du anmelder fejl og mangler.

En privat fællesvej er en vej, som ikke er offentlig, men som bruges af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik.

Det er grundejere, grundejerforeningen eller vejlaug, der har ansvaret for den private fællesvej, og skal vedligeholde den, så den er sikker at færdes på.

Kommunen er vejmyndighed og afgør, om der skal fastsættes bestemmelser for, hvordan grundejere, grundejerforening eller vejlav skal istandsætte og vedligeholde vejen.

Indhold fra borger.dk